Hållbarhet

Kevas viktigaste uppgift är att trygga en oavbruten utkomst för privatkunder och finansieringen av pensionerna.

Fyra delområden inom hållbarhet

På Keva planeras och utförs hållbarhetsarbetet inom fyra delområden:

Neliapila_swe.png

 

 

Ansvar för kunderna

Ansvar för placeringsverksamheten

Ansvar för personalen

Vår uppförandekod

 

 

Ledningen och organisationen av hållbarhetsarbetet och utarbetandet av ett hållbarhetsprogram är en del av genomförandet av Kevas nya strategi.

Grunduppgifterna utgör det väsentliga

Keva inledde definieringen av sitt hållbarhetsarbete 2016. Kevas grunduppgifter är följande:

  • tryggande av arbetspensionerna efter att lönearbetet upphört för de personer som arbetat i den offentliga sektorn, och
  • investering av pensionsmedlen på så sätt att de kan användas för att finansiera en del av de pensioner som betalas ut efter år och årtionden.

Granskningen av dessa grunduppgifter fortsatte 2017 bland annat genom en intern väsentlighetsanalys, och på hösten 2018 förde Keva på sociala medier en dialog om de mest väsentliga fokusområdena inom hållbarhet med sina externa intressenter.

Olennaisuusanalyysi_swe.png

Ansvarsfullhet föds i Kevas vardag

Ansvarsfullhetsarbetet integreras som en del av målsättningen och verksamheten hos Kevas enheter, funktioner och processer. Enheterna och processerna planerar och budgeterar också de medel med vilka man siktar mot målen.

Kevas mission är ”Hållbart pensionsskydd och stöd för arbetslivet”, och i och med hållbarhetsprogrammet preciseras innehållet och betydelsen i missionen. För alla fyra områden har fastställts hållbarhetsmål för åren 2020–2022.

Kevas styrelse och ledningsgrupp följer upp hur programmet genomförs som en del av de mätare enligt vilka de också följer upp hur de övriga strategiska målen uppnås. 

Transparens genom rapportering

Keva kommunicerar sina mål och sin verksamhet öppet såväl inom Keva som för externa intressenter.

Kevas tredje hållbarhetsrapport "Kevas nyckeltal för hållbarhet 2019" omfattar de centrala ämnesområden inom hållbarhet som i den interna väsentlighetsanalysen 2017 ansågs vara viktigast. Rapporten omfattar också mätare enligt det internationella regelverket Global Initiative Reporting (GRI).