Pensionsprognos för den offentliga sektorn publicerad – prognos för första gången också för kyrkans anställda

Arbetsliv Pensioner Undersökningar och statistik
Arbetsliv Pensioner Undersökningar och statistik

Keva har årligen gjort upp en prognos över pensioneringen av de anställda inom kommunsektorn och staten. Nu har prognosen beräknats också för kyrkans anställda. Enligt den ska ca 39 %, dvs. ca 5 400 personer, av de knappt 14 000 försäkrade i kyrkan gå i pension under de följande 10 åren. Under de närmaste åren kommer cirka 550 personer att gå i pension per år.

Inom kyrkosektorn finns det skillnader mellan olika yrkesgrupper när det gäller de beräknade pensioneringarna under de närmaste åren. Den kraftigaste pensioneringen finns bland annat i yrkena kontorschefer, förvaltningsdirektörer och redovisningsexperter, där över hälften av de nuvarande arbetstagarna pensionerar sig inom tio år. Minst sker pensioneringar bl.a. i yrkesgrupperna musiklärare, informatörer och barnklubbledare, där mindre än en tredjedel av de nuvarande försäkrade pensionerar sig inom tio år. I yrkesgrupperna präster och diakoner är pensioneringen på medelnivå.

Regionalt bedöms pensioneringen av kyrkans anställda vara störst inom Kuopio och S:t Michels stift, minst inom Helsingfors och Esbo stift.

– Prognosen återspeglar de anställdas ålders- och yrkesstruktur. Kyrkans försäkrade är i genomsnitt äldre än kommunsektorns eller statens försäkrade, och detta syns utöver i ålderspensioneringar också i invalidpensioneringar, säger statistikanalytikern Petra Sohlman.

Pensioneringen inom den offentliga sektorn är livlig under de kommande tio åren

Av arbetstagarna inom den offentliga sektorn kommer uppskattningsvis ca 23 % av den nuvarande personalen inom kommunsektorn, ca 27 % inom staten och ca 30 % inom kyrkan att gå i ålderspension under de följande tio åren. I fråga om invalidpensioner är motsvarande siffror 10 % inom kommunsektorn, 7 % inom staten och 9 % inom kyrkan. Totalt sett kommer alltså 33 % av de nuvarande arbetstagarna inom kommunsektorn, 35 % hos staten och 39 % hos kyrkan att gå i pension inom tio år.

– Under de kommande tio åren kommer pensioneringstakten att vara hög inom den offentliga sektorn. Detta tvingar arbetsgivarna att fundera över arbetsarrangemangen och fundera på hur man i stället för dem som pensionerar sig kan locka nya experter i synnerhet utanför tillväxtcentrum. I ljuset av statistiken ser det ut som om t.ex. närvårdare nu kan välja var de vill arbeta, säger pensionsdirektör Eija Korhonen.

Inom kommunsektorn mest pensioneringar i vård- och undervisningsyrken

En färsk prognos från kommunsektorn visar att största delen av de personer som går i pension under de kommande åren består av de största yrkesgrupperna, såsom skötare och lärare. Av närvårdarna går cirka 18 300 personer i pension, av sjukskötarna cirka 12 700 personer och av lärarna i grundskolan och gymnasiet cirka 13 400 personer inom tio år.

Relativt sett bedöms det att det finns flest pensioneringar bland annat i yrkena massörer, överskötare, hemservicepersonal, överlärare vid yrkeshögskolor och mentalvårdare. Minst pensionerar man sig bland annat i yrkesgrupperna förstavårdare, ungdomshandledare och specialistläkare.

Regionalt sett kommer pensioneringarna inom kommunsektorns att vara störst under de närmaste åren i norra och östra Finland, lägst i Nyland och Österbotten.

Av statsanställda pensionerar sig 35 % inom tio år

Enligt prognosen för statsanställda kommer bl.a. specialsakkunniga inom kartläggning och lantmäteri, arbetsledare inom byggbranschen och sakkunniga inom bokföring och redovisning att ha relativt sett flest pensioneringar under de närmaste åren. Den relativt kraftiga pensioneringen bland lärare beror på att lärare födda 1970 eller senare inte är försäkrade hos staten. Relativt sett bedöms pensioneringarna vara lägst i militär- och polisyrken.

Per förvaltningsområde sker de flesta pensioneringarna inom jord- och skogsbruksministeriets och finansministeriets förvaltningsområde, lägst är pensioneringarna inom kommunikationsministeriets och försvarsministeriets förvaltningsområde.

Data i pensionsprognosen

Data i pensionsprognosen, såsom landskapsspecifika och kommunspecifika uppgifter, finns tillgängliga genom applikationen PowerBi (på finska). På sidan 2 i PowerBi-rapporten finns närmare anvisningar om hur man kan bläddra i uppgifterna.

Mer information:
Statistikanalytiker Petra Sohlman, tfn 020 614 2851
Pensionsdirektör Eija Korhonen, tfn 020 614 2474