Sanoitimme hyvän johtamisen ja asiatuntijatyön

Keva Vastuullisuus
Keva Vastuullisuus

Kevan tavoitteena vastuullisena työnantajana on, että jokainen kevalainen tietää, mitä häneltä odotetaan. Odotuksia syntyy oman työn tavoitteiden lisäksi johtamisesta ja miten työskennellään yhdessä työkavereiden kanssa.

Kevan visio on olla vuoden 2027 lopussa uudistuva, palveleva ja tehokas - Suomen paras työeläkevakuuttaja. Johtamisen ja asiatuntijatyön kulmakivet kertovat, mitä vision saavuttaminen edellyttää kevalaisilta.

Kulmakivien avulla sanoitetaan ja kehitetään toivottua toimintakulttuuria, johon kuuluu menestyksellinen ja tuloksellinen yhteistyö. Lisäksi kulmakivet avaavat Kevan työantajalupausta käytännössä.

 - Järjestämme nyt kulmakivien pohjalta valmennuksia ja koulutuksia. Lisäksi sanoitukset näkyvät työn tavoitteiden asettamisessa ja suorituksen arvioinnissa. Kulmakivet ovat myös osa perehdytystä ja kertovat uusille kevalaisille miten meillä johdetaan ja miten työskennellään yhdessä, henkilöstönkehittäjä Laura Sundqvist

Millaista on hyvä johtaminen?

Hyvän johtamisen kulmakiviä ryhdyttiin työstämään, koska Kevassa haluttiin tehdä esihenkilötyötä näkyväksi ja kirkastaa odotuksia sekä esihenkilöille itselleen että koko organisaatiolle. Lisäksi henkilöstötutkimuksista saatiin viitteitä johtamisen ja esihenkilöntyön laadun vaihtelusta. Johtamisen kulmakivet sisältävät esihenkilölupauksen: mitä on Kevan johtamisen ytimessä ja mitä jokainen voi omalta esihenkilöltään odottaa. Kulmakivillä haetaan suuntaviivoja ja tehdään näkyväksi mitä esihenkilön työ on.

 - Toki kuten kaikessa ihmisten kanssa tehtävässä työssä, myös johtamisessa on ja pitääkin olla tilaa ihmisten erilaisuudelle ja erilaisille toimintatavoille, HR-johtaja Mika Gylén täsmentää.

Johtamisen kulmakivet auttavat esihenkilöitä rakentamaan omaa rooliaan. Kulmakivien avulla voi miettiä mitkä omat vahvuudet ovat ja mihin suunnata omaa kehittymistä esihenkilönä. Ajattelun keskeiset kysymykset ovat ”mitä tavoittelen omassa johtamistyössäni, mitä minulta odotetaan ja millainen saan olla.”

Mitä odotamme itseltämme ja työkaverilta?

Asiantuntijatyön kulmakivet kertovat mitä voit odottaa työkaverilta ja mitä itse saat olla. Kulmakivet auttavat tunnistamaan ja kehittämään omaa osaamista yhteiseen suuntaan. Kulmakivet lisäävät jokaisen itsetuntemusta ja oman itsen arvostusta niin ihmisenä kuin työntekijänäkin.

- Uskomme, että jokainen haluaa lähtökohtaisesti tehdä hyvää työtä ja onnistua työssään. Ja koska työn tekemisen tavat muuttuvat, tarvitaan jatkuvaa oppimista. Oppimistavoitteet voivat olla pieniä tai isoja, mutta oppimiselta ei työelämässä voi täysin välttyä, Laura Sundqvist kertoo taustalla olevista ajatuksista.

Mika Gylén nostaa esille yhden kulmakiven: - Asiantuntijatyöhön kuuluu uteliaisuus ja avoimuus uudelle sekä oman työn ja yhteisen työn kehittämiseen osallistuminen. Jokaisen työtehtäviin kuuluu myös työkaverien auttaminen heidän työssään. 

Sanoittaminen tekee näkyväksi

Kulmakivet lisäävät avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, sillä niillä Kevassa sanoitetaan, millainen työyhteisö haluaa olla ja mitä johtajilta, esihenkilöiltä ja kevalaisilta odotetaan sekä millaiseen tekemisen tapaan työpaikalla kannustetaan ja millaista tekemisen tapaa arvostetaan.

 - Kulmakivet tarjoavat peilin, jota vasten voi arvioida jokaisen työotetta ja työskentelytapoja. Tätä kautta työstä ja tavoista tehdä työtä voi käydä keskustelua. Lisäksi avoimuuden ja läpinäkyvyyden teemat sisältyvät kulmakiviin, Gylén muistuttaa.

Prosessista ilahduttavia oivalluksia

Laura Sundqvist korostaa prosessia, jolla johtamisen kulmakivet kiteytettiin vuonna 2021 ja asiantuntijatyön kulmakivet vuonna 2022. Työstämiseen osallistettiin kaikki kevalaiset.

Käytännössä osallistaminen tapahtui digitaalisesti. Kevalaisten odotuksia hyvälle johtamiselle kerättiin pulssikyselyssä ja kulmakiviin hyödynnettiin henkilöstötutkimuksen tuloksia. Asiatuntijatyön kulmakiviä ideoitiin Viima-ideointityökalun avulla. Viimassa ideoitiin, millaista on hyvä asiantuntijatyö uudistuvassa työyhteisössä ja millaisia odotuksia on työkavereille.

- Jokainen kevalainen pääsi halutessaan osallistumaan kulmakivien muotoiluun, eikä kulmakiviä vyöryttänyt esimerkiksi johto tai HR. Kevalaisista koostuva työryhmä kiteytti molemmat kulmakivet yhteisen ideoinnin pohjalta. Se oli tosi oivaltavaa ja antoi työryhmälle hyvän pohjan työstää ajatuksia.

- Työskentelyssä tuli aika nopeasti selväksi, että tässä ollaan hyvin konkreettisten asioiden äärellä, ideoimassa arjen käytäntöjä ja toimintatapoja: miten minun arkeni pyörii parhaiten yhdessä muiden kanssa? Miten odotan, että minua johdetaan? Asioiden arkisuus pitää ”vain” tehdä selväksi kaikille, Laura Sundqvist kiteyttää työstämisestä kertyneitä kokemuksia.

Lisätietoja

HR-johtaja Mika Gylén, p. 040 8368122, mika.gylen (at) keva.fi

Henkilöstönkehittäjä Laura Sundqvist, p. 040 9225415, laura.sundqvist (at) keva.fi

vastuullisuus2022_s46.jpg

 

Lue lisää Kevan vastuullisuudesta  

Lue lisää Kevan vastuullisuudesta henkilöstöään kohtaan Kevan vastuullisuuden tunnusluvut 2022 (pdf) -nettijulkaisusta. Tähän vastuullisuusraporttiin on koottu Kevan tärkeimmät asiakkaita, sijoitustoimintaa, henkilöstöä ja tapaamme toimia koskevat vastuullisuusteot ja -mittarit.