Budgetering av pensionsavgifter

Här finns anvisningar för budgeteringen av den lönebaserade pensionsavgiften och utjämningsavgiften.

Lönebaserad pensionsavgift 2023

Målet är att den lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund ska hållas på samma nivå som den privata sektorns ArPL-avgift. ArPL-avgiften är också grunden för den lönebaserade pensionsavgiften i statens pensionssystem.

Keva har publiserats de arbetsgivarspecifika budgeteringsanvisningarna för den lönebaserade pensionsavgiften för 2023 i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare. 

Uppskattningen nedan baserar sig på Pensionsskyddscentralens prognos (19.1.2022) om ArPL-avgiftens utveckling.

Lönebaserad pensionsavgift 2023

Kevas medlemssamfund 

Procent av lönerna

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)  23,30
Invalidpensionsavgift (i genomsnitt) 1,10
Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)  24,40

 

Lönebaserad pensionsavgift 2023

Statens arbetsgivare

Procent av lönerna

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)  23,75
Invalidpensionsavgift (i genomsnitt) 1,10
Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)  24,85

 

Arbetstagarens pensionsavgift 2022 

Procent av lönerna

Arbetstagarens pensionsavgift för under 53-åringar och för 63 år fyllda  7,15
Arbetstagarens pensionsavgift för 53–62-åringar  8,65Kyrkomötet fattar beslut om storleken av den lönebaserade pensionsavgiften för kyrkans arbetsgivare på hösten 2022.

Lönebaserad pensionsavgift 2022

Procent av lönerna
Församlingar 28,7
Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar  34,5

Budgetering av utjämningsavgift 2023

Kommunerna och välfärdsområdena betalar en utjämningsavgift från och med början av 2023. Kevas övriga medlemssamfund (aktiebolag, samkommuner, stiftelser och föreningar) betalar inte utjämningsavgift.

Fördelningen av lönesumman görs endast år 2023 och under de följande åren är förhållandet detsamma. Utjämningsavgiftens totalbelopp beräknas uppgå till 742 miljoner euro. Utjämningsavgiftens totalbelopp fastställs i slutet av året och det kan ändras.

Kommunförbundet kommer att lämna närmare anvisningar för bokföring av utjämningsavgiften hösten 2022.

Budgetering av den pensionsutgiftsbaserade avgiften 2023

Den pensionsutgiftsbaserade avgiften slopas före utgången av 2022.

Utredning om avgiftsnivån för Kevas medlemssamfund (pdf, endast på finska)

Betalningsandel för ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd är en förmån som motsvarar grupplivförsäkring. Betalningsandelen gäller de arbetsgivare som har ordnat förmånen via Keva.

Kostnaderna för ekonomiskt stöd beräknas 2023 understiga 0,033 % av de löner som omfattas av ekonomiskt stöd, vilket är klart under avgiften för grupplivförsäkring.