Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön eläke

Keva hoitaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön eläkkeet. Heidän eläketurvansa poikkeaa monin paikoin muiden työntekijöiden eläketurvasta.

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen työsopimussuhteisten siviilien ja vuoden 1992 jälkeen puolustushallinnon palvelukseen tulleiden virkasuhteisten siviilien eläke määräytyy kuitenkin kuten muidenkin julkisen alan työntekijöiden. He voivat jäädä vanhuuseläkkeelle ikäluokkansa alimmassa vanhuuseläkeiässä.

Milloin eläkkeelle voi jäädä?

Eläkeoikeus voi syntyä

 • palvelusvuosien perusteella
 • sotilaan alimmassa vanhuuseläkeiässä
 • eroamisiässä
 • yleisessä alimmassa vanhuuseläkeiässä
 • työkyvyttömyyden perusteella.

Sotilaan alin vanhuuseläkeikä nousee eläkeuudistuksen myötä 3 kuukaudella per vuosi, alkaen vuodesta 2018.

Syntymävuosi Alin vanhuuseläkeikä
-1962 55 v
1963 55 v 3 kk
1964 55 v 6 kk
1965 55 v 9 kk
1966 56 v
1967 56 v 3 kk
1968 56 v 6 kk
1969 56 v 9 kk
1970-1972 57 v

Eroamisikä ja sotilaan alin vanhuuseläkeikä ovat yleensä korkeampia kuin palvelusvuosien perusteella määräytyvä eläkeikä. Palvelusvuosien perusteella et kuitenkaan voi jäädä eläkkeelle, ellei sinulla ole tähän erityistä oikeutta. Eroamisiät vaihtelevat ja ne on säädetty hallinnonalojen omissa laeissa.

Eläkevaihtoehdot

Työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläke ja perhe-eläke määräytyvät puolustushallinnon ja rajavartiolaitoksen palveluksessa samoin kuin muillakin julkisen alan työntekijöillä.

Jos olet sotilasvirassa, et voi jäädä

 • osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle tai
 • työuraeläkkeelle.

Siviilejä tämä rajoitus ei koske.

Työskentely eläkkeellä

Eläkkeen aikana tehdystä työstä kertyy uutta eläkettä. Tutustu tarkemmin: Työnteko eläkkeellä

Omat eläketietosi -palvelu

Omat eläketietosi -palvelussa hoidat sujuvasti eläkeasiasi.

Palvelussa näet työeläkeotteesi ja saat tiedon sotilaseläkkeesi aikaisimmasta mahdollisesta alkamisajankohdasta sekä arvion eläkkeen määrästä. Palvelussa voit myös hakea eläkettä tai ammatillista kuntoutusta sekä lähettää tarvittavat asiakirjat sähköisesti.

Käytössäsi on myös viestitoiminto: Omat viestit -sivulla voit lähettää viestin asiantuntijoille.

Jos sinulla on kysyttävää, voit myös ottaa yhteyttä eläkeneuvontaamme. 

Lisää tietoa sotilaseläkkeistä

Näin haet eläkettä

Tarkasta oma työeläkeotteesi ennen eläkkeen hakemista. Työeläkeotteen näet Omat eläketietosi -palvelussa. Otteelta näet mm. sotilaspalveluajat työansioineen, muut palvelussuhteet, etuusansioiden tiedot (esim. isyys/äitiyslomat) sekä keskeytystiedot.

Hae vanhuuseläkettä aikaisintaan kuusi kuukautta ennen sen alkamista joko Omat eläketietosi -palvelun kautta tai kirjallisesti alla olevalla lomakkeella.

Vanhuuseläkkeen hakemuslomake (pdf)

Liitä hakemukseen sotilashenkilöstön VE-liite (työnantajasi täyttää)

Sotilashenkilöstön VE-liite (pdf) (59 kb)

 

Eroamisikä

Kaikille sotilasviroille on säädetty valtion virkamiesten yleistä eroamisikää alemmat eroamisiät. Eläkeuudistuksen myötä myös sotilaiden eroamisikiä on korotettu, jottei käy niin, että palvelussuhde päättyy ennen kuin sotilas voi päästä eläkkeelle. Korotukset koskevat sekä uusia että vanhoja sotilaita. Vuodesta 2018 alkaen eroamisikä nousee vuosittain 3 kuukaudella.

Mitä jos eroamisikä on korkeampi kuin alin vanhuuseläkeikä?

Jos eroamisikäsi on korkeampi kuin ikäluokkasi alin vanhuuseläkeikä, tarkoittaa se sitä, että sinun alin vanhuuseläkeikäsi on sama kuin eroamisikäsi, eikä siis sitä alempi ikäluokan alin vanhuuseläkeikä.

 • Esimerkki: Jos vuonna 1966 syntyneen sotilaan ikäluokan mukainen alin vanhuuseläkeikä olisi 56 vuotta, mutta hänen eroamisikänsä on 62 vuotta, niin hänen alin vanhuuseläkeikänsä on 62 vuotta.

Mahdollisuus erota 48 vuotiaana

Upseerit ja opistoupseerit voivat kuitenkin tietyin edellytyksin erota sotilasvirastaan aikaisintaan 48 vuoden iässä ja saada uuden sotilaan mukaisen sotilaseläkkeen syntymävuoden mukaisessa sotilaan alimmassa vanhuuseläkeiässä.

Edellytyksenä on, että sotilaalla on sotilaseläkeaikaa vähintään 30 vuotta vähennettynä niillä täysillä vuosilla, jotka hänellä oli jäljellä 55 vuoden iän täyttämisvuoden loppuun. Jos eroamisikäsi on 55 vuotta, tämä on mahdollista vain silloin, jos sinulla on 23 vuotta sotilaseläkeaikaa täynnä siihen vuoteen mennessä, jolloin täytät 48 vuotta. Jos eroamisikäsi on korkeampi kuin 55 vuotta, voit kerryttää vaadittua 30 vuoden palvelusaikaa myös 55 vuoden iän täyttämisen jälkeen.

Jos vanha sotilas käyttää tätä mahdollisuutta, hänestä tulee uusi sotilas eli hänen eläkkeensä alkaa myöhemmin, eläkkeen vuotuinen karttuma ajalta ennen vuotta 1995 pienenee 2,64 prosentista 2,0 prosenttiin ja eläkkeen tavoitetaso pienenee 60 prosenttiin.

Eläkeuudistuksen vaikutukset uusien sotilaiden eläkkeisiin

Uusi sotilas on henkilö, joka on tullut

Puolustusvoimien palvelukseen

 • 1.1.1993 tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa tai katkon jälkeen uudelleen upseerin tai opistoupseerin virkaan
 • 1.1.1995 tai sen jälkeen tai katkon jälkeen uudelleen sotilasammattihenkilöksi
 • 1.1.1997 tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa tai katkon jälkeen uudelleen erikoisupseerin tai sotilaspapin virkaan
 • 1.1.1993 tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa tai katkon jälkeen uudelleen lentäjän tutkintoa edellyttävään tehtävään upseerin tai opistoupseerin virkaan

Rajavartiolaitoksen palvelukseen

 • 1.1.1993 tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa tai katkokseen jälkeen uudelleen upseeriksi, opistoupseeriksi tai rajavartijaksi
 • 1.1.1993 tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa tai katkoksen jälkeen lentäjän koulutusta edellyttävään tehtävään upseeriksi tai opistoupseeriksi

Eläkeuudistuksessa sotilaille otettiin käyttöön sotilaan alin vanhuuseläkeikä, joka nousee ikäluokittain 3 kuukautta vuodessa, vuodesta 2018 alkaen.

Jos olet syntynyt

 • vuonna 1962 tai sitä ennen
  voit edelleen jäädä vanhuuseläkkeelle 55 vuoden iässä. Tämä johtuu siitä, että saavutat nykysäännösten mukaisen eroamisiän ja oikeuden vanhuuseläkkeeseen viimeistään vuonna 2017.
 • vuonna 1963–1972 
  alin vanhuuseläkeikäsi nousee 3 kuukaudella ikäluokkaa kohti niin, että vuosina 1970–1972 syntyneillä se on 57 vuotta.
 • vuonna 1973 tai sen jälkeen
  alin vanhuuseläkeikä sopeutetaan aikanaan eliniän odotteen muutokseen. Sen myötä eläkeikä voi nousta 57 vuodesta enintään 2 kuukaudella ikäluokkaa kohti.

Eläkeuudistuksen vaikutukset vanhojen sotilaiden eläkkeisiin

Vanha sotilas on

Puolustusvoimissa

 • upseeri tai opistoupseeri, joka on ollut puolustusvoimien palveluksessa 31.12.1992
 • värvätty/sotilasammattihenkilö, nykyinen aliupseeri (sotilaallista valmiutta vaativassa tehtävässä), joka on ollut puolustusvoimien palveluksessa 31.12.1994
 • erikoisupseeri tai sotilaspappi (sotilaallista valmiutta vaativassa tehtävässä), joka on ollut puolustusvoimien palveluksessa 31.12.1996 
 • jolla palvelus jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan saakka ja loppukarenssiehdot täyttyvät.

Rajavartiolaitoksessa

 • upseeri ja opistoupseeri, joka on ollut rajavartiolaitoksen palveluksessa 31.12.1992  
 • jolla palvelus jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan saakka ja loppukarenssiehdot täyttyvät.

Myös vanhoja sotilaita koskevat uuden julkisten alojen eläkelain mukaiset sotilaan alimmat vanhuuseläkeiät, jotka määräytyvät syntymävuosien mukaan. Vastaavasti myös vanhojen sotilaiden palvelusajan pituuden perusteella määräytyvää eläkkeelle siirtymistä myöhennetään vuodesta 2018 lukien samalla tavalla kuin uusilla sotilaillakin.

Jos saavutat oikeuden vanhuuseläkkeeseen vuoden 2017 loppuun mennessä:

 • Eläkeoikeutesi ei muutu.
 • Voit saada vanhuuseläkkeen ennen kuin täytät oman eroamisikäsi.
 • Voit jatkaa työskentelyä eroamisikääsi asti.

Jos saavutat oikeuden vanhuuseläkkeeseen vuonna 2018 tai sen jälkeen: 

 • Oikeuttasi vanhuuseläkkeeseen myöhennetään 3 kuukaudella vuotta kohti vuodesta 2018 alkaen. Korotus on kuitenkin enintään kaksi vuotta.

Eläkkeelle palvelusvuosien perusteella

Jos olet ns. vanha upseeri tai opistoupseeri, voit jäädä eläkkeelle palvelusvuosien perusteella. Tämä tarkoittaa, että voit jäädä eläkkeelle palvelemasi sotilaseläkeajan perusteella ennen sotilaan alimman vanhuuseläkeiän täyttymistä. 

Seuraavien ehtojen pitää täyttyä, jotta voit jäädä eläkkeelle palvelusvuosien perusteella:

 • sinulla pitää olla sotilasarvo
 • sotilasviran kelpoisuutena on vaadittava virkatutkinto
 • sinulla on sotilaseläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa vaadittava määrä
 • loppukarenssiehto täyttyy
 • olet eronnut palveluksesta.

Vaadittava palvelusaika

Vaadittava palvelusika määräytyy sen mukaan, kuinka kauan olet palvellut sotilasvirassa vuoden 1994 loppuun mennessä. Sotilaseläkkeeseen vaadittava palvelusaika lasketaan 23 ikävuoden täyttämisestä eteenpäin.

Palvelusaika sotilasvirassa 31.12.1994 mennessä Sotilaseläkkeeseen vaadittava palvelusaika (sotilaseläkeaika)
16 v  25 v
13 v  26 v
10 v  27 v
7 v  28 v
3 v  29 v
alle 3 v  30 v

Tietyssä virassa olevilla voi olla oikeus sotilaseläkkeeseen 55–57-vuotiaana, jos 

 • loppukarenssiehdot täyttyvät ja
 • sinulla on palveluksen päättyessä eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusta vuoteen 2020 mennessä vähintään 30 vuotta tai vuodesta 2021 lukien vähintään 31 vuotta Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen sotilasvirassa.

Näistä voit lukea lisää Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläketurva -oppaasta.

Loppukarenssiehto

Loppukarenssiehto tarkoittaa, että sotilaalla on eläketapahtumaa edeltävien viiden vuoden ajalta oltava työansioita sotilasvirasta vähintään kolmelta vuodelta 17 352 euroa/vuosi (vuoden 2020 tasossa).

Eläkeuudistuksen vaikutukset lentäjien eläkkeisiin

Lentäjiä koskevat käytännössä samat uudistukset kuin uusia sotilaita – ikärajat vain eroavat.

Jos olet syntynyt 

 • vuonna 1972 tai sitä ennen ja nykyinen eroamisikäsi on 45 vuotta, voit edelleen jäädä vanhuuseläkkeelle 45 vuoden iässä. Tämä johtuu siitä, että saavutat nykysäännösten mukaisen vanhuuseläkeoikeuden viimeistään vuonna 2017. 
 • vuonna 1973–1982 ja nykyinen eroamisikäsi on 45 vuotta, alin vanhuuseläkeikäsi nousee 3 kuukaudella ikäluokkaa kohti niin, että vuosina 1980–1982 syntyneillä se on 47 vuotta.
 • vuonna 1983 tai sen jälkeen ja nykyinen eroamisikäsi on 45 vuotta, alin vanhuuseläkeikä sopeutetaan aikanaan eliniän muutokseen. Sen myötä eläkeikä voi nousta 47 vuodesta enintään 2 kuukaudella ikäluokkaa kohti.

Jos nykyinen eroamisikäsi on korkeampi kuin 45 vuotta eroamisikäsi on sinun alin vanhuuseläkeikäsi, mutta sinulla on oikeus vanhuuseläkkeeseen aikaisintaan edellä mainitussa syntymävuoden mukaisessa iässä, jos sinulla on vähintään 20 vuotta lentäjän tutkintoa edellyttävässä tehtävässä ja jos eroat palveluksesta aikaisintaan 45 vuoden iässä.

Syntymävuosi Alin vanhuuseläkeikä
-1972 45 v
1973 45 v 3 kk
1974 45 v 6 kk
1975 45 v 9 kk
1976 46 v
1977 46 v 3 kk
1978 46 v 6 kk
1979 46 v 9 kk
1980-1982 47 v

Eläkkeen kertyminen ja enimmäismäärä

Eläkeuudistuksen myötä eläkettä voi alkaa kertyä vuonna 2000 syntyneistä alkaen jo 17-vuotiaana. Tämä koskee myös sotilaita.

Palkansaajan eläkemaksu vähennetään sotilailla eläkettä kerryttävistä ansioista.

Vanhojen sotilaiden eläkkeen enimmäismäärä on 61–66 prosenttia loppupalkasta. Uusien sotilaiden eläkkeen enimmäismäärä on 60 prosenttia, joka on tullut voimaan vuonna 1995.

Eläkeuudistus ei vaikuta vuodesta 2016 alkaen sovellettuihin sotilaseläkkeen laskentaa koskeviin muutoksiin, jotka olivat lähinnä teknisiä. Sotilaseläkkeet lasketaan nykyisin loppupalkan ja vuosiansioiden perusteella. Laskentatavan muutos ei vaikuta eläkkeiden määrään eikä muuta eläkkeen karttumista ja eläkeoikeutta koskevia säännöksiä.

Lisää tietoa sotilaseläkkeistä löydät Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläketurva -oppaasta. Näet arvion oman eläkkeesi määrästä Omat eläketietosi -palvelusta.

Työskentely sotilas- ja siviilikriisinhallintatehtävissä

Suomen YK:n rauhanturvaamistoimintaan osallistuva sotilas on palvelussuhteessa valtioon, jolloin työnantajana on Puolustusvoimat. Kansainvälisissä siviilikriisinhallintatehtävissä työnantaja on Kriisinhallintakeskus.

Palvelusaika luetaan sotilaseläkeajaksi, kun henkilöllä on sotilasvirka, josta hän jää eläkkeelle.

Siviilikriisinhallintatehtävät luetaan sotilaseläkeajaksi 1.1.2005 lukien, jos henkilöllä on sotilasvirka, josta hän on kyseisen ajan virkavapaalla tai vapautettuna palveluksesta ja josta hän jää eläkkeelle.