Tietoa eläkemaksuista

Keva hoitaa Kevan jäsenyhteisöjen, valtion ja kirkon eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien työnantajien eläkemaksujen perinnän.

Palkkaperusteinen eläkemaksu  

Palkkaperusteinen eläkemaksu on työnantajakohtainen prosenttiosuus maksetuista eläkkeeseen oikeuttavista ansioista.

Eläkettä karttuu työansioista, jotka on maksettu 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan saakka. Vakuuttamisvelvollisuus jatkuu 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun asti. Eläkettä kertyy myös eläkkeen rinnalla maksetuista työansioista.

Työnantaja ilmoittaa työntekijälle maksetut ansiot tulorekisteriin. Keva laskuttaa palkkaperusteisen eläkemaksun euromääräisellä laskulla, joka perustuu työntekijälle rekisteröityihin ansioihin. 

Palkkaperusteinen eläkemaksu sisältää työntekijän eläkemaksun, jonka työnantaja pidättää työntekijältä. 

Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu työansiopohjaisesta eläkemaksusta ja työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta

Palkkaperusteinen eläkemaksu (prosenttia palkoista)

Kunta-alan eläkejärjestelmä

2021 2022

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)

23,20

23,30

Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin)

1,20

1,10
Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin) 24,40 24,40

 

Palkkaperusteinen eläkemaksu (prosenttia palkoista)

Valtion eläkejärjestelmä

2021 2022

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)

23,20 

23,75

Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin)

1,20

1,10
Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin) 24,40 24,85

 

Vuosina 2021 ja 2022 kirkkotyönantajan palkkaperusteiset eläkemaksut ovat:

  • Seurakunnat 28,7%
  • Kirkon keskusrahasto ja kirkolliset yhdistykset 34,5 %

Kirkkotyönantajalla työkyvyttömyystapaukset eivät vaikuta palkkaperusteisen eläkemaksun tasoon.

Tiedot työnantajakohtaisista vahvistetuista eläkemaksuista löytyvät työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiosta.

Työntekijän eläkemaksu 

Työntekijä maksaa eläkkeeseen oikeuttavista ansioista työntekijän eläkemaksun, jonka työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä. Työntekijän eläkemaksu sisältyy palkkaperusteiseen eläkemaksuun, jonka Keva laskuttaa työnantajalta.    

Työntekijän eläkemaksun suuruus riippuu työntekijän iästä. Työntekijän eläkemaksu on korotettu 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun.

Työntekijän eläkemaksu

2021 2022

Työntekijän eläkemaksu alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä

7,15

7,15

Työntekijän eläkemaksu 53-62-vuotiailla

8,65

8,65

Työntekijän eläkemaksu määräytyy yksityisalojen työntekijän työeläkevakuutusmaksun mukaan, jonka sosiaali- ja terveysministeriö päättää vuosittain.

Eläkemenoperusteinen maksu

Eläkemenoperusteinen maksu poistuu vuoden 2023 alussa.

Vuonna 2023 tulee voimaan tasausmaksu, joka jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden osuuksiin.

Eläkemenoperusteista eläkemaksua maksetaan vain niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat kertyneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005.

Kevan valtuutetut vahvistavat vuosittain eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärän. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken sen perusteella, kuinka paljon maksussa olevista eläkkeistä on karttunut kunkin jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005 tehdystä työstä.

Vuosi Eläkemenoperusteisen
maksun kokonaismäärä
2022

713 000 000 euroa

2021

735 000 000 euroa

2020

737 000 000 euroa

 

Vuonna 2005 tai sen jälkeen Kevan jäsenyhteisöksi liittyneet yhteisöt eivät maksa eläkemenoperusteista eläkemaksua oman henkilökuntansa työn perusteella.

Jäsenyhteisön eläkemenoperusteiseen maksuosuuteen vaikuttavat esimerkiksi

  • Jäsenyhteisön omien palvelussuhteiden perusteella maksussa olevat eläkkeet
  • Jäsenyhteisön vastuulle siirretyt päättyneen jäsenyhteisön palvelussuhteiden perusteella maksussa olevat eläkkeet (esimerkiksi kuntayhtymän purkautuminen, kuntaliitos)
  • Kuntayhtymästä eroamisen jälkeen jäsenyhteisön vastuulle siirtynyt eläkemeno

Kuntaliitostilanteissa lakkautettavien kuntien henkilöstö ja samalla eläkemenoperusteiset maksut siirtyvät uuteen kuntaan. Sen sijaan, jos perustetaan uusi osakeyhtiö jatkamaan kunnalta siirtyvää toimintaa, osakeyhtiölle ei aiheudu siirtyvästä henkilöstöstä eläkemenoperusteisia maksuja. Eläkemenoperusteisella maksulla ei ole yhteyttä maksussa oleviin palkkoihin.

Kunkin vuoden lopullinen eläkemenoperusteinen maksu lasketaan ennakoiden maksuvuotta seuraavan vuoden syksyllä, kun kaikki edellisen vuoden maksussa olleet eläkkeet ovat tiedossa.

Työnantajakohtaiset tulosteet eläkemaksujen laskujen perusteista löytyvät työnantajan verkkopalvelusta.

Maatalouslomitus

Useat kunnat järjestävät maatalouslomituksen alueellisesti niin, että yksi kunta hoitaa tietyn alueen kuntien lomitukset. Lomituksesta luopuneet kunnat maksavat siirron jälkeenkin eläkemenoperusteista maksua Kevalle siitä osuudesta, mitä lomittajien eläkettä on kertynyt ennen vuotta 2005 luopuneen kunnan palveluksessa.

Maatalouslomituksesta aiheutuvat kustannukset maksaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela). Jotta eläkemenoperusteinen maksu ei jää lomituksesta luopuneiden kuntien maksettavaksi, lomitusta hoitavan kunnan pitää periä lomittajista aiheutuneet eläkemenoperusteiset maksut Melalta ja tilittää sen jälkeen kullekin kunnalle sille kuuluva osuus.

Työnantajan verkkopalvelusta saa listan maatalouslomittajien maksusta henkilöittäin. Edellisen vuoden lopullisen maksuosuuden täydellinen lista on saatavissa vasta seuraavan vuoden syyskuussa, mutta ennakkotietoja on saatavissa jo tammikuussa.

Tasausmaksu

Kunnat ja hyvinvointialueet maksavat tasausmaksua vuoden 2023 alusta alkaen, kun eläkemenoperusteinen maksu poistuu.

Tasausmaksua eivät maksa muut Kevan jäsenyhteisöt (osakeyhtiöt, kuntayhtymät, säätiöt ja yhdistykset).

Valtiovarainministeriö vahvistaa tasausmaksun kokonaismäärän vuosittain Kevan valtuutettujen esityksestä. Tasausmaksun kokonaismäärän arvioidaan olevan nykyisen eläkemenoperusteisen maksun suuruusluokkaa.

Tasausmaksu jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden osuuksiin vuoden 2022 toteutuvien palkkasummien suhteessa. Hyvinvointialueiden saama osuus jaetaan eri hyvinvointialueiden kesken samassa suhteessa kuin ko. alueet saavat valtionrahoitusta. Kuntien saama osuus jaetaan kuntien kesken jaetaan samassa suhteessa kuin ne saavat verorahoitusta.

Tiedotamme tasausmaksun määräytymisestä tarkemmin, kun maksun yksityiskohtaisemmat perusteet ratkeavat.

Ryhmähenkivakuutus

Kevan jäsenyhteisöt voivat ottaa henkilöstölleen ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen.