Välfärdsområden

De välfärdsområden som inleder sin verksamhet i början av 2023 kommer enligt lag att vara medlemssamfund i Keva. Pensionsskyddet för personalen i välfärdsområdena bestäms enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL).

Nyhet: Välfärdsområdena blir medlemssamfund i Keva

Sote uudistus sairaanhoitajat 330x220.jpgDe välfärdsområden som inrättas och de överlåtande kommunerna står inför en historiskt stor förändring.

Totalt över 260 000 arbetstagare i kommunsektorn ska övergå till välfärdsområdena. Omkring 99 000 personer inom social- och hälsovården kommer att övergå från kommunerna. Antalet arbetstagare som fortsätter i kommunerna är cirka 187 000.

Social- och hälsovårdsreformen inverkar inte på pensionsskyddet för personalen i välfärdsområdena eller de arbetstagare som fortsätter i kommunerna. Läs mer om social- och hälsovårdsreformen https://soteuudistus.fi/sv/framsida

Vi på Keva står till din tjänst – kontakta oss

Vi stöder de tillfälliga förvaltningarna, kommunerna och samkommunerna samt arbetsgivarna i de nya välfärdsområdena i social- och hälsovårdsreformen genom att tillhandahålla information, stöd och verktyg för att stödja ledningen, arbetspensionsförsäkringen och arbetshälsan. Varje välfärdsområde betjänas av ett kompetent multiprofessionellt team och en egen namngiven kundchef som ansvarar för samarbetet. Vår sakkunskap står till välfärdsområdenas förfogande i frågor kring pensionsförsäkring, våra tjänster, arbetsmiljöledning, yrkesinriktad rehabilitering och lösningar för arbetsförmågan.

Också till synes små frågor eller ett behov av att klargöra läget är en tillräcklig orsak att kontakta Keva.

Välfärdsområdenas och kommunernas avgiftsstruktur ändras från ingången av 2023

Utöver lönebaserad pensionsavgift betalar kommunerna och välfärdsområdena en utjämningsavgift från ingången av 2023. Finansministeriet fastställer utjämningsavgiftens totala belopp årligen på framställning av Kevas fullmäktige.

Kevas övriga medlemssamfund (aktiebolag, andelslag, samkommuner, stiftelser och föreningar) betalar inte utjämningsavgift. Den pensionsutgiftsbaserade avgiften slopas.

Ytterligare information om medlemssamfundens pensionsavgifter och utjämningsavgiften finns på vår webbplats Information om pensionsavgifter.

Kundcheferna för välfärdsområdena

Varje välfärdsområde betjänas av ett kompetent multiprofessionellt team och en egen namngiven kundchef som ansvarar för samarbetet. Också till synes små frågor är en tillräcklig orsak att kontakta Keva, vare sig ditt ärende gäller pensionsförsäkring, arbetsmiljöledning, lösningar för arbetsförmågan, rehabilitering, personalens pensionsskydd eller Kevas tjänster. Kontakta din kundchef, som hjälper dig att hitta de rätta lösningarna.

Kolla uppgifterna om kundchefen för ditt välfärdsområde nedan.

Södra Karelens välfärdsområde

Jaana Kekäläinen

jaana.kekalainen(snabel-a)keva.fi

Södra Österbottens välfärdsområde

Satu Haapakoski

satu.haapakoski(snabel-a)keva.fi

Södra Savolax välfärdsområde

Kaisa Hakkarainen

kaisa.hakkarainen(snabel-a)keva.fi

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Jorma Rautakoski

jorma.rautakoski(snabel-a)keva.fi

Östra Nylands välfärdsområde

Satu Haapakoski

satu.haapakoski(snabel-a)keva.fi

Kajanalands välfärdsområde

Kaisa Hakkarainen

kaisa.hakkarainen(snabel-a)keva.fi

Egentliga Tavastlands välfärdsområde

Satu Haapakoski

satu.haapakoski(snabel-a)keva.fi

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Satu Haapakoski

satu.haapakoski(snabel-a)keva.fi

Mellersta Finlands välfärdsområde

Kaisa Hakkarainen

kaisa.hakkarainen(snabel-a)keva.fi

Mellersta Nylands välfärdsområde

Satu Haapakoski

satu.haapakoski(snabel-a)keva.fi

Kymmenedalens välfärdsområde

Jaana Kekäläinen

jaana.kekalainen(snabel-a)keva.fi

Lapplands välfärdsområde

Satu Haapakoski

satu.haapakoski(snabel-a)keva.fi

Västra Nylands välfärdsområde

Satu Haapakoski

satu.haapakoski(snabel-a)keva.fi

Birkalands välfärdsområde

Satu Haapakoski

satu.haapakoski(snabel-a)keva.fi

Österbottens välfärdsområde

Jorma Rautakoski

jorma.rautakoski(snabel-a)keva.fi

Norra Karelens välfärdsområde

Kaisa Hakkarainen

kaisa.hakkarainen(snabel-a)keva.fi

Norra Österbottens välfärdsområde

Jorma Rautakoski

jorma.rautakoski(snabel-a)keva.fi

Norra Savolax välfärdsområde

Kaisa Hakkarainen

kaisa.hakkarainen(snabel-a)keva.fi

Päijänne-Tavastlands välfärdsområde

Jaana Kekäläinen

jaana.kekalainen(snabel-a)keva.fi

Satakunta välfärdsområde

Jaana Kekäläinen

jaana.kekalainen(snabel-a)keva.fi

Vanda och Kervo välfärdsområde

Satu Haapakoski

satu.haapakoski(snabel-a)keva.fi

Egentliga Finlands välfärdsområde

Jaana Kekäläinen

jaana.kekalainen(snabel-a)keva.fi

Vi tillhandahåller information

Du kan granska de centrala nyckeltalen om personalen i kommunsektorn i en dynamisk nätrapport med perspektiv på den personal som överförs till välfärdsområdena och de arbetstagare som fortsätter i kommunerna. Uppgifterna i rapporten kan jämföras till exempel mellan olika regioner.

Nyhet: Övergången till välfärdsområden förutsätter förändringsledning och en gemensam lägesbild

I rapporten samlas de data i Kevas register som är centrala för personal- och ekonomiplaneringen och arbetsmiljöledningen, inklusive

• pensioneringsprognoser
• data om personal som gått i pension
• grunder för arbetsoförmåga
• ansökningar om invalidpension samt
• t.ex. en analys av behovet av arbetskraft.

Ta del av Kevas rapport: Centrala nyckeltal om personalen i kommunsektorn med perspektiv på den personal som överförs till välfärdsområdena och de arbetstagare som fortsätter i kommunerna (rapporten är på finska).

Kommunsektorns statistik per arbetsgivare finns i vår tjänst Nyckeluppgifter.

Vi har samlat information om kostnaderna för arbetsoförmåga i organisationer inom social- och hälsovården och kommunsektorn på webbplatsen Keva tutkii (se fliken ”Työkyvyttömyyskustannukset”) https://kevatutkii.keva.fi/

Forskningsdata om arbetshälsan inom social- och hälsovården och på andra arbetsplatser i den offentliga sektorn finns i vår forskningsrapport (pdf).

Våren 2022 kartlägger vi konsekvenserna av vårdreformen för arbetshälsan som en del av undersökningen Arbetshälsan i den offentliga sektorn.

Led personalens arbetsförmåga i förändringen

Organisationsförändringar inverkar också på personalens arbetshälsa och karriärer.

I krävande förändringssituationer är det viktigt att stödja personalen och utveckla verksamhetsmodeller för arbetsmiljöledning och ledning av arbetshälsan så att de motsvarar den nya organisationens krav. Kvaliteten hos arbetsmiljöledningen inverkar direkt på välfärdsområdenas ekonomi. Det är ytterst viktigt att utveckla arbetsmiljöledningen för att välfärdsområdena ska lyckas i sitt mål att förbättra tillgången till och kvaliteten hos vården för finländarna samtidigt som kostnaderna hålls i schack.

Arbetsmiljöledning vid förändringen

 • förutse och identifiera risker i anslutning till arbetsförmågan och kostnader för arbetsoförmåga utifrån föreliggande data
 • utforma och förnya modellerna för arbetsmiljöledning och ledning av arbetshälsan och stödet för arbetsförmåga så att de motsvarar den nya operativa miljön och bildar en del av den verksamhet som inleds och vardagen på arbetsplatsen
 • rikta in företagshälsovårdens åtgärder mot identifierade risker för arbetsförmågan och mot behovet av stöd för arbetsförmågan i förändringssituationer.

Tjänster för arbetsmiljöledning som stöd för förändringen

Utnyttja vår sakkunskap, våra omfattande nätverk och verktyg som grundar sig på forskningsdata som stöd för arbetsmiljöledningen. Våra tjänster är avgiftsfria för arbetsgivarna.

Planera en lämplig servicehelhet tillsammans med er kundchef – kontaktuppgifterna finns på förstasidan i webbtjänsten för arbetsgivare.

Inlärningsmiljö

Vår tjänst Inlärningsmiljö innehåller mångsidigt material bland annat som stöd för cheferna vid förändringar samt för hur cheferna ska kunna stödja sitt team i förändringssituationer.

Beställning av användarrätt till personer som deltar i beredningen av välfärdsområdena eller övergår till områdena

Om du saknar fullmakter för att använda webbtjänsten för arbetsgivare i välfärdsområdets namn eller om du beställer användarrätt till personer som ännu inte är medlemmar i den organisation du representerar, gör så här:

Beställ användarrättigheter till Kevas tjänst Inlärningsmiljö för år 2022 till de personer som deltar i beredningen av välfärdsområdet eller representanter för personalförvaltningen, ledningen och chefer i områdena genom att skicka e-post till kundchefen för ditt välfärdsområde.

Vi har samlat allt material som kan utnyttjas vid beredningen av välfärdsområdena i inlärningshelheten "Muutoksen tuki sote-uudistukseen".

Arbetstagarnas förändringsberedskap kan också stödjas genom karriärledning och cheferna får stöd för att leda förändringen. Bekanta dig gärna med karriärledning med hjälp av inlärningshelheten "Työurajohtaminen".

I Inlärningsmiljön kan du självständigt när och var som helst studera arbetsmiljöledning och utveckla verksamheten i din organisation. Tjänsten är avgiftsfri och användningen är inte begränsad. En beskrivning av alla inlärningshelheter, anvisningar för ibruktagande av tjänsten och tips för utnyttjande av innehållet finns vår webbplats.

Kom med till vårt nätverk för social- och hälsovårdsreformen

I Kevas nätverk för social- och hälsovårdsreformen delar vi tillsammans information, lösningar och verktyg för arbetsmiljöledning och för att bygga upp nya verksamhetsmodeller mitt i förändringen.

Nätverket är avsett för Kevas arbetsgivarkunder som i sitt arbete vill veta och förutse vad som borde beaktas i de olika skedena av beredningen av välfärdsområdena.

I nätverket funderar vi vilka åtgärder som borde vidtas för att den personal som överförs till välfärdsområdena, den personal som fortsätter i kommunerna och hela arbetsgemenskapen ska må bra.

Nätverket sammanträder online varje månad. Utnyttja också utbudet av de riksomfattande och regionala nätverken för arbetsmiljöledning då du utvecklar arbetsmiljöledningen.

Läs mer och anmäl dig till nätverket.

360-tjänst för arbetsmiljöledning

Vårdreformen kan leda till betydande personalöverföringar i kommunen och till utmaningar med att rikta in verksamheten och personalresurserna på nytt. En fungerande helhet för arbetsmiljöledning är grunden för att stärka personalens arbetsförmåga och utgångspunkten för åtgärder kring problem med arbetsförmågan i förändringssituationer.

360-tjänsten för arbetsmiljöledning är avsedd som ett verktyg för planering av stöd vid förändringen i synnerhet för de personer som ansvarar för personalledning i organisationen. Tjänsten ger snabbt och resurseffektivt en bild av arbetsmiljöledningens nuläge.

Du får information om bland annat

 • hur arbetsmiljöledningen genomförs i ledningskedjan
 • hur de främjande och förebyggande åtgärderna inom tidigt stöd stärker arbetsförmågan och fungerar som en del av stödet vid förändringar
 • hur man i ett tidigt skede kan reagera på signaler om att arbetet inte löper och att arbetsförmågan blivit nedsatt
 • hur företagshälsovårdssamarbetet svarar mot organisationens behov.

Ytterligare information får du av din kundchef. Kontaktuppgifterna finns i webbtjänsten för arbetsgivare.

Personalenkät som stöd för vårdreformen

I början av 2022 publicerar vi en digital enkät om vårdreformen som är tillgänglig för alla våra arbetsgivarkunder. Läs mer om andra enkäter på vår webbplats.

Arbetslivsutvecklingsprojekt

Arbetslivsutvecklingspengar beviljas arbetsgivare i kommunsektorn, i organisationer inom social- och hälsovården och inom välfärdsområdena som stöd för åtgärder för att utveckla arbetslivet. Arbetslivsutvecklingspengar beviljas efter konkurrens. Vi stöder arbetsgivarna vid utvecklingen av strategisk arbetsmiljöledning och målet är att minska risken för arbetsoförmåga.

Utvecklingspengar kan i början av 2022 sökas av välfärdsområdena och organisationer inom social- och hälsovården, arbetsgivare inom kommunsektorn och kyrkan, kommunkoncerner och aktiebolag samt utbildningssamkommuner. 

Du kan läsa mer om de projekt som tidigare beviljats finansiering, om kriterierna och ansökningsprocessen på vår webbplats.

Anordnande av företagshälsovårdstjänster i välfärdsområdena

Vad bör beaktas vid anordnande av företagshälsovårdstjänster i välfärdsområdena?

Vi har gjort upp en lista över frågor som med fördel kunde redas ut för att skapa en bild av arbetsförmågan hos den personal som överförs till välfärdsområdena och de behov som hänför sig till företagshälsovården. Målet är att rikta företagshälsovårdsverksamheten effektivt och så att den svarar mot arbetsgivarens behov.

Ladda ned checklistan välfärdsområdenas checklista för anordnande av företagshälsovårdstjänster (på finska, pdf) >>

Tarkistuslista hyvinvointialueille tyoterveyshuoltopalveluiden järjestämisestä 2022.pdf (293 kb)

Avtal om företagshälsovård inom välfärdsområdena

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet sammanställt en promemoria (13.5) om huvudpunkterna i fråga om överföringen av avtal. Ta del av promemorian på KT:s webbplats ”Avtal om företagshälsovård inom välfärdsområdena” (kt.fi).

Överväger du bolagisering?

Följande organisationer är Kevas medlemssamfund direkt med stöd av lag:

 • kommuner
 • samkommuner
 • välfärdsområden
 • välfärdssammanslutningar samt
 • Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT (listan är inte uttömmande)

Också följande organisationer kan ansluta sig som medlemssamfund till Keva:

 • ett aktiebolag vars samtliga aktier ägs av ovannämnda medlemssamfund eller av föreningar, stiftelser, andelslag eller aktiebolag som anslutit sig som medlemssamfund i Keva
 • ett andelslag vars alla medlemmar är ovannämnda medlemssamfund
 • aktiebolag, stiftelser eller andelslag som ett eller flera medlemssamfund som enligt lag har pensionsförsäkrats hos Keva har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) (finlex.fi) och som bistår vid produktionen av tjänster som skötseln av kommunernas och välfärdsområdenas lagstadgade uppgifter förutsätter och funktioner som direkt betjänar dessa
 • aktiebolag, stiftelser eller andelslag som ett eller flera medlemssamfund som enligt lag har pensionsförsäkrats hos Keva har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen och där majoriteten av de anställda omedelbart innan aktiebolaget, stiftelsen eller andelslaget bildades har varit anställda hos ett medlemssamfund i Keva.

Om du funderar på att bolagisera funktioner, kontakta våra experter i god tid.

Vi reder tillsammans ut hur den eventuella bolagiseringen inverkar på pensionsavgifterna och personalens pensionsskydd.

Ytterligare information om inverkan av bolagisering på personalens pensionsskydd finns på vår webbplats.

Pensionsförmåner vid överföring av personal

Överföringen från kommuner och samkommuner till välfärdsområden och välfärdssammanslutningar av uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet och den personal som utför dem ska betraktas som överlåtelse av rörelse.

Överföringen till ett välfärdsområde eller en välfärdssammanslutning av kuratorer och psykologer inom elevhälsan som är anställda av kommunen eller samkommunen ska också betraktas som överlåtelse av rörelse.

Som överlåtelse av rörelse betraktas även överföring av den personal som utför stöduppgifter, om minst hälften av arbetsuppgifterna består av stöduppgifter till de uppgifter som avses i lagen.

Om ett avtal om köpta tjänster med en privat tjänsteproducent är ogiltigt eller om välfärdsområdet till vilket avtalet överförts säger upp avtalet, överförs social- och hälsovårdspersonalen och personal som utför stöduppgifter enligt 2 mom. till välfärdsområdet genom överlåtelse av rörelse när avtalet upphör, om personal tidigare med stöd av avtalet om köpta tjänster har övergått i tjänsteproducentens tjänst. Giltigheten av tilläggspensionsförmåner ska i dessa fall granskas separat.

Anställningens kontinuitet

Välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna blir medlemssamfund i Keva, vilket betyder att arbetspensionsförsäkringen i samband med personalöverföringen kvarstår hos Keva. Också aktiebolag, föreningar, andelslag och stiftelser kan under vissa förutsättningar ansluta sig som medlemssamfund till Keva.

Pensionsförmånerna kvarstår

När anställningarna hos den personal som överförs fortsätter kontinuerligt utan avbrott inom pensionslagen för den offentliga sektorn, kvarstår tilläggspensionsförmånerna samt de personliga och yrkesbaserade pensionsåldrarna.