Budgetering av pensionsavgifter

Här finns anvisningar för budgetering av pensionsavgifter.

  • Budgeteringsanvisningarna för den lönebaserade pensionsavgiften för 2020 för Kevas medlemssamfund och arbetsgivare inom statens pensionssystem har publicerats i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare. Anvisningarna finns på sidan ”Grunder för pensionsavgifterna och bilagor till fakturan”, välj 2020 som granskningsår. Dessutom har en separat budgeteringsanvisning för den pensionsutgiftsbaserade avgiften publicerats för de medlemssamfund i Keva som betalar pensionsutgiftsbaserad avgift.
  • Kyrkomötet fastställer storleken av den lönebaserade pensionsavgiften för 2020 för kyrkans arbetsgivare i november. En uppskattning av avgiftsprocenten finns i punkten Lönebaserad pensionsavgift 2019–2021.
  • Kommunförbundets anvisning för budgetering och bokföring av pensionsavgifterna 2019 finns på Kommunförbundets webbplats: www.kuntaliitto.fi. Anvisningen kan också tillämpas 2020.

Lönebaserad pensionsavgift 2021

Den arbetsgivarspecifika uppskattningen av arbetsgivarens andel för Kevas medlemssamfund och arbetsgivare inom statens pensionssystem finns i budgeteringsanvisningen för den lönebaserade pensionsavgiften som har publicerats i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare. Keva fastställer den lönebaserade pensionsavgiften för 2020 för Kevas medlemssamfund och arbetsgivare inom statens pensionssystem i början av december 2019.

Den privata sektorns ArPL-avgift inverkar på den lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund och arbetsgivare inom statens pensionssystem. I samband med pensionsreformen 2017 och konkurrenskraftsavtalet har det avtalats att privatsektorns ArPL-avgift är 24,40 procent av lönerna 2019–2021. Samtidigt har det avtalats om höjningar av arbetstagarens pensionsavgift.

Enligt Pensionsskyddscentralens prognos (11.12.2019) varierar ArPL-avgiftens genomsnittliga invalidpensionsdel mellan 0,90 och 1,10 procent av lönerna 2019–2021.

Lönebaserad pensionsavgift

(Procent av lönerna)

2019

2020

2021

Arbetsinkomstbaserad pensionsavgift
(samma för alla medlemssamfund)

23,50

23,30

23,30

Invalidpensionsavgift
(i genomsnitt)

0,90

1,10

1,10

Lönebaserad pensionsavgift i genomsnitt

24,40

24,40

24,40

 

 

 

 

Arbetstagarens pensionsavgift

2019

2020

2021

Arbetstagarens pensionsavgift för under 53-åringar och för 63 år fyllda

 

6,75

 

7,15

 

7,15

 

Arbetstagarens pensionsavgift för 53–62-åringar

8,25

8,65

8,65

Arbetstagarens andel i genomsnitt

7,15

7,55

7,55

Arbetsgivarens andel i genomsnitt

17,25

16,85

16,85

Kyrkomötet fastställer den lönebaserade pensionsavgiften för 2020 för kyrkans arbetsgivare i början av november. Kyrkans pensionsfond föreslår för kyrkomötet följande lönebaserade pensionsavgifter:

  • Församlingarna 28,7 %
  • Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar 34,5 %

Arbetstagarens pensionsavgifter är desamma i alla pensionssystem och framgår av tabellen ovan.

Budgetering av den pensionsutgiftsbaserade avgiften

Vid budgeteringen av den pensionsutgiftsbaserade avgiften ska man tänka på att avgiften endast bestäms utifrån den löpande pensionsutgift som uppkommit före 2005. Löneutgifterna för 2020 inverkar inte alls på avgiftens storlek, inte heller personallösningar. Därför rekommenderar vi att arbetsgivaren budgeterar den pensionsutgiftsbaserade avgiften i euro och separat från den lönebaserade avgiften.

Den bästa uppskattningen för budgetering är att multiplicera förskottet för 2019 med 1,04. I avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare finns en uppskattning av avgiften för 2020 per arbetsgivare (publicerad 5.6.2019). Mer exakta arbetsgivarspecifika uppskattningar publiceras i webbtjänsten i oktober.

Beloppet av den pensionsutgiftsbaserade avgiften kan för enskilda medlemssamfund påverkas t.ex. av en samkommuns upplösning eller av utträde ur en samkommun. Den slutliga pensionsutgiftsbaserade avgiften för 2020 beräknas på hösten 2021.

Information om utjämningsavgiften

Keva har tidigare berättat att den pensionsutgiftsbaserade avgiften ska avskaffas under de kommande åren och att den ersätts med en utjämningsavgift i enlighet med förslaget i samband med vård- och landskapsreformen. Kevas mål är fortfarande att avstå från den pensionsutgiftsbaserade avgiften så snabbt som möjligt trots att lagförslagen om vård- och landskapsreformen föll.

Utjämningsavgiften han ansetts förutsätta en ändring i lagen. Keva har ingen aktuell information om vilka ärenden den nya regeringen kommer att behandla och med vilken tidtabell. Keva kommer att lämna närmare information om utjämningsavgiften och om fördelningen av den om ärendet börjar beredas.

Betalningsandel för ekonomiskt stöd 

Ekonomiskt stöd är en förmån som motsvarar grupplivförsäkring. Betalningsandelen gäller de arbetsgivare som har ordnat förmånen via Keva. Kostnaderna för ekonomiskt stöd beräknas 2020 understiga 0,035 % av de löner som omfattas av ekonomiskt stöd, vilket är klart mindre än avgiften för grupplivförsäkring. Kostnaderna förväntas vara i stort sett på samma nivå också 2021.