Keva Työelämä Vastuullisuus
Markus Mankin:

Mitä väliä on Code of Conductilla?

Blogi 29.8.2022 Markus Mankin
Keva Työelämä Vastuullisuus

Monet yritykset ja julkiset yhteisöt ovat Suomessa ja muualla maailmassa ottaneet käyttöön eettiset toimintaperiaatteet, joita kutsutaan myös yleisesti Code of Conductiksi. Ne sisältävät tyypillisesti yhteisön ylimmän johdon tahtotilan organisaation toimintatavasta tilanteissa, joita eivät yksityiskohtaisesti ohjaa tarkemmat säännökset tai ohjeistukset. Kysymys on myös toimintatapojen kestävyydestä ja luottamuksen säilyttämisestä.

Kevalla on vastuullinen lakisääteinen tehtävä, jonka hoitaminen edellyttää pitkäjänteisyyttä ja toimintatapojen hyväksyttävyyttä sidosryhmien kannalta. Lainsäädäntö, viranomaismääräykset ja sisäinen ohjeistus on aina otettava huomioon, mutta katvealueilla suuntaviivoja voidaan hakea toimintaperiaatteista.

On mielenkiintoista havaita, että vaikka työeläketoimialallakin sääntely on jatkuvasti lisääntynyt, tämä ei ole poistanut tarvetta organisaation omille toimintaperiaatteille.

Kevassa on vahva oikein toimisen kulttuuri ja halu kantaa vastuuta arvokkaan tehtävän toteuttamisesta. Silti on jatkuvasti tehtävä työtä sen eteen, että kaikki tietävät toimintaa ohjaavien normien sisällön ja kykenevät toimimaan arvojemme mukaisesti myös silloin, kun yksityiskohtaista ohjeistusta ei ole.

Kevan toimintaperiaatteet 2.0

Kevan hallitus hyväksyi 24.8.2022 päivitetyt Kevan toimintaperiaatteet, joiden viesti on suunnattu ensisijaisesti kaikille Kevan työntekijöille ja hallinnon luottamushenkilöille. Edelliset toimintaperiaatteet oli hyväksytty viisi vuotta sitten.

Havaintomme on ollut, että periaatteiden päivitystä kannattaa harkita säännöllisesti, jotta tavoitetaso säilyy riittävän korkealla.

Selkiytimme kieliasua, yksinkertaistimme viestiä ja karsimme pois viittauksia lainsäädäntöön. Laajapohjaisen valmistelun tuloksena oli 10 harkittua periaatemuotoilua.

Periaatteet ovat helposti saatavilla koko henkilöstölle. Ne on julkaistu myös keva.fi-sivuilla: Näin me Kevassa toimimme - 10 pitävää periaatetta.

Muuttaako Code of Conduct mitään?

Jokainen kevalainen tekee päivittäin valintoja, joita ohjaavat paitsi erilaiset kirjoitetut normit ja ohjeet, myös oma näkemys siitä, mikä on oikea tapa toimia. Luonnollisesti käsitykset oikeasta voivat kunkin yksilön kohdalla vaihdella.
Siksi tarvitaan yleisempiä suuntaviivoja harkinnan tueksi. On tärkeää, että yhteisöllä on sen arvoja konkretisoivat toimintaperiaatteet työkaluna harkintatilanteisiin.

Ne eivät välttämättä tarjoa vastausta kaikkiin pulmiin, mutta muodostavat lähtökohdan keskustelulle toimintatavoista: näiden tapauskohtaisten keskustelujen kautta on mahdollista löytää kestävä toimintatapa. Keskusteluun voi osallistua myös johto ja compliance, jonka erityinen rooli on edistää toimintaperiaatteiden jalkauttamista koko organisaatioon.

Code of Conducteja on toisinaan kritisoitu siitä, että ne jäävät erilliseksi hallinnollisiksi dokumenteiksi, jolla ei ole käytännössä juuri vaikutusta arkeen. Näin saattaa ollakin, jos toimintaperiaatteita ei käytetä aktiivisesti hyväksi, tai jos henkilöstö ei tunne periaatteita.

Ne tulisi ottaa esille jo perehdytysvaiheessa, kun uusi työntekijä aloittaa. Hyvä tapa keskusteluttaa ja jalkauttaa periaatteita on käsitellä esimerkkejä tilanteista, joissa niitä on sovellettu käytännössä.

Usein soveltamistilanteet ovat hyvin arkisia: millaista palvelutuottajan vieraanvaraisuutta voi ottaa vastaan, miten toimitaan, jos saamme pyynnön tukea yleishyödyllistä toimintaa tai onko ok, että postaa tietynlaisen myös työnantajan toimialaa sivuavan kirjoituksen someen.

Tärkeintä on säännöllisesti viestiä koko henkilöstölle ja pitää teemaa esillä. Näin voidaan edistää toimintakulttuurin kehittämistä haluttuun suuntaa. Kevan vastuullinen tapa toimia on jatkuvasti kehittyvä osa koko organisaation kulttuuria.

Compliancella on keskeinen rooli pitää esillä jatkuvaa keskustelua teemasta: Code of Conduct ei muutoin säily riittävän elinvoimaisena. Kokemus osoittaa kyllä vahvasti, että Code of Conductilla on väliä. Tässä kertoo muun muassa se, että moni uusi työntekijämme on jo rekrytointivaiheessa silmäillyt toimintaperiaatteitamme.

Kirjottaja Markus Mankin
Markus Mankin Hallintojohtaja Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia