Vi beskrev gott ledarskap och sakkunnigarbete

Hållbarhet Keva
Hållbarhet Keva

Kevas mål som en ansvarsfull arbetsgivare är att varje Kevaanställd ska veta vad som förväntas av hen. Utöver målen i det egna arbetet gäller förväntningarna ledarskap och samarbete med arbetskamraterna.

Kevas vision är att vid utgången av 2027 vara dynamisk, serviceorienterad och effektiv – Finlands bästa arbetspensionsförsäkrare. Hörnstenarna för ledarskap och sakkunnigarbete beskriver vad som förutsätts av de Kevaanställda för att visionen ska uppnås.

Med hjälp av hörnstenarna beskrivs och utvecklas den eftersträvade verksamhetskulturen som omfattar framgångsrikt och genomslagskraftigt samarbete. Hörnstenarna illustrerar därtill Kevas arbetsgivarlöfte i praktiken.

 - Vi ordnar nu träningar och utbildningar utifrån hörnstenarna. Beskrivningen inverkar också på målsättningen för arbetet och prestationsutvärderingen. Hörnstenarna utgör också en del av introduktionen och åskådliggör för nya Kevaanställda vårt sätt att leda verksamheten och samarbeta, berättar personalplanerare Laura Sundqvist.

Vad är ett gott ledarskap?

Hörnstenarna för ett gott ledarskap utarbetades eftersom vi på Keva ville lyfta fram chefsarbetet och förtydliga förväntningarna på cheferna själva och hela organisationen. Dessutom pekade personalundersökningarna på att kvaliteten på ledarskapet och chefsarbetet var varierande. Hörnstenarna för ledarskap omfattar chefslöftet: vad utgör kärnan av ledningen på Keva och vad de Kevaanställda kan förvänta sig av sin chef. Hörnstenarna definierar och åskådliggör chefsarbetet.

 - På samma sätt som i allt arbete med människor ska också ledningen självfallet beakta att människorna och verksamhetssätten är olika, preciserar HR-direktör Mika Gylén.

Hörnstenarna för ledarskap hjälper cheferna att bygga upp sin egen roll. Med hjälp av hörnstenarna kan de fundera på sina egna styrkor och utvecklingsobjekt. De centrala frågorna är vad jag eftersträvar i mitt ledningsarbete, vad som förväntas av mig och hurdan jag får vara.

Vad förväntar vi oss av oss själva och av arbetskamraten?

Hörnstenarna för sakkunnigarbete definierar vad du kan förvänta dig av arbetskamraterna och av dig själv. Hörnstenarna hjälper med att identifiera och utveckla den egna kompetensen i en gemensam riktning. Hörnstenarna bidrar till självkännedom och självkänsla både som människa och som arbetstagare.

 - Vi tror att var och en i regel vill göra ett gott arbete och nå framgång i jobbet. Och eftersom arbetssätten ändras, behövs kontinuerligt lärande. Lärandemålen kan vara stora eller små men det är inte möjligt att helt undvika lärande i arbetslivet, berättar Laura Sundqvist om tankegången bakom hörnstenarna.

Mika Gylén lyfter fram en av hörnstenarna: - I sakkunnigarbetet ingår nyfikenhet och öppenhet för nya saker samt deltagande i utvecklingen av det egna och det gemensamma arbetet. I allas arbetsuppgifter ingår också att hjälpa arbetskamraterna i deras arbete.

Beskrivningen åskådliggör hörnstenarna

Hörnstenarna ökar öppenhet och transparens eftersom de beskriver hurdan vi vill att arbetsgemenskapen ska vara på Keva, vad som förväntas av direktörerna, cheferna och de Kevaanställda samt hurdant arbetssätt som främjas och värdesätts på arbetsplatsen.

 - Var och en kan bedöma sitt grepp om arbetet och arbetssätt mot hörnstenarna. Detta möjliggör också en diskussion om arbetet och arbetssätten. Dessutom ingår temana kring öppenhet och transparens i hörnstenarna, säger Gylén.

Processen resulterade i glädjande idéer

Laura Sundqvist betonar den process i vilken hörnstenarna för ledarskap sammanfattades år 2021 och hörnstenarna för sakkunnigarbete år 2022. Alla Kevaanställda deltog i processen.

I praktiken deltog man i processen digitalt. De Kevaanställdas förväntningar på gott ledarskap samlades in genom en enkät och även resultaten av en personalundersökning utnyttjades vid utarbetandet av hörnstenarna. Hörnstenarna för sakkunnigarbete togs fram med hjälp av verktyget Viima. I verktyget dryftades hurdant ett gott sakkunnigarbete är i en dynamisk arbetsgemenskap och hurdana förväntningar man har på arbetskamraterna.

- Alla Kevaanställda hade möjlighet att delta i arbetet med hörnstenarna, och de togs inte bara fram av till exempel ledningen eller HR. En arbetsgrupp med Kevaanställda sammanfattade hörnstenarna utifrån de gemensamma idéerna. Det var ett insiktsfullt arbete som gav arbetsgruppen en bra grund för fortsatt bearbetning.

- Vi märkte mycket snabbt att det här handlar om väldigt konkreta saker, att vi planerar praxis och verksamhetssätt för vardagen: hur löper min dag på bästa sätt i samarbete med andra? Hur förväntar jag mig att jag blir ledd? Vi måste ”bara” konkretisera de vardagliga sakerna till alla, sammanfattar Laura Sundqvist sina erfarenheter av processen.

 

Ytterligare information

Mika Gylén, HR-direktör, tfn 040 8368122, mika.gylen (snabel-a) keva.fi

Laura Sundqvist, personalutvecklare, tfn 040 9225415, laura.sundqvist (snabel-a) keva.fi

 

vastullisuus2022_RU_s46.jpg

 

Läs mer om Kevas ansvar  

Läs mer om Kevas ansvar för personalen i publikationen Kevas nyckeltal för hållbarhet 2022. Hållbarhetsrapporten omfattar Kevas viktigaste hållbarhetsåtgärder och mått som gäller kunderna, placeringsverksamheten, personalen och vår uppförandekod.