Budgetering av pensionsavgifter

Här finns anvisningar för budgeteringen av den lönebaserade pensionsavgiften och den pensionsutgiftsbaserade avgiften. Uppskattningarna har uppdaterats 30.10.2020.

Lönebaserad pensionsavgift 2021

De arbetsgivarspecifika budgeteringsanvisningarna för den lönebaserade avgiften finns i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare. Välj punkten ”Grunder för pensionsavgifterna och bilagor till fakturan” och 2021 som granskningsår. Uppskattningarna i budgeteringsanvisningen baserar sig på Pensionsskyddscentralens prognos (1.6.2020) om ArPL-avgiftens utveckling.

Den privata sektorns ArPL-avgift inverkar på den lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund och arbetsgivare inom statens pensionssystem. Uppskattningen nedan baserar sig på Pensionsskyddscentralens prognos (12.10.2020) om ArPL-avgiftens utveckling.

 

Lönebaserad pensionsavgift

Kevas medlemssamfund och statliga arbetsgivare

Procent av lönerna

2021

 

 

 

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (samma för alla arbetsgivare)

23,20

Invalidpensionsavgift (i genomsnitt)

1,20

Lönebaserad pensionsavgift (i genomsnitt)

24,40

 

Arbetstagarens pensionsavgift

2021

Arbetstagarens pensionsavgift för under 53-åringar och för 63 år fyllda

7,15

Arbetstagarens pensionsavgift för 53–62-åringar

8,65

Kyrkomötet fastställer den lönebaserade pensionsavgiften för kyrkans arbetsgivare årligen i början av november.

Kyrkostyrelsen föreslår för Kyrkomötet följande avgifter:

 

Lönebaserad pensionsavgift
Procent av lönerna

2021

Församlingar

28,7

Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar

34,5

Budgetering av den pensionsutgiftsbaserade avgiften

Det rådande läget leder till ytterligare utmaningar vid budgeteringen av den pensionsutgiftsbaserade avgiften för 2021. Totalbeloppet av den pensionsutgiftsbaserade avgiften kommer uppskattningsvis dock att hållas på nivån för 2020.

De arbetsgivarspecifika prognoserna har publicerats i webbtjänsten för arbetsgivare.

Vid budgeteringen av den pensionsutgiftsbaserade avgiften ska man tänka på att avgiften endast bestäms utifrån den löpande pensionsutgift som uppkommit före 2005. Löneutgifterna för 2021 inverkar inte alls på avgiftens storlek, inte heller personallösningar. Därför rekommenderar vi att arbetsgivaren budgeterar den pensionsutgiftsbaserade avgiften i euro och separat från den lönebaserade avgiften.

Beloppet av den pensionsutgiftsbaserade avgiften kan för enskilda medlemssamfund påverkas t.ex. av en samkommuns upplösning eller av utträde ur en samkommun.

Betalningsandel för ekonomiskt stöd 

Ekonomiskt stöd är en förmån som motsvarar grupplivförsäkring. Betalningsandelen gäller de arbetsgivare som har ordnat förmånen via Keva.

Kostnaderna för ekonomiskt stöd beräknas 2020 understiga 0,035 % av de löner som omfattas av ekonomiskt stöd, vilket är klart under avgiften för grupplivförsäkring.

Kostnaderna förväntas vara i stort sett på samma nivå också 2021.