Budgetering av pensionsavgifter

Här finns anvisningar för budgeteringen av den lönebaserade pensionsavgiften och den pensionsutgiftsbaserade avgiften. Uppskattningarna har uppdaterats 9.9.2021.

Lönebaserad pensionsavgift 2022

De arbetsgivarspecifika budgeteringsanvisningarna för den lönebaserade avgiften har publiserats i webbtjänsten för arbetsgivare. Välj punkten ”Grunder för pensionsavgifterna och bilagor till fakturan” och 2022 som år.

Uppskattningarna av pensionsavgiften i budgeteringsanvisningen baserar sig på Pensionsskyddscentralens prognos (2.6.2021) om ArPL-avgiftens utveckling.

Målet är att den lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund ska hållas på samma nivå som den privata sektorns ArPL-avgift. ArPL-avgiften är också grunden för den lönebaserade pensionsavgiften i statens pensionssystem.

Uppskattningen nedan baserar sig på den prognos om ArPL-avgiftens utveckling som Pensionsskyddscentralen publicerat 30.8.2021.

 

Lönebaserad pensionsavgift 2022

Kevas medlemssamfund och statliga arbetsgivare

Procent av lönerna

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)  23,80
Invalidpensionsavgift (i genomsnitt) 1,00
Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)  24,80

 

Arbetstagarens pensionsavgift 2022 

Procent av lönerna

Arbetstagarens pensionsavgift för under 53-åringar och för 63 år fyllda  7,15
Arbetstagarens pensionsavgift för 53–62-åringar  8,65Kyrkomötet fastställer den lönebaserade pensionsavgiften för kyrkans arbetsgivare årligen i början av november.

Kyrkostyrelsen torde föreslå följande avgifter för Kyrkomötet:

Lönebaserad pensionsavgift 2022

Procent av lönerna
Församlingar 28,7
Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar  34,5


Budgetering av den pensionsutgiftsbaserade avgiften 2022

Totalbeloppet av den pensionsutgiftsbaserade avgiften kommer uppskattningsvis att sjunka från nivån för 2021. Kevas aktuella uppskattning är att förskotten på arbetsgivarens pensionsutgiftsbaserade avgift 2022 utgör omkring 89 procent av förskotten 2021.

Kevas fullmäktige fastställer det totala beloppet av den pensionsutgiftsbaserade avgiften på sitt sammanträde uppskattningsvis 26.11.2021.

De arbetsgivarspecifika prognoserna publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare i oktober 2021.

Vid budgeteringen av den pensionsutgiftsbaserade avgiften ska man tänka på att avgiften endast bestäms utifrån den löpande pensionsutgift som uppkommit före 2005. Löneutgifterna för 2022 inverkar inte alls på avgiftens storlek, inte heller personallösningar. Därför rekommenderar vi att arbetsgivaren budgeterar den pensionsutgiftsbaserade avgiften i euro och separat från den lönebaserade avgiften.

Beloppet av den pensionsutgiftsbaserade avgiften kan för enskilda medlemssamfund påverkas till exempel av en samkommuns upplösning eller av utträde ur en samkommun.

Utredning om nivån för pensionsavgifterna i Kevas medlemssamfund (pdf, endast på finska)

Betalningsandel för ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd är en förmån som motsvarar grupplivförsäkring. Betalningsandelen gäller de arbetsgivare som har ordnat förmånen via Keva.

Kostnaderna för ekonomiskt stöd beräknas 2021 understiga 0,033 % av de löner som omfattas av ekonomiskt stöd, vilket är klart under avgiften för grupplivförsäkring.

Kostnaderna antas vara i stort sett på samma nivå också 2022.