Joka neljäs eläkeläinen on kiinnostunut työnteosta

Eläkkeet Työelämä
Eläkkeet Työelämä

Lisätulot ja tunne hyödyllisyydestä ovat vahvoja syitä työelämässä jatkamiselle.

Kevan teettämän tutkimuksen mukaan jopa 28 prosenttia eläkeläisistä, jotka eivät tee nyt työtä, on kiinnostunut työstä eläkkeen ohella. Suurin kiinnostus alueellisesti työntekoon on Keski-Suomessa (35%) ja Kainuussa (34%). Eläkeläisen vapaus ja se, että sopivaa työtä ei ole tarjolla kerrottiin suurimmiksi syiksi sille, ettei ole kiinnostuksesta huolimatta osallistunut työntekoon. Asia käy ilmi Kevan Kantar TNS Oy:llä teettämästä tutkimuksesta.

Keva_kantar_Onko kiinnostunut_tekemaan_051121_p.png

Lähes viidennes tekee töitä eläkkeeltä satunnaisesti

Tutkimuksen mukaan nykyisin joka kymmenes (9 %) eläkeläinen kertoo työskentelevänsä säännöllisesti eläkkeen ohella. Satunnaisesti työelämään osallistuu 18 prosenttia eläkkeellä olevista. Ne vastaajat, jotka tekevät eläkkeen ohella työtä, kertoivat suurimmaksi kannusteeksi työnteolle lisätulojen ansaitsemisen sekä sen, että kokee olevan vielä annettavaa työelämässä.
Keva_kantar_Tekeeko_palkkatyota_051121p.png

Kevan tutkimukseen haastateltiin yhteensä 4.357 suomalaista eri puolilta Suomea. Aineisto edustaa maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnassa asuvia. Tilastollinen virhemarginaali on 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kevan johtava asiantuntija Ismo Kainulainen pitää työstä kiinnostuneiden eläkeläisten määrää huomattavana.

- Paljon on puhuttu osaajapulasta. Meillä näyttäisi olevan eläkeläisten joukossa paljon sellaisia osaajia, jotka olisivat kiinnostuneet jonkinlaisesta työnteosta. Olen aivan varma, että sopivien työmahdollisuuksien osuminen kohdalle voisi saada mittavan joukon tekemään työtä eläkkeen ohella. Tätä osaavaa eläkeläisten joukkoa kannattaisi työvoiman rekrytoijien varmasti jatkossa lähestyä tavalla, jos toisellakin.

Syyt jatkaa työntekoa eläkkeellä vaihtelevat, moni ylempään keskiluokkaan identifioituva kertoo saavansa työstä henkistä tyydytystä

Motiivit tehdä palkkatyötä eläkkeen ohella vaihtelevat.

Kaksi viidestä (42 %) työelämässä mukana olevasta eläkeläisestä mainitsi syyksi omalla kohdallaan sen, että työtä tekemällä saa lisätuloja. Lisäksi 15 prosenttia työskentelee, koska pystyy siten edelleen kartuttamaan eläkettään. 12 prosentille työnteko on taloudellinen välttämättömyys, sillä ilman lisätuloja joutuisi turvautumaan muiden apuun.

Joka kolmas tuntee itsensä hyödylliseksi, kun tekee työtä (33 %) tai kokee, että pystyy vielä antamaan itsestään työelämälle (33 %).

Lisäksi 15 % totesi, että työelämän haasteet edelleen houkuttavat. 14 % oli saanut pyynnön jatkaa työelämässä. Runsas viidesosa (22 %) tekee työtä, koska kokee nykyisen työnsä olevan henkisesti palkitsevaa.

Mahdollisuudella tehdä työtä on myös laajempia vaikutuksia. 18 % kokee työtä tekemällä olevansa osa yhteiskuntaa.

Kokemukset siitä, että on vielä annettavaa työelämässä (46 %) tai että tuntee itsensä hyödylliseksi, koska tekee työtä (44 %) ovat tyypillisiä niille, jotka identifioituvat eläkkeellä ollessaan ylempään keskiluokkaan.

Heistä selvästi suurempi osa (33 %) kuin alemmasta keskiluokasta (16 %) tai työväenluokasta (9 %) kokee nykyisen työnsä olevan henkisesti palkitsevaa.
Keva_kantar_Tekijat_jotka kannustavat_051121p.png

Eläkkeellä olemisen vapaus merkittävin syy jättäytyä kokonaan työelämän ulkopuolelle

Monet syyt vaikuttavat siihen, ettei työnteko maistu eläkeläisille. Valtaosa (74 %) eläkeläisistä ei tee lainkaan palkkatyötä.

Useampi kuin joka neljäs (29 %) kokee elämänsä sisällön muodostuvan nykyisin muista asioista kuin työstä.

Vajaa viidesosa (18 %) esimerkiksi tekee vapaaehtoistyötä järjestöissä, yhtä monen (18 %) tarjotessa oman työpanoksensa perheenjäsentensä hyödyksi.

Merkittävin peruste olla tekemättä työtä on eläkkeellä olemisen myötä saatu vapaus. 38 prosenttia ei halua sen vuoksi mukaan työelämään. Lisäksi 13 prosenttia totesi, ettei palkkatyön tekeminen enää kiinnosta.

Joka neljäs (26 %) sanoi, että eläke tarjoaa riittävän toimeentulon, eikä tarvetta työnteolle siksi ole. 15 prosenttia kokee, ettei työnteko eläkkeellä ole taloudellisesti kannustavaa.

Yhtä monella (15 %) syynä on se, ettei mielekästä työtä ole tarjolla. Vain neljä sadasta ei ollut saanut hakemaansa työtä ikänsä vuoksi.

Keva_kantar_Syy olla tekematta_051121p.png

Naisten ja miesten välillä ei suuria eroja, maaseudulla sopivaa työtä on tarjolla vähemmän kuin kaupungeissa

Naisten ja miesten syyt olla tekemättä palkkatyötä eläkkeellä ovat varsin samankaltaiset.

Silti naisista hieman useampi kuin miehistä kertoi syyksi sen, että tekee vapaaehtoistyötä järjestöissä (22 % vs. 15 %) tai antaa oman työpanoksensa perheenjäsentensä käyttöön (22 % vs. 13 %).

Miehistä useampi kuin naisista puolestaan totesi, ettei tee palkkatyötä, koska eläke tai muut tulonlähteet tarjoavat riittävän toimeentulon (32 % vs. 20 %) tai vetosi siihen, ettei työnteko eläkkeellä ole taloudellisesti kannustavaa (18 % vs. 12 %).

Ne, jotka olisivat kiinnostuneita palkkatyön tekemisestä perustelevat asian eri tavoin kuin ne, joita palkkatyö ei kiinnosta.
Jälkimmäiset viittaavat selvästi useammin eläkkeellä olon tarjoamaan vapauteen sekä siihen, että elämän sisältö syntyy muualla kuin työssä.

Heistä usea kertoi lisäksi olevansa helpottunut päästyään pois työelämästä. Moni ei halua sitoutua työhön, eikä se enää kiinnosta.

Osalla ikä painaa, eikä terveydentilakaan välttämättä anna edellytyksiä työntekoon.

Monet (37 %) niistä, joita työnteko kiinnostaisi, totesi, ettei mielekästä työtä ole tarjolla.

Keva_kantar_Onko kiinnostunut_tekemaan_kartta_051121p.png

Keva_kantar_Tekeeko_palkkatyota_kartta_051121p.png

Kevan Eläketutkimus 2021 eläkkeellä työssä KOKO MAA (pdf)

Lisätietoja tutkimuksesta:

Kevan johtaja asiantuntija Ismo Kainulainen, Keva, puh. 050 517 3594

Tutkimusjohtaja Sakari Nurmela, Kantar TNS Oy, puh. 040 578 5080