Anmälan av uppgifter till inkomstregistret i samband med vårdreformen

Arbetsgivarens anvisningar Välfärdsområden
Arbetsgivarens anvisningar Välfärdsområden

Den kommande vårdreformen inverkar på kommunernas och välfärdsområdenas anmälan av uppgifter till inkomstregistret. Det är viktigt att beakta inverkan av de åtgärder som förändringen kräver på det egna lönesystemet i god tid tillsammans med leverantören av lönesystemet.

Genom att beakta förändringarna i tid säkerställer du att uppgifterna överförs korrekt till inkomstregistret och därifrån till intjäningssystemet.

Nedan finns exempel på utmaningar med pensionsberäkningen om avbrott eller avslutande av anställningen och/eller ny anställning efter avbrottet inte har anmälts enligt anvisningen:

  • Beviljande av ålderspension förutsätter att anställningen upphör. Keva får den av arbetsgivaren anmälda uppgiften om avslutande från inkomstregistret. Om uppgift om att anställningen avslutats saknas kan Keva inte meddela beslut om ålderspension. Då kan personens utkomst äventyras också på annat sätt. Om personen har sökt förmåner från FPA (t.ex. folkpension, bostadsbidrag) väntar behandlingen av ansökan att Kevas beslut om ålderspension blir färdigt.
  • Om det vid behandlingen av pensionsbeslutet framgår att anställningsperioden saknas (t.ex. att en fortlöpande anställning som avbrutits på grund av ändringen inte fortsätter från och med följande dag under välfärdsområdets/välfärdssammanslutningens nya pensionsarrangemang) kontaktar Keva arbetsgivaren och begär komplettering av uppgifterna i inkomstregistret. Om en anställning saknas kan emellertid ett felaktigt pensionsbeslut skickas till pensionssökanden.

  • Ett meddelande om pensionsbeslut (s.k. arbetsgivarens brev) skickas till arbetsgivaren på grundval av den gällande anställningsuppgiften. Om en fortlöpande anställning avbryts 31.12.2022 men man inte gör en anmälan om att en ny anställningsperiod inleds under ett nytt pensionsarrangemang från 1.1.2023, kan inte heller arbetsgivarens brev skickas. Det är viktigt att anmäla en ny anställning också i det fall att personen vid tidpunkten för ändringen har oavlönad frånvaro. På så sätt säkerställs att arbetsgivaren också då får uppgift om pensionsbeslut.
  • När en invalidpension börjar retroaktivt behövs av arbetsgivaren information om löner under sjukdomstiden som betalats samtidigt med pensionen. Om anställningsuppgifterna inte är uppdaterade i arbetspensionsbranschens intjäningssystem kan utbetalningen av pensionen bli fördröjd när de korrekta uppgifterna måste redas ut separat.

Ta också del av inkomstregistrets anvisningar (Vero.fi) som är avsedda för välfärdsområden och välfärdssammanslutningar.