Kevalta rahoitusta asiakkaiden työelämähankkeille – tulokset käyttöön julkisella sektorilla

Keva Työelämä Työkyky
Keva Työelämä Työkyky

Keva myönsi 300 000 euroa työelämän kehittämisrahaa asiakkaidensa työelämähankkeille.

Summa jaettiin yhdeksälle hakijalle. Rahoitettavia hankkeita seurataan ja niiden tuloksia hyödynnetään julkisella sektorilla. Työelämän kehittämisraha on osa Kevan asiakkailleen tarjoamia työelämäpalveluja.

Suurimmat rahoitukset Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:lle sekä Keski-Suomen liitolle

Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy sai 50 000 euroa hankkeeseen, jossa kehitetään sote-organisaation johtamista. Hankkeen konkreettiset tavoitteet liittyvät sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseen sekä työhyvinvoinnin parantamiseen.

Toimitusjohtaja Hannele Portman Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:stä kertoo, että projekti antaa mahdollisuuden panostaa esimiesten valmiuksien parantamiseen heidän vaativassa työssään.

- Polkkaan tuotiin fuusiossa entisten organisaatioiden käytännöt mukana ja nyt tavoitteena on luoda uudet yhteiset toimintatavat. Hankkeen avulla esimiesten valmiudet paranevat ja yhteiset tavoitteet kirkastuvat. Tästä hyötyvät kaikki Polkassa työtä tekevät, ja sen myötä työhyvinvointi paranee, Portman kertoo.

Keski-Suomen liiton ”Muutos tehdään yhdessä - esimiehen johdolla” -hankkeeseen myönnettiin myös 50 000 euroa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki sote- ja maakuntamuutoksessa olevat esimiehet. Suunnitelmallisella esimiestyön muutostuella varmistetaan työn sujuvuus ja henkilöstön muutosvalmius ja työkykyisyys sote- ja maakuntauudistuksessa.

Henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä Jyväskylän kaupungilta kertoo, että hanke tukee uudella tavalla mielen mukaan ottamista muutoksen johtamisessa.

- Osaamme muuttaa rakenteita, mutta vaikeampaa on tunteiden johtaminen sekä ihmisten innostaminen ja motivointi mukaan uudistukseen ja työn tekemiseen uudella tavalla. Hankkeessa esimiehet verkostoituvat ja rakentavat yhteisesti uudistuksen ydintä. Lisäksi he saavat konkreettisia työkaluja henkilöstön työkyvyn tukemiseen muutoksessa.

- Olen sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstöasioista vastaavana erittäin iloinen ja innostunut siitä, että pääsemme kehittämään tätä Kevan kehittämisrahan avulla, Arja Aroheinä toteaa.

Kevan tarjoaa tukea muutoksessa

Koko julkinen sektori on merkittävien muutosten kohteena. Suurimpana yksittäisenä muutostekijänä on sote- ja maakuntauudistus, joka aiheuttaa merkittäviä haasteita työhyvinvoinnille ja työkyvyn johtamiselle.

- Keva haluaa auttaa asiakkaitaan saavuttamaan muutokselle asetetut tavoitteet sekä huolehtimaan työntekijöiden työkyvystä ja hyvinvoinnista muutosprosessin keskellä, sanoo Kevan varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén.

Rahoitettavien hankkeiden teemana oli muutoksen tukeminen erityisesti sote- ja maakuntauudistuksessa. Rahoitusta voivat hakea kaikki Kevan jäsenyhteisöt ja evankelisluterilaisen kirkon organisaatiot. Hakijoilta edellytettiin myös omarahoitusta hankkeille.

Rahoituksen reunaehtoina olivat budjetoitu rahamäärä (300 000 euroa) ja ennakolta määritellyt kriteerit. Kriteerit liittyivät muun muassa vaikuttavuuden odotusarvoon, hankkeen sopivuuteen valitulle teema-alueelle sekä tulosten yleistettävyyteen. Lisäksi rahoituspäätöksissä painoi se, että rahaa jaetaan erityyppisille hankkeille ja organisaatioille.

Hankkeiden tulokset käyttöön julkisella sektorilla

Keva seuraa hankkeiden edistymistä ja hankkeita hyödynnetään Kevan työelämätoiminnassa.

- Kevan tavoitteena on, että rahoitettavat hankkeet toimivat keihäänkärkinä, hyvinä esimerkkeinä työkyky- ja työhyvinvointijohtamisen edistämisessä muutosten keskellä. Hankkeiden antia, ”hedelmiä” jaetaan monikanavaisesti: viestinnällä, verkostoitumista tukemalla sekä hyödyntämällä hankkeita Kevan työelämätoiminnassa, sanoo oto. työelämäpalvelujen johtaja Eija-Maria Gerlander.

Kaikki rahoitettavat hankkeet

Hakuprosessi oli tänä vuonna kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakemuksia tuli 42 kappaletta ja toiseen vaiheeseen valittiin 25 hakemusta.

Päätösehdotuksen teki asiantuntijaraati, jossa käytettiin myös Kevan ulkopuolisia asiantuntijoita. Rahoituspäätöksen teki varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén.

  • Carea/Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (20 000,-): Minä työntekijänä oman muutokseni ohjaajana
  • HUS Servis liikelaitos (1.9. alkaen HUS Tukipalvelut) (30 000,-): Muutoksen tuki HUS Servisissä
  • Jämsän kaupunki (20 000,-): Jämsän kaupungin tulevaisuusosaamisen mallin kehittämishanke
  • Keski-Suomen liitto (50 000,-): Muutos tehdään yhdessä - esimiehen johdolla
  • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/ PSSHP (30 000,-): Rakenteet eivät rajoita - sujuvaa ja rajatonta työurien jatkamista yliopistosairaalassa
  • Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy (50 000,-): Yhtä Polkkaa - sotekon-sernin tukipalveluyhtiön johtamisen kehittäminen fuusiosta kohti yhteisiä toi-mintatapoja
  • Porin kaupunki (30 000,-): YHTEENSÄ SATA - Satakunnan sote- ja maku uudis-tuksen muutoksen tuen kehittämishanke
  • Tampereen kaupunki (40 000,-): Yhdyspinnat ja henkilöstön yhdyspintaosaa-misen kehittäminen
  • Vaasan kaupunki (30 000,-): Henkilöstölähtöisellä johtamisella onnistuneeseen muutokseen

Lisätietoja

Oto. työelämäpalvelujen johtaja Eija-Maria Gerlander, puh. 020 614 2505
Varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén, puh. 020 614 2204