Työelämä Työkyky
Maija Träskelin:

Mistä on hyvä aktiivisen tuen toimintatapa tehty

Blogi 6.9.2016 Maija Träskelin
Työelämä Työkyky

Mihin kannattaa kiinnittää huomiota silloin, kun pyritään hyvään aktiivisen tuen toimintatapaan?

Aktiivisen tuen toimintatapaa ohjaavat mallit ovat usein melko laajoja. Laajan mallin rinnalle kannattaa tehdä pikaopas tukemaan esimiesten työtä. Oppaasta esimies saa nopeasti tietoonsa, mitä pitää tehdä missäkin vaiheessa ja keneen voi olla yhteydessä.

Hyvässä toimintatavassa on tärkeää

 • konkreettisuus
 • toimintamalli on ytimekäs ja selkeä
 • roolit ja vastuut on kuvattu
 • kytkentä esimiehen arkityöhön
 • on määritelty tavoitteet ja sovittu seurannasta ja arvioinnista.

Ammatillisen kuntoutuksen onnistumisen kannalta on tärkeää että

 • Työnantaja on motivoitunut järjestämään työnkuvia ja etsimään osatyökykyiselle soveltuvia tehtäviä.
 • Työntekijä on itse motivoitunut etsimään vaihtoehtoja työssä jatkamiseksi.
 • Organisaatiossa on joku, joka koordinoi, toimii esimiesten ja henkilöstön tukena ja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.
 • Toimitaan oikea-aikaisesti, esimerkiksi 90 päivän lausuntoon liittyvissä neuvotteluissa tehdään realistinen työhön paluun suunnitelma yhteistyössä työnantajan kanssa ja selvitetään ammatillisen kuntoutuksen tarvetta ja mahdollisuuksia
 • Työkokeilun aikana ja myös sen jälkeen seurataan työhön paluun onnistumista.

Hyvin toimiva työterveysyhteistyö edellyttää tiivistä yhteistyötä esimiesten, HR:n, toimialajohdon, työsuojelun ja työterveyden kesken. Toimivuutta edistää myös se, että yhteisistä toimintatavoista ja vastuista on sovittu selkeästi. Toiminnalle on asetettu tavoitteita ja mittareita, joilla tavoitetasojen saavuttamista voidaan seurata. Onnistuakseen työterveysyhteistyö edellyttää avointa vuoropuhelua ja säännöllisiä tapaamisia, myös johdon kanssa.

Lisää näkökulmia toimintamalleihin

Erilaisia Aktiivisen tuen toimintamalleja on ollut käytössä jo yli kymmenen vuoden ajan. Mallit ja ajattelutavat muuttuvat. Uusina näkökulmina malleihin on tullut mm.

 • korvaavan työn malli, joka on rakenteilla monissa organisaatioissa
 • ennakoiva ja edistävä näkökulma varhaiseen tukeen
 • työyhteisösovittelu.

Suurten muutosten aikana on tärkeää huolehtia aktiivisen tuen toimivuudesta. Erityinen huomio on syytä kiinnittää siihen, miten pidetään osatyökykyiset mukana työssä.

Kirjottaja Maija Träskelin
Maija Träskelin Hankejohtaja

Kirjoitan työstä ja hyvinvoinnista tavoitellen sujuvaa työn arkea.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia