Kommunernas arbetskraftsprognos: Bristen på sjukskötare fördubblades på två år

Arbetsliv Undersökningar och statistik
Arbetsliv Undersökningar och statistik

Den offentliga sektorns pensionsförsäkrare Keva har utifrån antalet utbildningsplatser, pensionsavgången i kommunerna, lediga tjänster och arbetskraftsstatistik undersökt hur kommunernas behov av arbetskraft kan mötas nu och i framtiden. Den aktuella analysen är en uppdatering av en analys som gjordes 2021.

Utifrån analysen kan man konstatera att till exempel behovet av sjukskötare är akut i hela landet. Enbart Nyland uppvisar enligt analysen ett underskott på 6 000 sjukskötare och i hela landet behövs nu redan över 16 600 nya sjukskötare. Talet har ökat enormt: år 2021 var det uppskattade underskottet 3 500 sjukskötare i Nyland och 8 000 i hela landet.

Personalsituationen inom hälso- och sjukvården belastas också av ett underskott på uppskattningsvis 8 800 närvårdare, medan underskottet 2021 var 738. I fråga om läkare har läget emellertid inte försvårats. Enligt analysen uppgick underskottet till 1 035 allmänläkare i kommunsektorn 2021, medan underskottet enligt analysen nu är 908.

Bristen på psykologer och socialarbetare relativt sett störst

I en granskning av personalbehovet med perspektiv på i vilken yrkesgrupp underskottet är störst i förhållande till den nuvarande personalen sticker socialarbetare och psykologer ut. Bland socialarbetare är arbetskraftsunderskottet avsevärt, 4 278 arbetstagare, med beaktande av att antalet pensionsförsäkrade hos Keva i denna yrkesgrupp är omkring 7 240. Det betyder ett underskott på 59 procent. I fråga om psykologer är 3 704 arbetstagare försäkrade hos Keva och det aktuella arbetskraftsunderskottet är 1 800 personer och 49 procent.

Under de senaste åren har underskottet ökat avsevärt i båda grupperna. År 2021 var underskottet avseende socialarbetare omkring 2 655 arbetstagare, en ökning med 1 623 arbetstagare jämfört med 2023. Underskottet avseende psykologer var 1 040 personer 2021. Antalet har ökat med 763 arbetstagare.

Kvantitativt sett är behovet av socialarbetare störst i Nyland där arbetskraftsunderskottet är 2 062 arbetstagare. Bland socialarbetare är underskottet relativt sett störst i Södra Savolax (-98 %) och Mellersta Österbotten (-98 %). Behovet av psykologer är kvantitativt sett störst i Nyland (617) och relativt sett i Kajanaland (-131%).

Bristen på barnträdgårdslärare nästan lika stor som på sjukskötare

Just nu råder det också brist på ca 6 000 barnträdgårdslärare på hela landets plan. Också ca 2 480 lediga tjänster borde tillsättas med speciallärare. Behovet av barnträdgårdslärare har ökat med ett par tusen, medan underskottet avseende speciallärare har varit detsamma under de senaste åren. Kvantitativt sett är bristen på barnträdgårdslärare störst i Nyland där det finns över 4 000 lediga jobb just nu, och dessutom finns också ett behov av 1 130 speciallärare i samma region.

Överutbud av skolgångsbiträden och kockar

Enligt Kevas analys pekar antalet skolgångsbiträden, kockar och köksbiträden på ett överskott på arbetskraft.

- Vi har funderat på vad det stora antalet skolgångsbiträden kan bero på. Det är möjligt att anställningarnas längd och sommartiden är sådana faktorer som kunde förklara det i synnerhet med tanke på att antalet överstiger antalet arbetstagare på riksomfattande plan. Antalet kockar och köksbiträden verkar å sin sida vara stort med tanke på de nyheter om brist på arbetskraft som förekommit i offentligheten. Det är möjligt att en del av talen vittnar om så kallad strukturell arbetslöshet. Utbudet av arbetskraft inom köksområdet ökade dock i båda yrkesgrupperna med över 1 600 arbetstagare under coronaåren, konstaterar Kevas ledande expert Ismo Kainulainen.

Ingen lättnad i sikte med nuvarande takt

Den aktuella prognosen bådar inte gott för de yrkesområden som lider av brist på arbetskraft under de närmaste åren med beaktande av den aktuella pensioneringstakten och det planerade antalet examina.

- Det verkar som att ett bestående underskott har uppstått för arbetstagare i vissa yrkesområden. Om vi kunde motarbeta det här arbetskraftsunderskottet på en gång skulle det bidra till att utbildningssystemet och arbetsmarknaden i fortsättningen kan producera ett ungefär tillräckligt antal proffs och avhjälpa till exempel det arbetskraftsunderskott som beror på pensionering.

Keva har kontaktat de finländska partierna genom att skicka ett pm skrivet av Kevas sakkunniga i vilket det konstateras att tillräcklig tillgång till arbetskraft förutsätter målmedvetna och omfattande åtgärder.

- Det är klart att man måste vidta flera åtgärder samtidigt för att höja sysselsättningsgraden. Keva har föreslagit sex precisa åtgärder för beslutsfattarna för att avhjälpa bristen på kvalificerade arbetstagare. En central åtgärd är att förbättra orken i arbetet hos de nuvarande arbetstagarna. Det vore bra om regeringen i fortsättningen mer än tidigare kunde utnyttja upprätthållande av arbetsförmågan hos de finländska arbetstagarna, främjande av bästa praxis för arbetsmiljöledning och avhjälpande av bristen på arbetskraft som ett centralt strategiskt mått för den ekonomiska politiken och arbetsmarknads- och socialpolitiken, konstaterar ledande expert Ismo Kainulainen.

Keva har gjort upp en egen prognos för behovet av arbetskraft för varje landskap. Prognoserna per landskap är riktgivande och i vissa yrkesgrupper kan det förekomma statistiska brister.

Kommunernas arbetskraftsprognos 2023 (pdf, på finska)

Kevas brev till partierna med förslag till åtgärder för att avhjälpa bristen på arbetskraft (på finska)

Ytterligare information

Ledande expert Ismo Kainulainen tfn 0505173594