Perhe-eläke eli leskeneläke ja lapseneläke

Jos puoliso tai vanhempi menehtyy, perhe-eläke turvaa toimeentuloa.

Perhe-eläke muodostuu leskeneläkkeestä ja lapseneläkkeestä

Leski, avoleski ja entinen puoliso voivat saada leskeneläkettä:

 • leski on avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ollut henkilö, jonka puoliso on kuollut liiton voimassa ollessa.
 • avoleski on asunut yhteistaloudessa avopuolisonsa kanssa.

Alle 20 -vuotias lapsi voi saada lapseneläkettä.

Mitä tarkoitetaan edunjättäjällä ja edunsaajalla?

Edunjättäjä on kuollut henkilö, jonka kuoleman jälkeen hänen edunsaajilleen maksetaan perhe-eläkettä:

 • lesken edunjättäjä on kuollut aviopuoliso
 • avolesken edunjättäjä on kuollut avopuoliso
 • alle 20-vuotiaan lapsen edunjättäjä on isä tai äiti.

Edunsaaja on perhe-eläkkeeseen oikeutettu henkilö.

Perhe-eläkettä koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu 1.1.2022 lähtien

Kun edunjättäjä on kuollut 1.1.2022 tai sen jälkeen, mm. seuraavat asiat muuttuvat entiseen lainsäädäntöön verrattuna:

 • Lapseneläkettä saa, kunnes täyttää 20 vuotta.
 • Leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi vuonna 1975 tai sen jälkeen syntyneille leskille. Leski saa leskeneläkettä vähintään 10 vuotta tai pidempään, jos edunsaajana on myös samassa taloudessa asunut alle 18-vuotias lapsi. 
 • Avopuolisot voivat saada leskeneläkettä tietyin edellytyksin.

Perhe-eläkettä voivat saada

Kun edunjättäjä on kuollut 1.1.2022 tai sen jälkeen perhe-eläkettä voivat saada:

 • leski (avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta) sekä
 • avopuoliso, jolla on edunjättäjän kanssa yhteinen alle 18-vuotias lapsi
 • alle 20-vuotiaat lapset
 • edunjättäjän entinen puoliso, jos edunjättäjä oli velvollinen maksamaan hänelle elatusapua.

Kun edunjättäjä on kuollut 31.12.2021 tai sitä ennen perhe-eläkettä voivat saada

 • leski (avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta) sekä
 • alle 18-vuotiaat lapset
  • Niille lapsille, joiden perhe-eläke on alkanut ennen 1.1.2022 ja jotka ovat lain voimaan tullessa 1.1.2022 alle 18-vuotiaita, maksetaan lapseneläkettä 20 ikävuoteen saakka. Maksussa olevien lapseneläkkeiden pidennystä tai mahdollista määrän korotusta lisäosalla ei tarvitse erikseen hakea. Keva lähettää muutospäätökset automaattisesti niille, joita asia koskee.
 • edunjättäjän entinen puoliso, jos edunjättäjä oli velvollinen maksamaan hänelle elatusapua.

Tee perhe-eläkehakemus mahdollisimman pian

Eläkehakemus kannattaa tehdä mahdollisimman pian edunjättäjän kuoltua, sillä takautuvasti perhe-eläkkeen saa vain hakemiskuukautta edeltäneeltä 6 kuukaudelta. Katso tarkemmin kohdasta ”Näin haet perhe-eläkettä”.

Kenelle perhe-eläke Kevasta?

Perhe-eläkehakemus tulee tehdä siihen eläkelaitokseen, josta edunjättäjä sai eläkettä tai jossa hänen viimeinen työsuhteensa oli vakuutettu. Jos edunjättäjä sai omaa eläkettä Kevasta tai hänen viimeinen työsuhteensa on ollut julkisella työnantajalla, perhe-eläkehakemuksen käsittely hoidetaan Kevassa. Katso tarkemmat tiedot kohdasta ”Näin haet perhe-eläkettä”.

Jos edunjättäjä sai eläkettä Kevasta, lue myös ohjeet kuoleman ilmoittamisesta Kevaan sekä edunjättäjän eläkkeen maksamisesta sivulta: Eläkkeensaajan kuoltua

Keva ei maksa hautausapua

Keva ei maksa hautausapua edunsaajille tai kuolinpesälle.

 

Perhe-eläke -esite.pdf (61 kb)

 

Kenellä on oikeus leskeneläkkeeseen?

Leskellä on oikeus leskeneläkkeeseen, jos seuraavat 3 kohtaa täyttyvät:

 1. olit edunjättäjän kanssa avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ja
 2. avioliitto oli solmittu tai parisuhde rekisteröity ennen kuin edunjättäjä oli täyttänyt 65 vuotta ja
 3. teillä on/oli yhteisiä lapsia.

Jos teillä ei ollut yhteistä lasta, edellytetään, että:

 1. avioliitto oli solmittu tai parisuhde rekisteröity ennen kuin edunjättäjä oli täyttänyt 65 vuotta ja
 2. olit edunjättäjän kuollessa vähintään 50-vuotias tai olet saanut työkyvyttömyyseläkettä vähintään kolme vuotta ja
 3. avioliitto tai rekisteröity parisuhde oli solmittu ennen kuin olit täyttänyt 50 vuotta ja se oli kestänyt vähintään viisi vuotta.

Entisenä puolisona voit saada leskeneläkkeen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • edunjättäjä maksoi sinulle jatkuvaa elatusapua ja
 • avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjättäjä oli täyttänyt 65 vuotta ja
 • sinun tulee täyttää samat ikää ja avioliiton kestoa koskevat edellytykset kuin leskellä, jos sinulla ja edunjättäjällä ei ole tai ei ole ollut yhteistä lasta.

Leski: tarkista lyhyellä testillä, onko sinulla oikeus leskeneläkkeeseen

 

Avopuolisona sinulla on oikeus leskeneläkkeeseen, kun kaikki seuraavat 6 ehtoa täyttyvät:

 1. Edunjättäjä on kuollut 1.1.2022 tai sen jälkeen ja
 2. edunjättäjä oli yhteistalouden alkaessa alle 65-vuotias ja
 3. sinulla on edunjättäjän kanssa yhteinen alle 18-vuotias lapsi ja
 4. yhteinen lapsi asui samassa osoitteessa kanssanne ja
 5. yhteistalous oli jatkunut vähintään 5 vuotta edunjättäjän kuollessa (yhteistaloudella tarkoitetaan samaa osoitetta väestötietojärjestelmässä edunjättäjän kuolinpäivänä) ja
 6. sinä tai edunjättäjä ette ole avioliitossa ”kolmannen” henkilön kanssa.

Avoleski: tarkista lyhyellä testillä, onko sinulla oikeus leskeneläkkeeseen

 

Lesken omien tulojen vaikutuksesta leskeneläkkeen määrään kerrotaan kohdassa ”Leskeneläkkeen vähentäminen”.

Sinulla voi olla mahdollisuus myös Kelan maksamaan leskeneläkkeeseen. Kela maksaa leskeneläkettä kuitenkin vain alle 65-vuotiaalle.

 

Kenellä on oikeus lapseneläkkeeseen?

Lapseneläkettä voivat saada 1.1.2022 tai sen jälkeen kuolleen edunjättäjän alle 20-vuotiaat lapset ja adoptiolapset. Eläkkeen saamiseen ei vaikuta se, asuiko lapsi edunjättäjän kanssa vai ei.

Kasvattilapsi ei voi saada lapseneläkettä.

Jos edunjättäjä on kuollut 31.12.2021 tai sitä ennen, lapseneläkettä voivat saada edunjättäjän kuolinpäivänä alle 18-vuotiaat lapset ja adoptiolapset.

 • Niille lapsille, joiden perhe-eläke on alkanut ennen 1.1.2022 ja jotka ovat lain voimaantullessa alle 18-vuotiaita, maksetaan lapseneläkettä 20 ikävuoteen saakka.
 • Maksussa olevien lapseneläkkeiden pidennystä tai mahdollista määrän korotusta lisäosalla ei tarvitse erikseen hakea. Keva lähettää muutospäätökset automaattisesti niille, joita asia koskee.

Lesken lapsi voi saada lapseneläkkeen, jos lapsi asui lesken ja edunjättäjän kanssa samassa taloudessa tämän kuollessa ja leski ja edunjättäjä olivat avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Avolesken omalla lapsella, joka ei ole edunjättäjän lapsi, ei ole oikeutta lapseneläkkeeseen.

Kun haet lapseneläkettä, täytä jokaisesta lapsesta oma hakemus.

Lapsella voi olla oikeus myös Kelan maksamaan lapseneläkkeeseen. Jos nuori opiskelee, Kela voi maksaa koululaiseläkettä, kunnes nuori täyttää 21 vuotta.

Lisätietoja Kelan verkkosivuilta: Lapseneläke (Kela.fi).

Perhe-eläkkeen määrä

Leskeneläkkeen ja lapseneläkkeen osuus edunjättäjän eläkkeestä

Lasten määrä Leskeneläke Lapseneläkkeet yhteensä Perhe-eläkkeet yhteensä
ei lapsia 6/12 0 6/12
yksi 6/12 4/12 10/12
kaksi 5/12 7/12 12/12
kolme 3/12 9/12 12/12
neljä tai enemmän 2/12 10/12 12/12

Perhe-eläkkeen määrään vaikuttavat:

 • edunjättäjän työeläkkeen määrä
 • lasten määrä
 • lesken oman työeläkkeen määrä.
  • Katso tarkemmin kohta ”Leskeneläkkeen vähentäminen”
 • mahdolliset työtapaturma- ja ammattitautilakiin tai liikennevakuutuslakiin perustuvat korvaukset.

Määrään eivät vaikuta:

 • kansaneläke
 • vapaaehtoiset eläkkeet
 • kuolinpesän varallisuus.

Perhe-eläkkeen määrä riippuu edunjättäjän työeläkkeen määrästä. Jos edunjättäjä ei vielä ollut eläkkeellä, perusteena käytetään eläkettä, jonka hän olisi saanut, jos olisi tullut työkyvyttömäksi kuolinpäivänään.

Perhe-eläke on sitä suurempi, mitä useampi alle 20-vuotias lapsi perheessä on. Jos lapsia ei ole, perhe-eläke koostuu pelkästä leskeneläkkeestä. Leskeneläke on silloin puolet edunjättäjän eläkkeestä.

Kun edunsaajien lukumäärä muuttuu, lesken- ja lapseneläkkeen osuus edunjättäjän eläkkeestä lasketaan uudelleen.

Lapsi saa leskenosuuden, jos leskeä ei ole edunsaajana
Lapsi saa lapseneläkkeeseensä lisäksi leskeneläkkeen laskennallisen osuuden jos:

 • leskeneläkeoikeutettua leskeä ei ole lainkaan tai
 • leskeneläke päättyy ennen määräajan päättymistä lesken kuolemaan tai
 • leskeneläke päättyy ennen määräajan päättymistä lesken uuteen avioliittoon alle 50-vuotiaana.

Lesken työeläkkeen määrä saattaa vaikuttaa leskeneläkkeen määrään. Voit arvioida laskurillamme lesken omien tulojen vaikutusta leskeneläkkeeseen alempana tällä sivulla kohdassa "Leskeneläkkeen vähentäminen."

Jos kuolinsyynä on ammattitauti, työtapaturma, liikenneonnettomuus tai potilasvahinko

Vakuutusyhtiö saattaa maksaa edunjättäjän kuolemaan liittyen työtapaturma- ja ammattitautilakiin tai liikennevakuutuslakiin perustuvaa korvausta. Korvaus vähennetään suoraan työeläkkeenä saatavan perhe-eläkkeen määrästä. Työeläkkeestä jää maksettavaksi työeläkkeen ja korvauksen erotus. Jos korvauksen määrä on suurempi kuin työeläkkeen määrä, työeläkettä ei jää maksettavaksi lainkaan. Keva selvittää vakuutusyhtiön kanssa edellä mainitut asiat.

Perhe-eläkkeen verotus 

Perhe-eläke on verotettavaa tuloa, lue lisää eläkkeen verotuksesta sivuiltamme.

Eläkkeen maksupäivät

Esimerkkejä perhe-eläkkeen jakaantumisesta

Esimerkki: Leski ja 2 lasta
Edunjättäjä kuoli 15.10.2021 ollessaan työkyvyttömyyseläkkeellä, jonka määrä oli 2 100 €/kk. Edunsaajiksi jäi leski ja 2 lasta.

 • Perhe-eläkkeen peruste on 2 100,00.
 • Leskeneläkkeen osuus perusteesta on 5/12 *2 100 = 875,00 ja
 • Lapseneläkkeiden osuus yhteensä 7/12 * 2 100 = 1 225,00, yhden lapsen osuus 612,50 €/kk.

Esimerkki: Lapset saavat lesken osuuden
Edunjättäjä kuoli 14.1.2022 ollessaan työkyvyttömyyseläkkeellä, jonka määrä oli 2 100 €/kk. Edunsaajiksi jäi 2 lasta. Leskeä ei ole edunsaajana, joten lapset saavat leskenosuuden.

 • Perhe-eläkkeen peruste on 2 100,00.
 • Lapseneläkkeiden osuus perusteesta on yhteensä 7/12 * 2 100 = 1 225,00, yhden lapsen osuus 612,50.
 • Leskeneläkkeen osuus on 5/12 * 2 100 = 875,00 €/kk, yhden lapsen osuus leskeneläkkeestä on 437,50
 • Kumpikin lapsi saa 612,50 + 437,50 = 1 050,50 €/kk

Esimerkki: Entisen puolison leskeneläkkeen määrä
Edunjättäjän entisen puolison leskeneläkkeen määrään vaikuttaa entiselle puolisolle maksetun elatusavun suuruus. Entisen puolison eläkkeen osuus leskeneläkkeestä on sama kuin mitä 60 prosenttia edunjättäjän entiselle puolisolleen maksamasta kuukausittaisesta elatusavusta on edunjättäjän koko eläkkeestä. Laskukaava: Elatusapu x 0,6 / edunjättäjän kokonaiseläke x leskeneläke = entisen puolison leskeneläke (ennen leskeneläkkeen vähentämistä)

Entiselle puolisolle maksettavan leskeneläkkeen määrä vähennetään leskelle maksettavasta eläkkeestä.

Edunjättäjä kuoli 14.1.2022 ollessaan vanhuuseläkkeellä, jonka määrä oli 2 200 €/kk. Edunsaajaksi jäi entinen puoliso. Edunjättäjä oli tuomittu maksamaan entiselle puolisolleen elatusapua 300 €/kk.

 • Edunjättäjän työeläke oli 2 200
 • Täysi leskeneläke on 1 100
 • Elatusapu entiselle puolisolle oli 300 €/kk, josta 60 % on 180 €.
 • Entisen puolison leskeneläke ennen entisen puolison omien työeläkkeiden vähentävää vaikutusta on 90 €/kk.

 

Leskeneläkkeen vähentäminen ja laskuri

Lesken työeläkkeen määrä saattaa vaikuttaa leskeneläkkeen määrään. Lesken oman työeläkkeen määrään leskeneläke ei vaikuta.

Alla oleva laskuri soveltuu vain vuonna 2024 ensimmäisen kerran tehtävän leskeneläkkeen vähentämisen laskemiseen. Leskeneläkkeen vähentämisen peruste on määrätty laissa ja se määräytyy pääsääntöisesti leskeneläkkeen alkamisvuoden mukaan. Laskurissa käytetään vuoden 2024 leskeneläkkeen vähennysperustetta, joka on 818,50.

 • Jos edunjättäjä on kuollut ennen vuotta 2024 tai leskeneläkkeen vähentäminen on tehty jo aikaisemmin, laskuri ei anna oikeaa tulosta.
 • Vähennysperuste muuttuu vuosittain. 

Arvioi laskurilla lesken omien tulojen vaikutusta leskeneläkkeeseen

Leskeneläke kuukaudessa

 

Leskeneläkkeen vähentäminen tehdään vain leskeneläkkeeseen, ei koskaan lapseneläkkeeseen eikä avopuolison leskeneläkkeeseen.

Jos leski ei saa työeläkettä

Jos leski ei vielä saa työeläkettä tai saa osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, vähennyksessä otetaan huomioon ns. laskennallinen eläke. Laskennallinen eläke tarkoittaa sitä eläkettä, jonka leski olisi saanut, jos hän olisi puolisonsa kuollessa tai nuorimman lapsen 18-vuotispäivänä tullut työkyvyttömäksi ja hänelle olisi myönnetty työkyvyttömyyseläke.

Jos samassa taloudessa on lapseneläkkeeseen oikeutettuja lapsia, leskeneläkkeen vähennys tehdään aina vasta silloin, kun nuorin lapsi täyttää 18 vuotta.

 • Vähennys voidaan tehdä myös määräajaksi myönnettyyn leskeneläkkeeseen, jos edunsaajina ei ole alle 18-vuotiaita lapsia. Katso lisää määräaikaisen leskeneläkkeen vähentämisestä kohdasta ”Leskeneläkkeen vähentäminen, kun leski on syntynyt vuoden 1975 jälkeen ja edunjättäjä on kuollut vuonna 2022 tai sen jälkeen”.

Jos lapseneläkkeeseen oikeutettuja lapsia ei ole tai lapseneläkkeeseen oikeutettu lapsi ei asunut edunjättäjän ja lesken kanssa samassa taloudessa etkä vielä saa omaa työeläkettä, vähennys tehdään 6 kuukauden kuluttua edunjättäjän kuolemasta. Siihen saakka leskeneläkkeen määrä on puolet edunjättäjän eläkkeestä.

Jos leski saa työeläkettä

Jos leski on täyttänyt 65 vuotta tai saa omaa työeläkettä, leskeneläkkeen vähennys tehdään heti leskeneläkkeen alkaessa.

Lesken katsotaan olevan eläkkeellä, jos hän saa:

 • vanhuuseläkettä 
 • työkyvyttömyyseläkettä tai osatyökyvyttömyyseläkettä 
 • kuntoutustukea tai osakuntoutustukea 
 • työuraeläkettä 
 • varhennettua vanhuuseläkettä.

Leskelle on myönnetty eläke, mutta leskeneläkettä vähennettäessä leskeä ei katsota eläkkeellä olevaksi, jos hän saa:

 • osittaista varhennettua vanhuuseläkettä (ove)
 • osa-aikaeläkettä
 • luopumistukea, joka ei edunjättäjän kuolinhetkellä ollut maksussa
 • luopumiseläkettä.

Kun leski jää työeläkkeelle, leskeneläkkeen määrä lasketaan uudelleen. Keva saa tiedon sinulle myönnetystä omasta työeläkkeestä. Jos leskeneläkkeesi määrää tarkistetaan sen vuoksi, saat meiltä uuden päätöksen.

 • Myös määräajaksi vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneelle leskelle vielä maksussa oleva leskeneläke tarkistetaan, jos leskelle myönnetään oma työeläke.

Leskeneläke ei vaikuta oman työeläkkeesi määrään, mutta oma työeläkkeesi saattaa vaikuttaa leskeneläkkeen määrään pienentävästi tai johtaa siihen, ettei leskeneläkettä makseta lainkaan.

Leskeneläkettä vähennetään, jos lesken oma työeläke ylittää laissa määrätyn leskeneläkkeen vähennyksen perusteen, joka on 818,50 euroa vuonna 2024. Leskeneläkkeestä vähennetään puolet lesken oman eläkkeen ja vähennyksen perusteen erotuksesta.

Kun leskeneläkkeen vähentäminen tehdään uudelleen leskelle myönnetyn oman eläkkeen vuoksi, käytetään samaa vähennyksen perustetta kuin ensimmäisellä kerralla korottamalla se työeläkeindeksillä tarkistushetken tasoon.

Esimerkki 1: Perhe-eläkettä jää maksettavaksi

Eläkkeellä ollut edunjättäjä kuolee tammikuussa 2024 ja edunsaajaksi jää vuonna 1942 syntynyt eläkkeellä oleva puoliso. Leskeneläkkeen vähentäminen tehdään heti perhe-eläkkeen alkaessa eli 1.2.2024.

Edunjättäjän eläke oli 2 450,00 €/kk, josta puolet leskelle on 1 225,00 €/kk.
Lesken oma työeläke on 1 970,50 €/kk.

Leskeneläkkeeseen tehdään leskeneläkkeen vähennys, koska lesken oma eläke ylittää vähentämisen perusteen 818,50.
Lesken oma työeläke 1 970,50 - 818,50 vähentämisen peruste = ylite 1 152,00, josta puolet on 576,00.

Vähentämätön leskeneläke 1 225,00 – 576,00 = 649,00 €/kk, joka on siis maksettava leskeneläke leskeneläkkeen vähentämisen jälkeen.

Esimerkki 2: Perhe-eläkettä ei jää maksettavaksi

Eläkkeellä ollut edunjättäjä kuolee tammikuussa 2024 ja edunsaajaksi jää vuonna 1942 syntynyt eläkkeellä oleva puoliso. Leskeneläkkeen vähentäminen tehdään heti perhe-eläkkeen alkaessa eli 1.2.2024.

Edunjättäjän eläke oli 2 000,00 €/kk, josta puolet leskelle on 1 000,00 €/kk.
Lesken oma työeläke on 2 900,00 €/kk.

Leskeneläkkeeseen tehdään leskeneläkkeen vähennys, koska lesken oma eläke ylittää vähentämisen perusteen 818,50.
Lesken oma työeläke 2900,00 - 818,50 vähentämisen peruste = ylite 2081,50, josta puolet on 1040,75.
Vähentämätön leskeneläke 1 000,00 – 1040,75 = 0 (- 40,75) €/kk, leskeneläkettä ei jää maksettavaksi.

Leskeneläkkeen vähentäminen, kun leski on syntynyt vuoden 1975 jälkeen ja edunjättäjä on kuollut vuonna 2022 tai sen jälkeen

Leskeneläke on määräaikainen 10 vuotta edunjättäjän kuolemasta, kun lapseneläkkeeseen oikeutettuja lapsia ei ole tai lapseneläkkeeseen oikeutettu lapsi ei asunut edunjättäjän ja lesken kanssa samassa taloudessa:

 • Leskeneläkkeen vähentäminen tehdään joko heti perhe-eläkkeen alkaessa tai 6 kuukauden kuluttua. Katso tarkemmin leskeneläkkeen vähentämisessä käytettävistä lesken tuloista yms. yllä.

Leskeneläke on määräaikainen 10 vuotta edunjättäjän kuolemasta ja nuorin lapseneläkkeeseen oikeutettu lapsi täyttää 18 vuotta ennen 10 vuoden määräaikaa:

 • Leskeneläkkeen vähentäminen tehdään, kun nuorin lapsista täyttää 18 vuotta. Katso tarkemmin leskeneläkkeen vähentämisessä käytettävistä lesken tuloista yms. yllä.

Jos määräajaksi myönnettyä leskeneläkettä on maksettu yli 10 vuotta ja se päättyy nuorimman lapseneläkkeeseen oikeutetun lapsen 18 vuoden täyttämiseen:

 • Leskeneläkkeen vähentämistä ei tehdä, koska leskeneläke päättyy lapsen 18 vuoden täyttämiseen.

Huom. Leskeneläkkeen vähentämistä ei tehdä avoleskelle.

 

Perhe-eläkkeen alkaminen ja päättyminen

Oikeus perhe-eläkkeeseen alkaa edunjättäjän kuolemaa seuraavan kuukauden alusta.

Eläkehakemus kannattaa tehdä mahdollisimman pian edunjättäjän kuoltua, sillä takautuvasti perhe-eläkkeen saa vain hakemiskuukautta edeltäneeltä 6 kuukaudelta.

Lapseneläke

Lapsi saa lapseneläkettä, kunnes hän täyttää 20 vuotta tai hänet annetaan ottolapseksi muulle kuin edunjättäjän leskelle tai tämän uudelle puolisolle.

Leskeneläke myönnetään toistaiseksi seuraavissa tapauksissa

Leskeneläke myönnetään toistaiseksi, kun edunjättäjä on kuollut 31.12.2021 tai sitä ennen. Lesken syntymävuodella ei ole merkitystä.

Leskeneläke myönnetään toistaiseksi myös silloin, kun edunjättäjä on kuollut 1.1.2022 tai sen jälkeen ja leski on syntynyt vuonna 1974 tai sitä ennen.

Leskeneläke myönnetään määräaikaisena seuraavissa tapauksissa

Leskeneläke on määräaikainen kun:

 • edunjättäjä on kuollut 1.1.2022 tai sen jälkeen ja
 • leski on syntynyt vuonna 1975 tai sen jälkeen tai
 • kyseessä on avoleski.

Avioliitossa olleen 1.1.1975 tai sen jälkeen syntyneen leskeneläke lakkaa sen kalenterikuukauden lopussa:

 • kun edunjättäjän kuolinpäivästä on kulunut 10 vuotta tai
 • kun nuorin lapseneläkkeeseen oikeutetuista lapsista täyttää 18 vuotta
 • leski saa leskeneläkettä vähintään 10 vuotta tai pidempään, jos edunsaajana on myös samassa taloudessa asunut alle 18-vuotias lapsi.

Avoliitossa olleen leskeneläke lakkaa sen kalenterikuukauden lopussa:

 • kun nuorin lapseneläkkeeseen oikeutetuista lapsista täyttää 18 vuotta.

Leskeneläke päättyy, kun uusi avioliitto solmitaan alle 50-vuotiaana

Leskeneläke päättyy, jos leski solmii uuden avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen alle 50-vuotiaana. Tällöin leskelle maksetaan leskeneläke kertasuorituksena, mikäli lapseneläkettä saavia lapsia ei ole. Kertasuoritus lasketaan avioliiton solmimiskuussa maksetun kuukausieläkkeen perusteella.

 • Kertasuorituksena maksettaisiin määrä, joka on yhtä suuri kuin eläke olisi ollut 3 vuoden ajalta tai
 • jos leskeneläke olisi jatkunut enää alle 3 vuotta, niin kertasuorituksena maksetaan tämä määrä.

Jos edunsaajana on lesken lisäksi lapsi tai lapsia, uuden avioliiton takia päättyvä leskeneläkeosuus lisätään lapsen tai lasten eläkkeeseen. 1.1.2022 jälkeen leskeksi jääneille 1975 ja sen jälkeen syntyneille leskille ei makseta kertasuoritusta tässä tilanteessa.

Jos avoleski solmii avioliiton tai rekisteröi parisuhteensa alle 50-vuotiaana, leskeneläke päättyy eikä hänelle makseta kertasuoritusta lainkaan. Leskeneläkkeen osuus lisätään lapsen tai lasten eläkkeeseen avioliittokuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien.

Uusi avioliitto yli 50-vuotiaana tai avoliitto ei vaikuta leskeneläkkeeseen

Jos leski solmii uuden avioliiton tai rekisteröi parisuhteen 50 vuotta täytettyään, leskeneläke jatkuu.

Uudesta avioliitosta ei synny uutta leskeneläkeoikeutta.

Jos leski menee uuteen avoliittoon, leskeneläke jatkuu iästä riippumatta. Toisin sanoen avoliitto ei lakkauta leskeneläkettä, vaikka leski olisi alle 50-vuotias.

Näin haet perhe-eläkettä

Perhe-eläkettä pitää aina hakea. Helpoiten teet sen sähköisellä verkkolomakkeella Omat eläketietosi -palvelussa.

Jos et jostain syystä voi käyttää Omat eläketietosi -palvelua, voit hakea eläkettä kirjallisesti paperilomakkeilla. Hakemuslomakkeet löydät alempaa tältä sivulta.

Työeläkkeessä lesken iällä ei ole merkitystä eli eläkkeen saamisella ei ole yläikärajaa.

Milloin perhe-eläke haetaan Kevasta?

Hakemuksen voi tehdä Kevasta, kun

 • edunjättäjä sai eläkettä Kevasta TAI
 • edunjättäjän viimeinen työnantaja on ollut kunta, valtio, kirkko, Kela, Suomen Pankki tai Ahvenanmaan maakunnan hallitus.

Jos edunjättäjä sai omaa eläkettä useasta eri eläkelaitoksesta, yhden hakemuksen täyttäminen riittää. Keva välittää hakemuksen käsiteltäväksi myös muihin eläkelaitoksiin ja Kelaan.

Jos haet myös Kelan maksamaa perhe-eläkettä, voit hakea sitä samalla lomakkeella (Omat eläketietosi -palvelussa tai paperilomakkeella), Keva lähettää hakemuksesi sähköisesti Kelaan.

Jos edunjättäjä tai leski on työskennellyt ulkomailla, täytä lisäksi Ulkomaantiedot-välilehden tiedot.

Milloin eläkehakemus pitää tehdä?

Eläkehakemus kannattaa tehdä mahdollisimman pian edunjättäjän kuoltua, sillä takautuvasti perhe-eläkkeitä saa vain hakemiskuukautta edeltäneeltä 6 kuukaudelta. 

Jos edunjättäjä sai eläkettä tai hänen viimeinen työsuhteensa oli vakuutettu Kevassa, Keva lähettää edunsaajille kirjeen perhe-eläkkeen hakemisesta. Keva saa ilmoituksen edunjättäjän kuolemasta Digi- ja väestötietovirastosta (DVV), samalla Keva saa tiedon edunsaajista eli leskestä ja alle 20-vuotiaista lapsista. Mahdollisista avoleskistä emme kuitenkaan saa tietoa DVV:sta.

Tee hakemus näin

Täytä jokaisesta edunsaajasta oma hakemuksensa:

 • täytä leskestä leskeneläkehakemus
 • täytä jokaisesta alle 20-vuotiaasta lapsesta oma lapseneläkehakemus.

Täytä sähköinen hakemus

Jos et jostain syystä voi käyttää Omat eläketietosi -palvelua, voit hakea eläkettä kirjallisesti alla olevilla lomakkeilla. Toimita siinä tapauksessa paperiset haku- ja liitelomakkeet sekä muut tarvittavat liitteet postitse Kevaan osoitteella: Keva, 00087 KEVA. 

Saat päätöksen Kevasta

Ilmoitamme sinulle päätöksestä

 • Sähköpostilla tai tekstiviestillä Kevasta, jos olet tilannut paperittoman palvelun Kevan Omat eläketietosi -palvelussa. Itse asiakirjan voit lukea Omat eläketietosi -palvelussa eli Keva ei lähetä päätöstä sinulle liitteenä tai linkkinä.
  TAI
 • Suomi.fi-palvelun kautta, jos olet ottanut sähköiset viestit käyttöön Suomi.fi-palvelussa, mutta et ole tilannut paperitonta palvelua Omat eläketietosi -palvelussa. Itse päätöksen voit lukea Kevan Omat eläketietosi -palvelussa eli Suomi.fi ei lähetä sinulle liitteitä tai linkkejä.
  TAI
 • Paperipostilla, jos et ole tilannut paperitonta palvelua Kevasta tai sähköisiä ilmoituksia Suomi.fi:stä. Asiakirja tulee sinulle postissa kotiin ja voit lukea sen myös Omat eläketietosi -palvelussa.

Katso yleiset eläkkeen hakuohjeet ja mitä sinun tulee tehdä eläkepäätöksen saatuasi.

Perhe-eläkkeen verotus

Perhe-eläke on verotettavaa tuloa, lue lisää eläkkeen verotuksesta sivuiltamme