Tietoa eläkemaksuista

Keva hoitaa Kevan jäsenyhteisöjen, valtion ja kirkon palkkaperusteisten eläkemaksujen perinnän.

Lisäksi Keva perii osalta Kevan jäsenyhteisöistä eläkemenoperusteisen maksun.

Kirkon eläkejärjestelmän rahoitukseen liittyy lisäksi kirkollisveroihin perustuva eläkerahastomaksu, jonka tilittämisestä kirkko antaa tarkemmat ohjeet.

Palkkaperusteinen eläkemaksu  

Palkkaperusteinen eläkemaksu on työnantajakohtainen prosenttiosuus maksetuista eläkkeeseen oikeuttavista ansioista.

Eläkettä karttuu työansioista, jotka on maksettu 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan saakka. Vakuuttamisvelvollisuus jatkuu 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun asti. Eläkettä kertyy myös eläkkeen rinnalla maksetuista työansioista.

Työnantaja ilmoittaa työntekijälle maksetut ansiot tulorekisteriin. Keva laskuttaa palkkaperusteisen eläkemaksun euromääräisellä laskulla, joka perustuu työntekijälle rekisteröityihin ansioihin. Palkkaperusteinen eläkemaksu maksetaan eläkejärjestelmästä riippuen laskulla ilmoitetulle Kevan, Valtion Eläkerahaston tai Kirkon eläkerahaston tilille. 

Palkkaperusteinen eläkemaksu sisältää työntekijän eläkemaksun, jonka työnantaja pidättää työntekijältä. Käytäntö vastaa TyEL:n käytäntöä. 

Kevan jäsenyhteisön ja valtiotyönantajan palkkaperusteisen eläkemaksun on vahvistanut Keva. Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu työansiopohjaisesta eläkemaksusta ja työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta

 

Palkkaperusteinen eläkemaksu (prosenttia palkoista) 2019 2020

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)

23,50

23,40

Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin)

0,90

1,00

Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin) 24,40 24,40


Kirkkotyönantajan
palkkaperusteisen eläkemaksun on vahvistanut kirkolliskokous. Kirkolla työkyvyttömyystapaukset eivät vaikuta palkkaperusteisen eläkemaksun tasoon. Palkkaperusteinen eläkemaksu on seurakunnilla matalampi kuin Kirkon keskusrahastolla ja kirkollisilla yhdistyksillä.

Vuosina 2019 ja 2020 kirkkotyönantajan palkkaperusteiset eläkemaksut ovat:

  • Seurakunnat 28,7%
  • Kirkon keskusrahasto ja kirkolliset yhdistykset 34,5 %

Tiedot työnantajan vuodelle 2020 vahvistetusta palkkaperusteisen eläkemaksun suuruudesta on julkaistu Työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa.

Työntekijän eläkemaksu 

Työntekijä maksaa eläkkeeseen oikeuttavista ansioista työntekijän eläkemaksun, jonka työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä. Työnantaja ei enää erikseen tilitä pidättämiään työntekijän eläkemaksuja, vaan ne sisältyvät palkkaperusteiseen eläkemaksuun, jonka Keva laskuttaa työnantajalta.    

Työntekijän eläkemaksun suuruus riippuu työntekijän iästä. Työntekijän eläkemaksu on korotettu 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun.

Työntekijän eläkemaksu

2019 2020

Työntekijän eläkemaksu alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä

6,75

7,15

Työntekijän eläkemaksu 53-62-vuotiailla

8,25

8,65

 

Työntekijän eläkemaksu määräytyy yksityisalojen työntekijän työeläkevakuutusmaksun mukaan, jonka sosiaali- ja terveysministeriö päättää vuosittain.

Eläkemenoperusteinen maksu

Eläkemenoperusteista eläkemaksua maksetaan vain niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat kertyneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005.

Kevan valtuuskunta vahvistaa vuosittain eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärän. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken sen perusteella, kuinka paljon maksussa olevista eläkkeistä on karttunut kunkin jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005 tehdystä työstä.

Vuosi Eläkemenoperusteisen
maksun kokonaismäärä
2020

737 000 000 euroa

2019

706 000 000 euroa

2018

653 000 000 euroa

2017

663 000 000 euroa

2016

880 000 000 euroa

2015

946 000 000 euroa

2014

1 005 000 000 euroa

 

Vuonna 2005 tai sen jälkeen Kevan jäsenyhteisöksi liittyneet yhteisöt eivät maksa eläkemenoperusteista eläkemaksua oman henkilökuntansa työn perusteella.

Jäsenyhteisön eläkemenoperusteiseen maksuosuuteen vaikuttavat esimerkiksi

  • Jäsenyhteisön omien palvelussuhteiden perusteella maksussa olevat eläkkeet
  • Jäsenyhteisön vastuulle siirretyt päättyneen jäsenyhteisön palvelussuhteiden perusteella maksussa olevat eläkkeet (esimerkiksi kuntayhtymän purkautuminen, kuntaliitos)
  • Kuntayhtymästä eroamisen jälkeen jäsenyhteisön vastuulle siirtynyt eläkemeno

Kuntaliitostilanteissa lakkautettavien kuntien henkilöstö ja samalla eläkemenoperusteiset maksut siirtyvät uuteen kuntaan. Sen sijaan, jos perustetaan uusi osakeyhtiö jatkamaan kunnalta siirtyvää toimintaa, osakeyhtiölle ei aiheudu siirtyvästä henkilöstöstä eläkemenoperusteisia maksuja. Eläkemenoperusteisella maksulla ei ole yhteyttä maksussa oleviin palkkoihin.

Kunkin vuoden lopullinen eläkemenoperusteinen maksu lasketaan ennakoiden maksuvuotta seuraavan vuoden syksyllä, kun kaikki edellisen vuoden maksussa olleet eläkkeet ovat tiedossa.

Työnantajakohtaiset tulosteet eläkemaksujen laskujen perusteista löytyvät työnantajan verkkopalvelusta.

Maatalouslomitus

Useat kunnat järjestävät maatalouslomituksen alueellisesti niin, että yksi kunta hoitaa tietyn alueen kuntien lomitukset. Lomituksesta luopuneet kunnat maksavat siirron jälkeenkin eläkemenoperusteista maksua Kevalle siitä osuudesta, mitä lomittajien eläkettä on kertynyt ennen vuotta 2005 luopuneen kunnan palveluksessa.

Maatalouslomituksesta aiheutuvat kustannukset maksaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela). Jotta eläkemenoperusteinen maksu ei jää lomituksesta luopuneiden kuntien maksettavaksi, lomitusta hoitavan kunnan pitää periä lomittajista aiheutuneet eläkemenoperusteiset maksut Melalta ja tilittää sen jälkeen kullekin kunnalle sille kuuluva osuus.

Työnantajan verkkopalvelusta saa listan maatalouslomittajien maksusta henkilöittäin. Edellisen vuoden lopullisen maksuosuuden täydellinen lista on saatavissa vasta seuraavan vuoden syyskuussa, mutta ennakkotietoja on saatavissa jo tammikuussa.

Eläkemenoperusteinen maksu jatkuu tasausmaksun sijaan

Keva on aikaisemmin kertonut, että eläkemenoperusteinen maksu lakkaisi lähivuosina ja sen korvaisi tasausmaksu, kuten sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä oli esitetty.

Keva on elokuussa 2019 tarkastellut uudelleen tasausmaksun vaikutusta kuntien maksuosuuksien muutoksiin ilman maakuntia. Keva ei nykytilanteessa pidä tarkoituksen mukaisena tasausmaksun käyttöönottoa. Tasausmaksun käyttöönottoa voidaan tarkastella uudelleen, kun sote-uudistuksen rakenne on paremmin selvillä.

Eläkemenoperusteinen maksu jatkuu toistaiseksi ennallaan.

Ryhmähenkivakuutus

Kevan jäsenyhteisöt voivat ottaa henkilöstölleen ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen.