Budgetering av pensionsavgifter

Här finns anvisningar för budgeteringen av den lönebaserade pensionsavgiften och den pensionsutgiftsbaserade avgiften. Uppskattningarna har uppdaterats 10.11.2021.

Lönebaserad pensionsavgift 2022

Målet är att den lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund ska hållas på samma nivå som den privata sektorns ArPL-avgift. ArPL-avgiften är också grunden för den lönebaserade pensionsavgiften i statens pensionssystem.

Keva publicerade de arbetsgivarspecifika budgeteringsanvisningarna för den lönebaserade pensionsavgiften i juni i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare. Uppgifterna grundade sig på Pensionsskyddscentralens prognos (2.6.2021) på ArPL-avgiftens utveckling.

Kevas styrelse föreslår för Kevas fullmäktige att den lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund för 2022 inte ska omfatta den ArPL-återbetalningspost på 0,45 procentenheter som hänför sig till den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivarnas avgift för 2020. Pensionsavgifterna fastställdes enligt framställan den 30 november 2021. De fastställda arbetsgivarspecifika pensionsavgiftsprocenten finns i webbtjänsten för arbetsgivare.

Uppskattningen nedan baserar sig på den nyaste uppskattningen om ArPL-avgiftens utveckling som Keva har tillgång till.

Lönebaserad pensionsavgift 2022

Kevas medlemssamfund 

Procent av lönerna

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)  23,30
Invalidpensionsavgift (i genomsnitt) 1,10
Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)  24,40

 

Lönebaserad pensionsavgift 2022

Statens arbetsgivare

Procent av lönerna

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)  23,75
Invalidpensionsavgift (i genomsnitt) 1,10
Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)  24,85

 

Arbetstagarens pensionsavgift 2022 

Procent av lönerna

Arbetstagarens pensionsavgift för under 53-åringar och för 63 år fyllda  7,15
Arbetstagarens pensionsavgift för 53–62-åringar  8,65Kyrkomötet har 10.11.2021 fattat beslut om de lönebaserade pensionsavgifterna för kyrkans arbetsgivare för 2022 enligt tabellen nedan.

Lönebaserad pensionsavgift 2022

Procent av lönerna
Församlingar 28,7
Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar  34,5

Budgetering av den pensionsutgiftsbaserade avgiften 2022

Kevas styrelse föreslår för Kevas fullmäktige att den pensionsutgiftsbaserade avgiften 2022 ska fastställas till totalt 713 miljoner euro, vilket motsvarar 3,50 procent av den uppskattade lönesumman för Kevas medlemssamfund 2022. Det totala beloppet av den pensionsutgiftsbaserade avgiften sjunker alltså lite från nivån 2021 (735 miljoner euro år 2021).

Kevas fullmäktige fastställde det totala beloppet av den pensionsutgiftsbaserade avgiften på sitt sammanträde 30.11.2021.


De arbetsgivarspecifika prognoserna har publicerats i webbtjänsten för arbetsgivare i oktober 2021. Efter att prognoserna publicerats har grunderna för avgifterna ändrats. Den bästa uppskattningen av den pensionsutgiftsbaserade avgiften för nästa år fås genom att multiplicera arbetsgivarens förskottsavgift för 2021 med talet 0,97.

Vid budgeteringen av den pensionsutgiftsbaserade avgiften ska man tänka på att avgiften endast bestäms utifrån den löpande pensionsutgift som uppkommit före 2005. Löneutgifterna för 2022 inverkar inte alls på avgiftens storlek och den kan inte påverkas genom personallösningar. Därför rekommenderar vi att arbetsgivaren budgeterar den pensionsutgiftsbaserade avgiften i euro och separat från den lönebaserade avgiften.

Beloppet av den pensionsutgiftsbaserade avgiften kan för enskilda medlemssamfund påverkas till exempel av en samkommuns upplösning eller av utträde ur en samkommun.

Utredning om nivån för pensionsavgifterna i Kevas medlemssamfund (pdf, endast på finska)

Betalningsandel för ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd är en förmån som motsvarar grupplivförsäkring. Betalningsandelen gäller de arbetsgivare som har ordnat förmånen via Keva.

Kostnaderna för ekonomiskt stöd beräknas 2021 och 2022 understiga 0,033 % av de löner som omfattas av ekonomiskt stöd, vilket är klart mindre än avgiften för grupplivförsäkring.