Tietoa eläkemaksuista

Keva hoitaa Kevan jäsenyhteisöjen, valtion ja kirkon palkkaperusteisten eläkemaksujen perinnän.  

Lisäksi Keva perii osalta Kevan jäsenyhteisöistä eläkemenoperusteisen maksun sekä varhaiseläkemenoperusteisen maksun. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu lakkaa, kun lopullinen varhaiseläkemenoperusteinen maksu vuodelta 2018 on selvitetty. 

Kirkon eläkejärjestelmän rahoitukseen liittyy lisäksi kirkollisveroihin perustuva eläkerahastomaksu, jonka tilittämisestä kirkko antaa tarkemmat ohjeet.

Palkkaperusteinen eläkemaksu  

Kevan valtuuskunta on hyväksynyt muutokset Kevan jäsenyhteisöjen osalta 30.11.2018. Valtion osalta tasavallan presidentti on 5.12.2018 vahvistanut eduskunnan 23.11.2018 hyväksymän lain valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain 2 § muuttamisesta. Kirkon osalta kirkolliskokous on 7.11.2018 hyväksynyt muutokset. 

Palkkaperusteinen eläkemaksu on työnantajakohtainen prosenttiosuus maksetuista eläkkeeseen oikeuttavista ansioista.

Eläkettä karttuu työansioista, jotka on maksettu 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan saakka. Vuonna 2019 vakuuttamisvelvollisuus jatkuu 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun asti. Eläkettä kertyy myös eläkkeen rinnalla maksetuista työansioista.

Vuoden 2019 alusta alkaen työnantaja ilmoittaa työntekijälle maksetut ansiot tulorekisteriin. Keva laskuttaa palkkaperusteisen eläkemaksun helmikuusta 2019 alkaen euromääräisellä laskulla, joka perustuu työntekijälle rekisteröityihin ansioihin. Palkkaperusteinen eläkemaksu maksetaan eläkejärjestelmästä riippuen laskulla ilmoitetulle Kevan, Valtion Eläkerahaston tai Kirkon eläkerahaston tilille. Työnantaja ei siis enää itse tilitä eläkemaksuja. 

Vuodesta 2019 alkaen palkkaperusteinen eläkemaksu sisältää työntekijän eläkemaksun, jonka työnantaja pidättää työntekijältä. Käytäntö vastaa TyEL:n käytäntöä. 

  • Kevan jäsenyhteisön ja valtiotyönantajan palkkaperusteisen eläkemaksun on vahvistanut Keva. Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu työansiopohjaisesta eläkemaksusta (2019: 23,50 prosenttia) ja työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta (2019: keskimäärin 0,90 prosenttia). 
  • Kirkkotyönantajan palkkaperusteisen eläkemaksun on vahvistanut kirkolliskokous. Kirkolla työkyvyttömyystapaukset eivät vaikuta palkkaperusteisen eläkemaksun tasoon. Palkkaperusteinen eläkemaksu on seurakunnilla matalampi (2019: 28,70 prosenttia) kuin Kirkon keskusrahastolla ja kirkollisilla yhdistyksillä (2019: 34,50 prosenttia). 

Tiedot työnantajan vahvistetusta palkkaperusteisen eläkemaksun suuruudesta on julkaistu työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa.

Työntekijän eläkemaksu 

Työntekijä maksaa eläkkeeseen oikeuttavista ansioista työntekijän eläkemaksun, jonka työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä. Tammikuun 2019 palkanmaksusta lähtien työnantaja ei enää erikseen tilitä pidättämiään työntekijän eläkemaksuja, vaan ne sisältyvät palkkaperusteiseen eläkemaksuun, jonka Keva laskuttaa työnantajalta.    

Työntekijän eläkemaksun suuruus riippuu työntekijän iästä. Työntekijän eläkemaksu on korotettu 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun. Alle 53-vuotiaiden ja yli 62-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on vuonna 2019 6,75 ja 53–62 vuotiailla 8,25 prosenttia.  

Työntekijän eläkemaksun suuruuden päättää vuosittain sosiaali- ja terveysministeriö ja se on sama kaikissa lakisääteisissä ansioeläkejärjestelmissä.

Eläkemenoperusteinen maksu

Eläkemenoperusteista eläkemaksua maksetaan vain niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat kertyneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005. Kevan valtuuskunta vahvistaa vuosittain eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärän. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken sen perusteella, kuinka paljon maksussa olevista eläkkeistä on karttunut kunkin jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005 tehdystä työstä.

Vuosi Eläkemenoperusteisen
maksun kokonaismäärä
2019 706 000 000 euroa
2018 653 000 000 euroa
2017 663 000 000 euroa
2016 880 000 000 euroa
2015 946 000 000 euroa
2014 1 005 000 000 euroa


Eläkemenoperusteista eläkemaksua eivät maksa oman henkilökuntansa työn perusteella ne yhteisöt, jotka ovat liittyneet Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2005 tai sen jälkeen.

Eläkemenoperusteiseen maksuosuuteen vaikuttaa jäsenyhteisön omien palvelussuhteiden perusteella maksussa olevien eläkkeiden lisäksi esimerkiksi jäsenyhteisön vastuulle mahdollisesti siirretty lopettaneiden jäsenyhteisöjen aiheuttama eläkemeno tai sen vastuulle siirtynyt eläkemeno sen erottua kuntayhtymästä.

Kuntaliitostilanteissa lakkautettavien kuntien henkilöstö ja samalla eläkemenoperusteiset maksut siirtyvät uuteen kuntaan. Sen sijaan, jos perustetaan uusi osakeyhtiö jatkamaan kunnalta siirtyvää toimintaa, osakeyhtiölle ei aiheudu siirtyvästä henkilöstöstä eläkemenoperusteisia maksuja. Eläkemenoperusteisella maksulla ei ole yhteyttä maksussa oleviin palkkoihin, joten työnantajan kannattaa budjetoida se euromääräisenä erillään palkkaperusteisesta maksusta.

Kunkin vuoden lopullinen eläkemenoperusteinen maksu määräytyy ennakoiden maksuvuotta seuraavan vuoden syksyllä, kun kaikki edellisen vuoden maksussa olleet eläkkeet ovat tiedossa.

Työnantajan verkkopalvelussa julkaistaan työnantajakohtaiset tulosteet eläkemaksujen laskujen perusteista.

Maatalouslomitus

Useat kunnat järjestävät maatalouslomituksen alueellisesti niin, että yksi kunta hoitaa tietyn alueen kuntien lomitukset.  Lomituksesta luopuneet kunnat maksavat siirron jälkeenkin eläkemenoperusteista maksua Kevalle siitä osuudesta, mitä lomittajien eläkettä on kertynyt ennen vuotta 2005 luopuneen kunnan palveluksessa.

Maatalouslomituksesta aiheutuvat kustannukset maksaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela). Jotta eläkemenoperusteinen maksu ei jää lomituksesta luopuneiden kuntien maksettavaksi, lomitusta hoitavan kunnan pitää periä lomittajista aiheutuneet eläkemenoperusteiset maksut Melalta ja tilittää sen jälkeen kullekin kunnalle sille kuuluva osuus.

Työnantajan verkkopalvelusta saa listan maatalouslomittajien maksusta henkilöittäin. Edellisen vuoden lopullisen maksuosuuden täydellinen lista on saatavissa vasta seuraavan vuoden syyskuussa, mutta ennakkotietoja on saatavissa jo tammikuussa.

Varhaiseläkemenoperusteinen eläkemaksu

Varhaiseläkemenoperusteinen maksu lakkaa, kun lopullinen varhaiseläkemenoperusteinen maksu vuodelta 2018 on selvitetty. Varhaiseläkemenoperusteisen maksun korvaa työkyvyttömyyseläkemaksu, joka peritään osana palkkaperusteista eläkemaksua. Kevan valtuuskunta päätti asiasta kokouksessaan 30.11.2018.

Kunta-alan työnantaja maksaa varhaiseläkemenoperusteista eläkemaksua eli varhe-maksua, kun sen työntekijä jää ensimmäistä kertaa

  • työkyvyttömyyseläkkeelle tai
  • kuntoutustuelle eli alkaa saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä.

Työntekijän ikä ei vaikuta varhe-maksun määrään. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken varhaiseläkkeistä aiheutuvien menojen ja palkkasummien perusteella.

Vuosi Varhaiseläkemenoperusteisen
maksun kokonaismäärä, euroa
Pienen ja keskisuuren työnantajan
palkkasummaperusteinen %
2018 170 000 000 1,0 %
2017 149 000 000 0,9 %
2016 152 000 000 0,9 %
2015 134 000 000 0,8 %
2014 152 000 000 0,9 %

 

Vuosi Palkkasumma, euroa
  Pientyönantaja Keskisuuri työnantaja Suurtyönantaja
2018 alle 2 086 500 2 086 500 - 33 384 000 yli 33 384 000
2017 alle 2 083 500 2 083 500 - 33 336 000 yli 33 336 000
2016 alle 2 059 500 2 059 500 - 32 952 000 yli 32 952 000
2015 alle 2 044 500 2 044 500 - 32 712 000 yli 32 712 000
2014 alle 2 025 000 2 025 000 - 32 400 000 yli 32 400 000


Alkavat eläkkeet vaikuttavat työnantajan varhe-maksuun 36 kalenterikuukauden ajan eläkkeen alkamisesta. Näin ollen maksut voivat jakautua neljälle vuodelle. Jos henkilön eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi kesken 36 kk-jakson, niin se pienentää maksettavaa maksua.

Jäsenyhteisölle ei aiheudu varhe-maksua

  • omais- tai perhehoitajista, jotka eivät ole muussa kunnallisessa palvelussuhteessa ja
  • työhallinnon työllistämisvaroilla työskentelevistä henkilöistä. Keva saa tiedon työllistämisvaroilla työskentelevistä työ- ja elinkeinoministeriöstä.

 

Ryhmähenkivakuutus

Kevan jäsenyhteisöt voivat ottaa henkilöstölleen ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen.