Vain aktiivinen omistaja voi vaikuttaa

Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Kevan tehtävä on sijoittaa eläkevarat niin, että eläkkeet on turvattu tulevina vuosikymmeninä. Sijoitustoiminnassa se tarkoittaa kärsivällisyyttä ja vastuiden kannalta mielekästä pitkän aikavälin tuottoa.

Eläkesijoitusten kanssa ei voi eikä pidä hötkyillä, mutta pitkäjänteisenä ja aktiivisena omistajana Kevalla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omistamiensa yhtiöiden kestävään kehittymiseen. Vaikuttamisen tehostaminen onkin Kevalle keskeinen kehityskohde.

Ensisijaisesti Keva pyrkii vaikuttamaan suoraan omistamiinsa yrityksiin keskusteluilla ja yhteisillä kannanotoilla muiden sijoittajien kanssa. Esimerkiksi vuoden 2018 aikana suorien osakesijoitusten salkunhoitajilla oli yli 200 yhtiötapaamista. Näissä tapaamisissa otettiin pääsääntöisesti esille myös ESG-kriteerit eli sijoituskohteiden ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät kriteerit.

Kärsivällistä ja pitkäjänteistä pääomaa

Keva ei pääsääntöisesti halua sulkea sijoituksistaan pois toimialoja tai yhtiöitä, vaan kannustaa yhtiöitä muutokseen. Kevalla on myös kärsivällisyyttä odottaa muutosprosessien tuloksia. Ajatus on, että vaikkapa hiili-intensiivisen sijoituksen myyminen toki pienentäisi omistajan hiilijalanjälkeä nopeasti, mutta se ei vähentäisi maailman päästöjen määrää. Tarvitaan pitkäjänteistä ja kärsivällistä pääomaa, jotta esimerkiksi energiaintensiiviset alat ja kehittyvät taloudet voivat esimerkiksi tekniikan kehityksen kautta pysyvästi vähentää päästöjään.

Vaikuttamistyötä ei tarvitse tehdä yksin. Keva on jäsenenä mukana esimerkiksi sijoittajien yhteenliittymässä IIGCC:ssä, joka proaktiivisesti vaikuttaa ilmastonmuutokseen liittyviin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Keva pyrkii myös vaikuttamaan omistamiensa yritysten ilmastotyöhön pyytämällä niitä osallistumaan kansainväliseen CDP-ohjelmaan (Climate Disclosure Project).

Ympäristöön ja muihin vastuullisuusnäkökulmiin liittyvät ESG-kysymykset ovat puntarissa, kun harkitsemme uusia sijoituksia. Aktiivisena sijoittajana seuraamme tiiviisti omistamiamme yhtiöitä, ja vastuullisuusnäkökulmien tarkastelu tuo meille lisätietoa yhtiön mahdollisuuksista ja riskeistä. Tietoa kerätään esimerkiksi ESG-tietokannoista ja tapaamisissa suoraan yhtiöiltä.

Normirikkomuksiin reagoidaan määritellyn prosessin mukaisesti

Sijoitusprosessin osana olevan mahdollisuuksien ja riskien tarkastelun lisäksi seuraamme, miten yhtiöt noudattavat erilaisia normeja, erityisesti YK:n Global Compact -aloitetta. Suoriin normirikkomuksiin Keva reagoi ennalta määritellyn prosessin mukaisesti. Mikäli rikkomuksia havaitaan, tilanne analysoidaan ja aloitetaan vaikuttamisprosessi.

Kun yhtiö keskustelun ja vaikuttamisen tuloksena muuttaa toimintatapaansa tai tekee vakuuttavan toimintasuunnitelman sellaisesta, omistusta voidaan lisätä. Muussa tapauksessa Keva myy omistuksensa. Sijoitustoiminto raportoi Kevan hallitukselle rikkomuksiin liittyvistä havainnoista ja toimenpiteistä.

Vastuullisen sijoittamisen strategia

Keva toteuttaa vastuullisen sijoittamisen strategiaa, jonka aikajänne on 3–5 vuotta. Strategian keskeisiä tavoitteita ovat esimerkiksi vaikuttamisen tehostaminen, kestävän kehityksen salkun perustaminen ja ESG-indekseihin siirtyminen vaiheittain. Kiinteistösijoituksilla on määritelty ja julkaistu energian ja veden kulutuksen pienentämiseen liittyvät tavoitteet.