Budgetering av pensionsavgifter

Här finns anvisningar för budgeteringen av den lönebaserade pensionsavgiften och utjämningsavgiften.

Lönebaserad pensionsavgift 2023

Målet är att den lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund ska hållas på samma nivå som den privata sektorns ArPL-avgift. ArPL-avgiften är också grunden för den lönebaserade pensionsavgiften i statens pensionssystem.

Keva publicerade arbetsgivarspecifika budgeteringsanvisningar för den lönebaserade pensionsavgiften för 2023 i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare i september. Uppgifterna grundade sig på Pensionsskyddscentralens prognos (9.9.2022) på ArPL-avgiftens utveckling.

Pensionsavgifterna fastställdes enligt framställan den 2 december 2022. De fastställda arbetsgivarspecifika pensionsavgiftsprocenten finns i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare.

Uppskattningen nedan baserar sig på den nyaste uppskattningen om ArPL-avgiftens utveckling som Keva har tillgång till.

Lönebaserad pensionsavgift 2023

Kevas medlemssamfund 

Procent av lönerna

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)  23,50
Invalidpensionsavgift (i genomsnitt) 0,90
Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)  24,40

 

Lönebaserad pensionsavgift 2023

Statens arbetsgivare

Procent av lönerna

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)  23,94
Invalidpensionsavgift (i genomsnitt) 0,90
Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)  24,84

 

Arbetstagarens pensionsavgift 2023 

Procent av lönerna

Arbetstagarens pensionsavgift för under 53-åringar och för 63 år fyllda  7,15
Arbetstagarens pensionsavgift för 53–62-åringar  8,65Kyrkomötet fattade beslut om storleken av den lönebaserade pensionsavgiften för kyrkans arbetsgivare i november 2022.

Lönebaserad pensionsavgift 2023

Procent av lönerna
Församlingar 28,7
Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar  34,5

Budgetering av utjämningsavgiften 2023

Kommunerna och välfärdsområdena betalar en utjämningsavgift från och med början av 2023. Kevas övriga medlemssamfund (aktiebolag, samkommuner, stiftelser och föreningar) betalar inte utjämningsavgift.

De preciserade arbetsgivarspecifika uppskattningarna av utjämningsavgiften för 2023 har publicerats i webbtjänsten för arbetsgivare i oktober–november. Kevas styrelse föreslog 645 miljoner euro som utjämningsavgiftens totala belopp. Finansministeriet fastställde utjämningsavgiftens totala belopp 13.12.2022 enligt framställan.

Kommunförbundets anvisningar av utjämningsavgiften 

Utredning om avgiftsnivån i pensionssystemet för Kevas medlemssamfund 2022

Kevas fullmäktige fattar årligen beslut om avgifterna för Kevas medlemssamfund på framställning av Kevas styrelse. Utredningen om avgiftsnivån är avsedd som stöd för beslutsfattande om avgiftsnivån.

Utredning om avgiftsnivån i pensionssystemet för Kevas medlemssamfund (endast på finska) (pdf)

Budgetering av den pensionsutgiftsbaserade avgiften 2023

Den pensionsutgiftsbaserade avgiften avskaffas före utgången av 2022. Den slutliga avgiften för 2022 beräknas hösten 2023.

Betalningsandel för ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd är en förmån som motsvarar grupplivförsäkring. Betalningsandelen gäller de arbetsgivare som har ordnat förmånen via Keva.

Kostnaderna för ekonomiskt stöd beräknas 2023 understiga 0,033 % av de löner som omfattas av ekonomiskt stöd, vilket är klart lägre än avgiften för grupplivförsäkring.