Kevas stöd för inledande eller fortsättning av företagsverksamhet

Om du efter insjuknandet ska fortsätta arbeta som företagare har du möjlighet att söka näringsstöd för företagsverksamheten från Keva eller få rehabiliteringspenning till exempel för den tid då arbetsprövning för företagare pågår.

Näringsstöd

Näringsstöd är ett understöd för att bilda ett eget företag, för omläggning av verksamheten eller för yrkesutövande. En förutsättning för beviljande av näringsstöd är att du i fortsättningen med din företagsverksamhet ska kunna skaffa dig en utkomst i arbete som är lämpligt med tanke på hälsotillståndet.

Beviljandet av näringsstöd grundar sig på behovsprövning och utöver det förutsätts också annan finansiering. Keva beviljar näringsstöd i regel för anskaffningskostnader för arbetsredskap och arbetsmaskiner som behövs i företagsverksamheten.

Ansökan om näringsstöd

Sök näringsstöd med ansökan om rehabilitering.

Bifoga

  • läkarutlåtande
  • en fritt formulerad utredning om den planerade företagsverksamheten och ändamålet för näringsstödet
  • en utredning om din kompetens, eventuell företagarutbildning och eventuell erfarenhet av företagsverksamhet
  • ett utlåtande från nyföretagarcentralen (uusyrityskeskus.fi) om verksamhetsförutsättningarna för företaget samt finansierings- och lönsamhetskalkyler.

Utifrån utredningen bedömer vi om du har tillräckliga förutsättningar och kunskaper för att bli företagare och vi försäkrar oss om att ditt företag har verksamhetsförutsättningar.

Beviljande av näringsstöd

Keva meddelar ett beslut om näringsstöd och individualiserar i beslutet föremålet och beloppet för stödet samt den tid för vilken stöd kan betalas ut.

Stödet betalas i enlighet med de anskaffningsverifikationer eller fakturor som du lämnat in. Alternativt kan man komma överens om att leverantören av utrustning fakturerar Keva direkt för anskaffningen.

En företagares arbetsprövning i det egna företaget

Vi kan stödja din återgång till arbetet också genom arbetsprövning i ditt eget företag. Syftet med arbetsprövning är att säkerställa att arbetsarrangemangen lämpar sig för hälsotillståndet när företagsverksamheten ska fortsätta eller ett nytt företag startas.

Arbetstiden kan variera mellan 4 och 8 timmar för att vid behov möjliggöra flexibla arbetstider och lättare arbetsuppgifter. Vanligtvis förlängs arbetstiden stegvis under arbetsprövningen. Arbetsprövningen beviljas i allmänhet för 3 månader och av grundad anledning kan stöd beviljas för högst 6 månader.

Innan arbetsprövningen inleds avtalas uppföljningen och handledningen med Kevas rehabiliteringsspecialist.

Närmare uppgifter om detaljerna kring arbetsprövning och ansökan finns i punkten Arbetsprövning.