Pensionsskydd för arbetslösa och förändringssituationer

Du kan under din yrkeskarriär råka ut för olika slags förändringssituationer som kan inverka på ditt pensionsskydd. Exempel på sådana situationer är arbetslöshet, nedsatt arbetsförmåga eller byte av arbetsgivare vid överlåtelse av rörelse.

När du blir äldre kan ålderspension eller deltidsarbete vara bra alternativ. Om din arbetsförmåga är nedsatt kan till exempel yrkesinriktad rehabilitering vara till hjälp.

När arbetslöshet hotar

Om ditt arbete upphör får du i allmänhet arbetslöshetsdagpenning. I detta fall får du hjälp av din arbetslöshetskassa eller FPA.

När arbetslöshet hotar eller om du blir arbetslös kan Keva reda ut möjligheten till en pensionslösning, ge allmän rådgivning och berätta hur arbetslösheten inverkar på ditt pensionsbelopp.

Oavlönad tid

Pension tillväxer också av oavlönad tid såsom alterneringsledighet eller vård av barn under 3 år.

Tilläggsdagar inom utkomstskyddet för arbetslösa

Om du har fått arbetslöshetsdagpenning kan du överväga att söka arbetspension vid 62 års ålder. En förutsättning är att du efter 500 dagar med dagpenning har fått rätt till s.k. tilläggsdagar. Det betyder att du får tilläggsdagar till ditt pensionsskydd tills du går i ålderspension.

Som alternativ till pension kan du fortsätta med arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar högst till 65 års ålder.

 

Förutsättningar för ålderspension för arbetslösa och ansökan

Ålderspension kan beviljas om du är född före 1958 och har fyllt 62 år och fått inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning för minst en tilläggsdag under den månad som föregår den då pensionen börjar.

Intyg över arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar

Märk att pension först kan beviljas efter att du har lämnat in ett intyg över arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar. I intyget ska det finnas en anteckning om betalning för minst en tilläggsdag under den månad som direkt föregår den då pensionen börjar. Du får intyget från din arbetslöshetskassa eller FPA.

Du kan skicka intyget i tjänsten Dina pensionsuppgifter samtidigt som du söker pension eller lämna in det till Keva i efterskott.

Ansökan

Fyll i ansökan om pension för arbetslösa i tjänsten Dina pensionsuppgifter. Du kan också lämna in behövliga bilagor via tjänsten. Du ser ansökan i tjänsten nästa gång du loggar in.

  1. Logga in i tjänsten Dina pensionsuppgifter och gå till sidan Gör ansökan
  2. Fyll i uppgifterna om ansökan om ålderspension för arbetslösa och bifoga ett intyg om tilläggsdagar
  3. Efter att du skickat ansökan får du en bekräftelse att den kommit till Keva för handläggning
  4. Du får pensionsbeslutet till tjänsten Dina pensionsuppgifter efter att ansökan har handlagts

Pensionen kan börja tidigast från början av den månad som följer på den då pensionen sökts. 

Om du söker pension skriftligen, skicka då ansöknings- och bilageblanketterna på papper och övriga behövliga bilagor per post till: Keva, 00087 KEVA

Pensionstillväxt för arbetslösa

Du kan tjäna in pension under arbetslöshet. Pension tillväxer också av annan oavlönad tid såsom alterneringsledighet eller vård av barn under 3 år.

Tilläggspension och överlåtelse av rörelse

Tilläggspensionen kan vara en individuell eller grupplivförsäkring som arbetsgivaren tecknat frivilligt. En förutsättning för att man ska få tilläggsförsäkring är i allmänhet att anställningen fortsätter fram till pensioneringen.

Vid överlåtelse av rörelse är det fråga om en situation i vilken företaget eller en del av det överlåts till en annan arbetsgivare. Överlåtelse av rörelse är vanligt särskilt i kommunsektorn när kommuner eller samkommuner konkurrensutsätter sin serviceproducent på nytt.

Om tjänsten övergår till en ny serviceproducent är arbetsgivaren ny men arbetstagarna kan i regel fortsätta som s.k. gamla anställda. I samband med överlåtelse av rörelse övergår också ansvaret för anställningsförmånerna, såsom tilläggspensionerna, till den nya ägaren.

När du övergår i anställning hos en ny arbetsgivare som s.k. gammal anställd anses din anställning ha fortsatt utan avbrott och du har fortfarande rätt till tilläggspensionsskydd, men endast om också den nya arbetsgivaren omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn.