Työterveysyhteistyön kehittäminen

Työterveysyhteistyöllä edistämme työkykyä ja työurien jatkamista yhdessä työnantajan, työntekijöiden sekä työterveyshuollon kanssa.

Yhteistyön tarkoitus on, että osapuolilla on yhteinen käsitys henkilöstön tilanteesta, työpaikan turvallisuudesta ja terveyteen ja työkykyyn liittyvistä tekijöistä. Tavoitteena on laadukas työterveystoiminta, jossa toiminnan painopisteet lähtevät työnantajan strategiasta ja toiminta on tarvelähtöistä, muutoksessa tukeminen yhtenä tärkeimmistä.

Palvelumme työnantajille

Tuemme työnantajia työterveysyhteistyön kehittämisessä. Konsultoimme ja ohjaamme organisaatioita arvioimaan työterveystoiminnan laatua ja tunnistamaan, millaisiin työterveyspalveluihin niiden on tärkeää investoida. Näin organisaatio voi rakentaa työterveyshuollon kanssa yhteisiä toimintapolkuja henkilöstön työssä jatkamisen tukemiseksi.

Tutustu myös oppimiskokonaisuuteen "Työterveysyhteistyö" Kevan Oppimisympäristössä: Oppimisympäristö

Palvelumme työterveyshuolloille

Tarjoamme työterveyshuolloille koulutusta ja konsultointia työterveysyhteistyön kehittämisestä, työkyvyn arvioinnista sekä keinoista tukea työntekijöitä, joiden työkyky on alentunut tai vaarassa alentua.

Työnantaja-asiakkaamme kertovat

Katso videolta - työantajaasiakkaamme kertovat mitä työkykyjohtaminen ja työkyvyn tuki työterveysyhteistyössä tarkoittaa.

Tavoitteena laadukas työterveystoiminta

Työnantajan ja työntekijöiden sekä työterveyshuollon tehtävänä on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen yhteistyö työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Siinä arvioidaan työpaikan tarpeita, suunnitellaan toimintaa, seurataan ja arvioidaan vaikuttavuutta.

Laadukkaan työterveyshuollon tehtävänä on työpaikan tarpeista lähtevä suunnitelmallinen ja moniammatillinen yhteistyö perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen kanssa.

Toiminta on asiakaslähtöistä, riippumatonta, eettistä, luottamuksellista, monitieteisestä ja moniammatillista. Työterveyshuolloilta edellytetään laatukäsikirjaa, jossa prosessit ja toiminta on kuvattu.

Tuloksena on työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien väheneminen, työn ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus, työntekijöiden terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn lisääntyminen työuran eri vaiheissa sekä asiallinen ja tuottava työyhteisön toiminta.

Työterveysyhteistyöllä pyritään parantamaan

  • henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työssä jatkamista
  • työympäristön turvallisuutta
  • henkilöstö- ja työkyvyttömyyskustannusten hallintaa.

Työterveysyhteistyöllä pyritään vähentämään

  • työhön liittyviä henkisiä ja fyysisiä kuormitustekijöitä
  • sairauslomia
  • työkyvyttömyys- ja tapaturmaeläkkeelle jäävien työntekijöiden määrää.

Hyvin toimiva työterveysyhteistyö

  • edellyttää tiivistä yhteistyötä, jossa yhteisistä toimintatavoista ja vastuista on sovittu selkeästi
  • toiminnalle on asetettu tavoitteita ja mittareita, joilla tavoitetasojen saavuttamista, vaikkapa henkilöstö- ja työkyvyttömyyskustannusten osalta, voidaan seurata.
  • edellyttää johdon sitoutumista sekä aktiivista ja näkyvää osallistumista.
Tavoitteellisuutta työterveysyhteistyöhön -esite.pdf (121 kb)

Tavoitteellinen investointi työterveyshuoltolain toteuttamiseksi tärkeää

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut koko henkilöstölleen työn ja työpaikan olosuhteiden asettamien vaatimusten mukaisesti.

Työterveyshuoltolain tarkoituksena on ehkäistä työstä ja työolosuhteista johtuvia terveyshaittoja sekä edistää työkykyä ja terveyttä.

Työnantajan vastuulla on työn vaarojen ja riskien arviointi sekä arvioinnista nousevien käytännön toimenpiteiden toteuttaminen. Tässä työssä työterveyshuolto toimii terveydellisenä asiantuntijana.

Työterveyshuoltoon investoinnin on tärkeää olla tavoitteellista. Sekä yksittäiset työpaikat että yhteiskunta investoivat työterveyshuoltoon monella tavalla. Siksi työterveyshuollolta edellytetään laadukasta, selkeää ja vaikuttavaa toimintaa.

Työnantajan näkökulmasta työterveyshuollon ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa tehdyn yhteistyön tulisi edistää organisaation henkilöstön työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia.

Oletko hankkimassa työterveyshuollon palveluita?

Tutustu Hanselin työterveyspalvelujen yhteishankintaan: Hansel.fi