Vad händer med pensionsavgifterna?

Det lönar sig att tillsammans med Kevas experter omsorgsfullt gå igenom strukturen på pensionsavgifterna före valet av arbetspensionsförsäkrare för att man ska få den rätta bilden av avgiftsnivån.

Information om pensionsavgifter till nya arbetsgivare

Utläggning och bolagisering

Vid utläggning frigörs en enskild kommunarbetsgivare inte helt från kommunala pensionsavgifter även om den överför produktionen av de tjänster som erbjuds kommuninvånarna till den privata sektorn.

När en arbetstagare går i pension tas en del av de kostnader som hens pension medför ut av de kommunarbetsgivare hos vilka hen varit anställd.

Kommunarbetsgivaren måste betala denna pensionsutgiftsbaserade avgift även om personen vid pensioneringen är anställd hos en annan arbetsgivare. Betalningen av den pensionsutgiftsbaserade avgiften inleds när utbetalningen av personens pension börjar och fortsätter med anledning av tidigare anställningar i flera årtionden.

Grundande eller avslutande av en för flera kommuner gemensam funktion

Pensionsutgiftsbaserad avgift

Medlemssamfunden betalar pensionsutgiftsbaserad avgift på basis av beloppet av löpande pensioner som intjänats av arbete i anställning hos dem före 2005.

För den gemensamma verksamhetens del som börjat efter 2005 uppstår alltså ingen pensionsutgiftsbaserad avgift.

Varje kommun som är med i den gemensamma verksamheten betalar pensionsutgiftsbaserad avgift för den egna verksamheten och denna kostnad ska inte beaktas t.ex. i priset för tjänsten.

Hur upplösning av ett medlemssamfund inverkar på pensionsavgifterna

Av Kevas medlemssamfund kan samkommuner, aktiebolag, stiftelser och föreningar upplösas. Medlemssamfunden åsamkas pensionsutgifter också efter upplösningen:

  • Pensionsutgiftsbaserad avgift som har uppkommit av arbete som utförts i medlemssamfundet före 2005

Avgifterna för ett medlemssamfund som upphört hänförs till de ägarmedlemssamfund som var i kraft under dess giltighetstid och som fortfarande är i kraft.