Tapamme toimia

Tavoitteemme on vastuullinen kulttuuri ja eettisesti korkeatasoiset toimintatavat. Työeläkevakuuttajana keräämme eläketurvan rahoituksen julkisen sektorin työnantajilta ja työntekijöiltä. Siksi toiminnassamme korostuu vastuu varojen läpinäkyvästä ja perustellusta käyttämisestä.

Kevan hallitus hyväksyi syyskuussa 2017 Kevan toimintaperiaatteet, eli Code of Conduct -dokumentin. Henkilöstömme lisäksi Kevan valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan toimintaperiaatteita.

Toimintaperiaatteissa määritellään asiat, joissa haluamme ylittää lainsäädännön asettaman tason. Periaatteissa otetaan kantaa esimerkiksi asiakassuhteiden hoitamiseen, vieraanvaraisuuden osoittamiseen, sponsorointiin ja viestintäyhteistyöhön sekä hankintoihin.

Code of conduct.JPG

Vastaamme kunta-alan eläkkeiden toimeenpanosta ja rahoituksesta yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Lisäksi hoidamme valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden eläkkeiden toimeenpanon. Toukokuussa 2020 eduskunta hyväksyi lain, jonka mukaan myös Suomen Pankin henkilöstön eläkkeiden toimeenpano siirtyi Kevaan.

Kustannustehokkuuttamme ei voi suoraan verrata yksityisen sektorin työeläkeyhtiöiden tehokkuuteen. Kun vertaillaan tilinpäätösten kokonaisliikekuluja (eivät sisällä sijoitustoiminnan kuluja) vakuutettujen määrään, menestymme hyvin.

Kevan liikekuluja pienentää se, että asiakkaamme määräytyvät lain perusteella. Meillä ei ole yksityisen sektorin TyEL-yhtiöiden tavoin uusasiakashankinnasta tai vakuutusten siirroista aiheutuvia markkinointikuluja tai jakelukanavista aiheutuvia kustannuksia. Asiakkaamme ovat keskimäärin TyEL-yhtiöiden asiakkaita suurempia, ja eläkevakuuttaminen on kustannustehokkaampaa henkilöstömäärältään isoissa organisaatioissa.

Kustannustehokkuus.jpg

Ohjeet ehkäisevät väärinkäytöksiä

Sijoitamme eläkevastuurahaston varat turvaavasti ja tuottavasti. Lisäksi huolehdimme arvopaperimarkkinoiden toimintaan liittyvän lainsäädännön noudattamisesta. Sisäpiirintiedon väärinkäytön kieltävän lainsäädännön ja viranomaismääräysten lisäksi noudatamme Kevan sisäpiiriohjetta.

Kevan hallitus hyväksyi lähipiiriliiketoimintaa ja eturistiriitatilanteiden hallintaa koskevat ohjeet vuonna 2015.

Poliittinen vaikuttaminen

Kevan hallinnosta, rahoituksesta ja valvonnasta säädetään Kevasta annetussa laissa. Keva-lain mukaan valtuuskunnan pitää heijastaa viimeisten kuntavaalien tulosta. Valtuuskunta valitsee hallituksen, joka nauttii valtuuskunnan luottamusta.

Lakia täydentävät Kevan hallintoa koskevat määräykset sisältyvät valtuuskunnan hyväksymään johtosääntöön. Hallituksen hyväksymässä toimintasäännössä on määräyksiä muun muassa toimivallan jaosta ja hallitukselle annettavasta raportoinnista.

Meillä on yhteiskunnan määräämä tehtävä, jonka vuoksi luottamuselimet ovat valinneet Kevan toimitusjohtajan sekä kahden varatoimitusjohtajan tehtäviin henkilöt, joilla on kokemusta yhteiskunnallisesta toiminnasta. Tällä halutaan osaltaan turvata Kevan laajat yhteydet yhteiskunnan päätöksenteko- ja valmisteluorganisaatioihin.

Poliittinen tausta ei vaikuta muiden johtoryhmän jäsenten, johtajien tai asiantuntijoiden valintaan tai johtoryhmän tekemiin päätöksiin.

 

Vastuullisia hankintoja

Pyrimme vähentämään energian ja materiaalien käyttöä sekä haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteiden, palvelujen ja rakennusten koko elinkaaren aikana.

Kevan yksiköt tekevät hankintansa itsenäisesti, ja yksiköt vastaavat hankinnoistaan sekä niiden vastuullisuudesta. Lakiyksikkömme avustaa tarvittaessa tuotteiden ja palvelujen kilpailutukseen liittyvissä juridisissa kysymyksissä.

Voimme käyttää hankinnoissa Hanselin palveluita, ja Hansel ottaa huomioon vastuullisuusnäkökulmat. 

Julkistamme vuosittain verkkosivullamme Kevan ostot ja hankinnat lukuun ottamatta palkkoja ja vastaavia henkilöstöeriä sekä työterveydenhuollon järjestämiseen ja liikesalaisuuksien piiriin kuuluvia tietoja.

Riskienhallinta ja varautumissuunnittelu

Haluamme turvata vakuutettujen ja eläkkeensaajien oikeudet  kaikissa tilanteissa. Sen takia teemme riskienhallintatyötä, jonka tavoitteena on toiminnan ja prosessien kehittäminen sekä Kevan tavoitteiden saavuttamisen tukeminen.  

Riippumaton riskienhallintatoiminto valvoo ja tukee Kevan riskienhallintaperiaatteiden ja -prosessin toteuttamista sekä ylläpitoa.

Compliance-toiminto puolestaan valvoo lainsäädännön ja säädösten noudattamisen lisäksi omien määräystemme, ohjeidemme ja periaatteidemme noudattamista ja tunnistaa niihin liittyviä riskejä.

Sijoitustoiminnan johtoryhmä vastaa sijoitustoiminnan sisäisen valvonnan toimivuudesta, sijoitus- ja markkinariskien valvonnasta sekä huolehtii sijoitustoiminnan seurannan ja raportoinnin toimivuudesta.

Tavoitteena palvelujen jatkuminen 

Teemme varautumissuunnitelmia sekä Keva-tasolla että eri toiminnoissa, ja suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on  turvata eläkkeiden maksaminen ja muut keskeiset palvelumme myös mahdollisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Huolehdimme yksityisyyden suojasta ja tietoturvasta

Turvaamme tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden. Huolehdimme yksityisyyden suojasta ja vahvistamme kaikkien kevalaisten tietoturvaan liittyvää tietoisuutta ja osaamista.

Nämä tietosuojan keskeiset linjaukset ovat osa Kevan toimintatapaa, Code on Conductia. 

Henkilötietojen käsittely perusteltua

Käsittelemme henkilötietoja, joita on säilytettävä hyvin pitkään tai ikuisesti. Tiedon näkemiseen tai käyttämiseen pitää olla työtehtävien hoitamisen kannalta perusteet. Henkilötietojen selailusta ja käyttämisestä jää merkintä lokeihin, joiden perusteella voimme tarvittaessa selvittää, kuka tietoja on käsitellyt.

Henkilöasiakkailla on myös oikeus pyytää tietoa, kuka hänen tietojaan on katsonut.

Henkilöasiakkaiden verkkopalveluissa eli Omat eläketietosi -palvelussa käytetään pankkitunnisteisiin perustuvaa vahvaa tunnistautumista ja allekirjoittamista.

Lokitiedot hallinnassa

EU:n tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n toimeenpanemiseksi kaikki tietojärjestelmämme on luokiteltu. Tietojärjestelmillä on nimetyt omistajat, jotka vastaavat järjestelmän sisältämien tietojen käsittelystä. Näin varmistamme, että järjestelmät tuottavat myös henkilötietojen suojan kannalta riittävät lokitiedot.

 • Lue lisää henkilötietojen käsittelystä: Tietosuoja

Käyttäjillä vahva tunnistautuminen

Kevalaiset voivat liittyä Kevan sisäverkkoon, tietojärjestelmiin ja tiedostoihin käyttämällä ns. tunnistettuja laitteita. Jos kevalainen haluaa käyttää muita kuin Kevan laitteita, häneltä vaaditaan erityinen tunnistautuminen, autentikointi.

Vahva tunnistautuminen takaa, etteivät ulkopuoliset pääse esimerkiksi Kevan sähköposteihin tai O365-palveluihin.

tietosuojatapahtumat18-19.jpg

Keva-talon vaikutukset ympäristöön

Kevan oman toiminnan ympäristövaikutukset ovat varsin vähäiset. Niitä mittataan Keva-talossa, jonka osoite on Unioninkatu 43, Helsinki.

Toimitalossamme alkoi vuoden 2018 alussa remontti, ja kaikki kevalaiset muuttivat uudistettuun Keva-taloon vuoden 2019 toukokuun puoleenväliin mennessä. Uudistuksen myötä väheni päivittäisen liikkumisen ja esimerkiksi sisäisen postikuljetusten tarve.

Peruskorjauksen takia vuosina 2018 ja 2019 syntyi purkujätettä mm. seinien purkamisesta ja kalusteiden uusimisesta. Jäte kuljetettiin käsiteltäväksi erillisillä lavoilla eikä sisälly Keva-talon muiden jätteiden tilastoihin. Lisäksi henkilöstön muuttojen yhteydessä syntyi jätettä, jotka kierrätettiin Kevan muiden jätteiden mukana.

Merkittävin osa eli noin 80 % Keva-talon bio- ja muusta jätteestä kertyy Amican ylläpitämässä henkilöstöravintolassa.

keva-talon jatteet19.jpg

keva-talon lammonkulutus19.jpg

Green Office synnyttää arjen ekotekoja

WWF tarkasti ja myönsi Keva-talolle 11.12.2017 Green Office -merkin ja -diplomin.

Green Office on edistänyt sisäistä keskusteluamme ja kannustanut arjen ekotekoihin. Työympäristöön vaikuttaminen on monelle kevalaiselle konkreettinen tapa ajatella ja edistää työpaikan vastuullisuutta.

WWF:n kanssa sovitut Green Office -tavoitteet vuodelle 2019

 • Paperinkulutuksen vähentäminen
  • Tavoite 10 %:n vähennys vuoden 2018 lopun tilanteesta
  • Tulos: paperinkulutus väheni 23 %
 • Sekajätteen vähentäminen (kierrätyksen edistäminen)
  • Tavoite 10 % vähennys vuoden 2019 alun tilanteesta, keinona jätteen kierrätykseen kannustaminen
  • Tulos: sekajätteen määrä väheni 7 %
 • Ympäristöystävällisyyden huomioiminen hankinnoissa
  • Toimistotarvikkeiden määrän ja monipuolisuuden järkeistäminen. Keinoina valikoiman supistaminen ja toimistotarvikkeiden laittaminen tilaustavaraksi
  • Tulos: Toimistotarvikkeita tilattiin vähemmän.  
  • Painotuotteissa käytetyn paperin ympäristöystävällisyys. Selvitetään, käytetäänkö Kevan painotuotteissa sertifioitua paperia
  • Tulos: Käytämme vain ympäristöystävällistä Responsible Fiber by UPM -merkittyä tulostuspaperia
 • Monipuolinen tiedottaminen Green Office -teemoista
  • Eri aiheita, kanavia monipuolisesti hyödyntäen
  • Tulos: neljän jutun sarja intranetissä sekä  keskustelutilaisuudet kestävästä työmatkaliikkumisesta ja vastuullisista hankinnoista

Sidosryhmät ja dialogi

Tavoitteemme on, että kevalaisten ja keskeisten ulkoisten sidosryhmien Keva-kuva perustuu oikeisiin, ajantasaisiin ja riittäviin tietoihin.

Maineemme muodostuu esimerkiksi asiakkaidemme saamista palveluista ja asiakaskokemuksista, johtamisesta, henkilökunnan työtyytyväisyydestä sekä sidosryhmien kanssa käytävästä dialogista.

Pyrimme siihen, että keskeiset sidosryhmät ymmärtävät Kevan merkityksen ja tehtävän yhteiskunnassa, toimintaamme ja tavoitteemme. Samalla varmistamme, että meillä on oikeat, riittävät ja ajanmukaiset tiedot Kevan toimintaympäristöstä.

Vuoropuheluaa työeläkejärjestelmän kestävyydestä

Kevan ylin johto tapaa median edustajien lisäksi mm. työmarkkinajärjestöjen, eläkeläisjärjestöjen ja eläkealan muiden toimijoiden kanssa. Dialogia käydään mm. suomalaisen työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyydestä.

Pidämme säännöllisesti yhteyttä myös kunta-alan toimijoiden, erityisesti Kuntaliiton, Kuntarahoituksen, Kuntien takauskeskuksen ja KT-Kuntatyönantajien kanssa.

Teemme yhteistyötä mm. Työeläkevakuuttajat Telan, Eläketurvakeskuksen ja muiden työeläkealan toimijoiden kanssa.

Enemmän kuin julkisuuslaki edellyttää

Olemme osa julkishallintoa ja noudatamme julkisuuslakia ja -periaatetta. Sen mukaan asiakirjat ovat julkisia, jos niitä ei ole erityisesti määritelty salassa pidettäviksi. Salassapitovaatimus voi koskea esimerkiksi yksityishenkilön varallisuuteen tai terveydentilaan tai organisaatioiden turvallisuuteen kuuluvia tietoja.

Lain mukaan pidämme kirjaa vireille tulleista asioista. Hankintaprosessimme läpinäkyvyydestä kertoo, että perustelemme ja annamme tiedoksi tarjousten vertailussa käyttämämme hinta- ja laatuvertailut kaikille tarjouksen jättäneille.

Avoimesti ja asiantuntevasti

Kerromme Kevan toiminnasta ja oman asiantuntemukseemme kuuluvista asioista enemmän kuin julkisuuslaki edellyttää. Suhtaudumme myönteisesti tiedon tarvitsijoihin, ja viestimme aktiivisesti.

Julkaisemme valtuuskunnan ja hallituksen pöytäkirjat verkossa. Asiasta kiinnostuneet saavat myös pöytäkirjojen julkiset liitteet tai salassa pidettävien liitteiden lyhennelmät salassapitosäädösten määrittämissä rajoissa. Työssämme syntyvät luonnokset, sisäiset valmistelumateriaalit ja dokumentit eivät ole julkisia, mutta lain mukaan voimme harkintamme mukaan julkaista myös sisäisiä dokumentteja.

Käytämme mahdollisimman selkeää kieltä. Kirjoitamme työnantaja- ja henkilöasiakkaille annettavien päätösten perustelut  yleiskielellä ja riittävän tarkasti, emmekä pilota viestiä fraasien alle.

Kevan keskeisiä sidosryhmiä ovat mm.

 • Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat
 • Poliittiset päättäjät ja päätöksiä valmistelevat virkamiehet

 • Liitto- ja keskusjärjestötason työmarkkinajärjestöt, palkansaajaverkostot

 • Eläkkeensaajien järjestöt

 • Kunta-alan toimijat: kunnat, maakunnat, sairaanhoitopiirit

 • Kuntaliitto, KT-Kuntatyönantajat, Kuntarahoitus, Kuntien takauskeskus ja Valtiokonttori

 • Muut työeläkealan toimijat kuten Eläketurvakeskus, Työeläkevakuuttajat Tela, Arek, työeläkeyhtiöt ja Eläkesäätiöyhdistys

 • Kotimainen media, sijoitustoiminnan kohderyhmänä myös ulkomaiset joukkoviestimet

 • Työelämän kehitys- ja tutkimuslaitokset

sidosryhmatapaamiset, lausunnot, jasenyydet19.jpg

Verojalanjälki

Verojalanjälkemme Suomessa muodostuu maksettujen eläkkeiden ennakonpidätyksistä sekä omaan toimintaamme liittyvistä veroista ja sosiaalikuluista. Lisäksi maksamme kiinteistösijoituksista veroja.

Maksoimme vuonna 2019 eläkkeitä ja kuntoutustukea 10,5 miljardia euroa, joista ennakolta pidätettiin 2,4 miljardia euroa. Kevan oman toiminnan verot ja sosiaalikulut olivat yhteensä noin 38 miljoonaa euroa.

Sijoitustuotoista lakien ja sopimusten mukaiset verot

Työeläkkeet rahoitetaan eläkemaksuilla ja sijoitustuotoilla, ja sijoitustoiminnalla turvataan eläkkeiden rahoitusta pitkällä aikavälillä. Lainsäädännön mukaan työeläkevarat pitää sijoittaa tuottavasti ja turvaavasti. Keva ja muut työeläkevakuuttajat eivät maksa sijoitustuotoistaan veroja Suomeen. Jos sijoitustuotoista maksettaisiin veroja jo rahastointivaiheessa kotimaahan, vaje pitäisi täyttää mm. korottamalla eläkemaksuja.

Sijoitamme niin, että sijoitusten turvaavuus ja tuottonäkökulma toteutuvat samanaikaisesti. Sen takia hajautamme sijoitukset globaalisti eri kohteiden välille. Sijoitusvarallisuudestamme noin 80 prosenttia on hajautettu maamme rajojen ulkopuolelle.

Suunnittelemme ulkomaiset sijoitukset kansainvälisten lakien mukaan mahdollisimman järkeviksi; emme maksa veroja ulkomaille tehtävistä sijoituksissa tarpeettomasti, kahdenkertaisesti tai liikaa. Varmistamme, että sijoitusten verotus tapahtuu kansainvälisten verolakien ja Suomen ja lähdemaiden välisten verosopimusten mukaisesti

verojalanjalki19.jpg

Verojalanjälkemme ladattava tiedosto.