Osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki

Osatyökyvyttömyyseläkettä voit saada, jos työkykysi on osittain heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan, etkä ole vielä vanhuuseläkeiässä.

Osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko toistaiseksi jatkuvana tai määräaikaisena. Määräaikaisen osatyökyvyttömyyseläkkeen nimi on osakuntoutustuki. Osakuntoutustuki myönnetään, jos arvioidaan, että työkykysi voidaan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla. Voit saada osakuntoutustuen myös työhön palaamisen tueksi esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen jälkeen.

Osatyökyvyttömyyseläke antaa mahdollisuuden pidentää työuraa työkyvyn heikkenemisestä huolimatta ja sen rinnalla tehty työ kartuttaa myös lisää eläkettä. Osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki ei kuitenkaan edellytä työssäkäyntiä.

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä tai osakuntoutustuella ansiosi saavat olla enintään 60 % työkyvyttömyyttä edeltäneestä vakiintuneesta ansiotasostasi, joka lasketaan työkyvyttömyyden alkamisesta edeltäneiden viiden kalenterivuoden ansioista.

Eläkepäätöksellä sinulle ilmoitetaan henkilökohtainen ansaintarajasi, joka on kuitenkin vähintään 834,52 e/kk vuonna 2020.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen tai osakuntoutustuen määrä

Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä muodostuu työkyvyttömyyden alkamiseen mennessä kertyneestä eläkkeestä sekä ns. tulevan ajan eläkkeestä. Tulevalla ajalla tarkoitetaan aikaa työkyvyttömyyden alkamisesta ikäluokkasi alimpaan vanhuuseläkeikään tai sitä alempaan ammatilliseen eläkeikään tai eroamisikään. Eläke siis lasketaan ikään kuin olisit työssä vanhuuseläkkeeseen saakka.

Voit saada arvion osatyökyvyttömyyseläkkeesi tai osakuntoutustukesi määrästä Omat eläketietosi -palvelun laskurien avulla.

Osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki -esite.pdf (56 kb)

 

Hae osatyökyvyttömyyseläkettä tai osakuntoutustukea näin

Hae osatyökyvyttömyyseläkkeestä tai osakuntoutustuesta ennakkopäätöstä kolme kuukautta ennen suunniteltua osa-aikatyön aloittamista.

Voit hakea osatyökyvyttömyyseläkettä kokoaikatyössä ollessasi, eli eläkkeen myöntäminen ei edellytä sairauspoissaoloa.

Kelan osasairauspäivärahalla voidaan tukea työkyvyttömän henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhön enintään 120 päivältä.

1. Hanki B-lausunto lääkäriltä

Tee hakemus vasta sitten, kun sinulla on ajantasainen B-lausunto, koska ilman lääkärinlausuntoa hakemustasi ei voida käsitellä.

2. Hae osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätöstä

Helpoiten haet eläkettä Omat eläketietosi -palvelussa työkyvyttömyyseläkehakemuksella. Palvelu opastaa sinua kohta kohdalta eteenpäin.

Hae osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätöstä vähintään 3 kk ennen suunniteltua osa-aikatyön aloittamista.

Hakemuksessa tarvittavat liitteet

 • Liitä hakemukseesi ajankohtainen lääkärin B-lausunto, ilman sitä hakemustasi ei voida käsitellä.
 • Voit liittää hakemukseen myös muita selvityksiä terveydentilastasi.
 • Lisäksi hakemuksen liitteenä kannattaa lähettää työnantajan lausunto työssä selviytymisestä sekä mahdolliset työterveysneuvottelumuistiot.

Liitteiden muuttaminen sähköiseen muotoon

Jos et voi tehdä hakemusta sähköisesti

Voit hakea eläkettä myös kirjallisesti, siihen tarvittavat lomakkeet ovat alla. Postita hakemus ja edellä mainitut liitteet osoitteeseen Keva, 00087 KEVA.

Katso myös yleiset eläkkeenhakuohjeet ja mitä sinun tulee tehdä eläkepäätöksen saatuasi. 

3. Saat ensin ennakkopäätöksen

Sinulle myönnetystä osatyökyvyttömyyseläkkeestä saat aina ensin ennakkopäätöksen. Se on voimassa 9 kuukautta. Sovi tänä aikana työnantajasi kanssa työjärjestelyistä ja osa-aikatyöstä.

Jos saat ennakkopäätöksen osakuntoutustuesta, ennakkopäätöksellä ilmoitetaan, mihin mennessä sinun tulisi siirtyä osakuntoutustuelle.

4. Ilmoita sitten osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä

Kun olet saanut ennakkopäätöksen ja päättänyt jäädä osatyökyvyttömyyseläkkeelle tai osakuntoutustuelle, ilmoita eläkkeelle siirtymisestäsi Kevaan.

Jos jatkat työskentelyä, sovi ensin työnantajasi kanssa osa-aikatyöstä ja siihen liittyvistä järjestelyistä. Osa-aikatyötä voit tehdä henkilökohtaisen ansaintarajasi puitteissa. Ansaintarajasi on ilmoitettu ennakkopäätöksellä.

Teet ilmoituksen osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä helpoiten Omat eläketietosi -palvelussa. Kun olet kirjautunut palveluun, siirry ilmoitukselle palvelussa seuraavasti: Etusivu > Eläkkeen hakeminen > Ilmoitus osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Omat eläketietosi -palvelua, voit täyttää ennakkopäätöksen liitteenä saamasi ilmoituslomakkeen ja postittaa sen osoitteeseen Keva, 00087 KEVA. Lomake on tulostettavissa myös tästä:

Ilmoitus osatyökyvyttömyyseläkkeelle tai osakuntoutustuelle siirtymisestä -lomake.pdf (510 kb)

5. Hae uusi verokortti

Kun olet saanut Kevasta eläkepäätöksen, hae verottajalta uusi verokortti mahdollisimman pian eläketuloa varten. Ilman eläkeverokorttia eläkkeen ennakonpidätys on 40 %.

 

Osatyökyvyttömyyseläkehakemuksen käsittely

Osatyökyvyttömyyseläkehakemuksen käsittely Kevassa

Miten työkyvyttömyyttä arvioidaan?

Työkykyäsi arvioidaan Kevassa lääkärisi antaman lausunnon sekä mahdollisten muiden terveydentilaselvitysten avulla.

Arvioinnissa huomioidaan

 • työtehtäviesi vaatimukset
 • työssä suoriutumisesi sekä
 • mahdollisuutesi toipua työkykyiseksi hoidon ja kuntoutuksen avulla.

Osatyökyvyttömyyseläkehakemusta tutkittaessa selvitetään edellytykset ammatilliseen kuntoutukseen, joka on aina ensisijainen vaihtoehto osatyökyvyttömyyseläkkeeseen nähden.

Päätöksen osatyökyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä tekee ratkaisuasiantuntija yhdessä asiantuntijalääkärin kanssa. Tarvittaessa päätöksentekoon osallistuu myös muita Kevan asiantuntijoita, esimerkiksi kuntoutusasiantuntija tai lakimies. Arviomme työkyvystäsi saattaa poiketa hoitavan lääkärin arviosta.

Lausunnot näkyvissä Omat eläketietosi -palvelussa

Kaikki sinua koskevat lääketieteelliset lausunnot näkyvät Omat eläketietosi –palvelussa Omat asiakirjat –välilehden alla.

Hakemuksen käsittelyajat

Toteutuneet käsittelyajat 1.1. – 31.12.2019 päivää
Ensimmäinen hakemus: täysi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki 74
Ensimmäinen hakemus: osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki 50
Jatkohakemus: kaikki 26

 

Yllä kerrotut käsittelyajat ovat keskimääräisiä, hakemuksesi käsittely voi kestää pidempäänkin seuraavista syistä:

 • Jos Keva soveltaa ammatillista työkyvyttömyysmääritelmää ja yksityisten alojen karttuneen eläkkeen määrä on yli 957,04 euroa kuukaudessa (vuoden 2004 tasossa), Keva pyytää arvion eläkkeenhakijan työkyvyttömyydestä myös yksityiseltä työeläkelaitokselta.
 • Jos Keva pyytää hakemuksen ratkaisemista varten lisäselvityksiä eri tahoilta, kuten sairauskertomuksia tai työnantajan lausuntoa.

 

 Osatyökyvyttömyyseläkehakemuksen käsittely

Työkyvyttömyyseläkkeen prosessi tutuksi

Työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen kytkeytyy monta asiaa eläkkeen hakijan, työnantajan, työterveyshuollon ja eläkelaitoksen näkökulmasta. Tätä prosessia kuvataan kolmella videolla, joilla Helsingin kaupungin ja Kevan asiantuntijat keskustelevat kuvitteellisen Leena Lähihoitajan tapauksesta, kun häntä uhkaa työkyvyttömyys polven nivelrikon vuoksi. Leenan tapausta käydään läpi kolmesta eri näkökulmasta: ensimmäisessä videossa työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon, toisessa videossa hoitavan lääkärin ja Kevan asiantuntijalääkärin sekä kolmannessa videossa Kevan ratkaisuasiantuntijan näkökulmasta.

Mitä tehdä, jos osatyökyvyttömyyseläkettä ei myönnetä

Osatyökyvyttömyyseläkettä ei voida myöntää, jos työkykysi ei katsota heikentyneen riittävästi.

Jos työ- tai virkasuhteesi on voimassa, voit ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai esimieheesi mahdollisten työjärjestelyjen osalta. 

Muutoksenhaku eläkepäätökseen

Jos olet tyytymätön Kevan antamaan päätökseen, voit hakea siihen muutosta valittamalla. Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, jossa on tarkemmat ohjeet valituksen tekemisestä.

Hae jatkoa osakuntoutustuelle 

Osakuntoutustuen jatkohakemukseksi riittää B-lääkärinlausunto, joka kannattaa lähettää Kevaan vähintään kuukautta ennen osakuntoutustuen päättymistä. Lääkärinlausunnon voit lähettää Omat eläketietosi -palvelun kautta.

Hakemuslomake pitää täyttää, jos haluat hakea täyttä kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Helpoiten haet eläkettä Omat eläketietosi -palvelussa.

Voit myös postittaa B-lausunnon tai hakemuksen liitteineen osoitteella: Keva, 00087 KEVA.

Osatyökyvyttömyyseläkkeeltä vanhuuseläkkeelle

Osatyökyvyttömyyseläkkeesi muutetaan ilman hakemusta vanhuuseläkkeeksi, kun täytät ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän tai sitä alemman ammatillisen eläkeikäsi tai eroamisikäsi. Tämä eläke on täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen.

Sinun ei kuitenkaan tarvitse lopettaa työntekoa, vaan voit jatkaa työssäsi.

Hae eläkkeen aikana tehdystä työstä kertynyttä eläkettä erikseen

Osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana ja sen jälkeen tekemästäsi työstä on kertynyt uutta eläkettä. Tätä eläkettä sinun on haettava erikseen sen jälkeen, kun työsi on päättynyt. Tämä uusi eläke lisätään vanhuuseläkkeeseen.  

Helpoiten haet eläkettä Omat eläketietosi -palvelussa vanhuuseläkehakemuksella. Palvelu opastaa sinua kohta kohdalta eteenpäin. Voit myös postittaa vanhuuseläkehakemuksen liitteineen osoitteella: Keva, 00087 KEVA.

 

Työskentely osatyökyvyttömyyseläkkeen tai osakuntoutustuen aikana

Voit työskennellä osakuntoutustuella tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä ollessasi, kunhan ansiosi pysyvät sinulle laskettujen rajojen sisällä. Eläkepäätöksellä ilmoitetaan henkilökohtainen ansiorajasi työskentelyllesi. 

Voit työskennellä myös tätä enemmän, mutta silloin eläkkeesi voidaan jättää lepäämään. Lepäämään jättäminen tarkoittaa sitä, että eläkkeen maksaminen keskeytetään, mutta eläkeoikeutesi kuitenkin säilyy.

Voit jättää eläkkeen lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi tai enintään kahdeksi vuodeksi. Helpoiten teet ilmoituksen eläkkeen lepäämään jättämisestä Omat eläketietosi -palvelussa.

Lue myös tarkemmat ohjeet sivulla:

Takaisin työhön ammatillisen kuntoutuksen avulla

Ammatillinen kuntoutus auttaa sinua pysymään työelämässä terveydellisistä rajoitteista huolimatta. Vaikka sairautesi estäisi nykyisessä työssä jatkamisen, löytyy usein muita työtehtäviä, joihin työkykysi riittää.

Ammatillisen kuntoutuksen avulla voit

 • löytää terveydentilallesi paremmin soveltuvia työtehtäviä tai
 • helpottaa paluuta omaan työhön pitkän sairausloman jälkeen.
 • Tutustu tarkemmin: Ammatillinen kuntoutus