Eläkkeet Työelämä Työkyky
Laura Pekkarinen:

Vaalitaan kaikenikäisten iloa työssä

Blogi 22.3.2019 Laura Pekkarinen
Eläkkeet Työelämä Työkyky

Muistatko ensimmäisen työkokemuksesi valmistumisen jälkeen? Mikä elämänvaihe on koetellut eniten jaksamistasi? Oletko silti onnistunut vaalimaan työmotivaatiotasi?

Näitä kysymyksiä pohdin omalla kohdallani, kun tarkastelin eri-ikäisten työntekijöiden kokemuksia työoloista julkisen alan työhyvinvointi -tutkimuksessa. Nostan seuraavassa esiin muutamia huomioita, joiden äärelle työpaikoilla kannattaa yhdessä pysähtyä, jotta henkilöstön kuormitus pysyy hallinnassa ja työn ilo sekä innostus säilyvät läpi työuran.

Minkälainen työelämä on nuorta vastassa?

Nuoret arvostavat merkityksellistä työtä, mahdollisuutta nähdä oma työ osa isompaa kokonaisuutta sekä hyvää työyhteisöä. Nämä samat asiat nuoret kertovat tutkimuksessamme myös kokemuksenaan julkisen alan työstä. Alle 30-vuotiaita yhdistää lisäksi yleinen tyytyväisyys työhön, työyhteisöihin ja esimiehiin, ja se näkyy heidän kokemanaan työn ilona ja innostuksena. Työnantajamaine on nuorten keskuudessa hyvä.

Moni nuori voi työssään kuitenkin joutua kohtuuttomiin tilanteisiin, joihin ei ole valmistautunut.

Tutkimuksessamme merkitsevästi useampi nuori on työssään kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa kuin hänen vanhempi työtoverinsa. Esimerkiksi kunnan sosiaalialalla neljä viidestä ja terveysalalla useampi kuin joka toinen alle 30-vuotias työntekijä on kohdannut väkivaltaa tai sen uhkaa asiakkaiden taholta viimeisen vuoden aikana. Tiedämme, että jo nyt on näille aloille paikoin vaikea rekrytoida uusia osaajia. On tärkeää vaalia nuorten tyytyväisyyttä, ja huolehtia siitä, että perehdytämme vastavalmistuneet vastuullisiin työtehtäviin ja tuemme heitä myös hankalissa tilanteissa.

Huolestuttavaa on se, että tänä vuonna aiempaa useampi nuori myös päätyy työkyvyttömyyseläkkeelle ja usein mielenterveysongelmien, etenkin masennuksen takia. Emme voi tinkiä siitä, että työ sovitetaan vastaamaan kunkin työkykyä, ja työntekijöiden mielenterveyttä samalla tuetaan ennalta. Yhdessä on huolehdittava siitä, etteivät työn vaatimukset ylitä nuoren sietokykyä.

Keski-iässä työn ilo ja innostus kateissa?

Silmiinpistävä piirre julkisen alan työurissa on myös se, että työssä koettu ilo ja innostus eivät aina säily läpi työuran. Se korostuu keski-ikäisten työntekijöiden kokemuksissa. Vaikka työ koetaan tärkeäksi ja merkitykselliseksi ja osaaminen on vankkaa, lisääntyy tyytymättömyys työhön iän myötä.

Kunnan ja kirkon työtehtävissä tyytymättömyys on suurimmillaan 50 ikävuoden molemmin puolin. Vain joka toinen työntekijä on tyytyväinen esimieheensä ja keskimääräistä useampi, joka kolmas, on kokenut epäasiallista kohtelua työyhteisössään. Yhä useampi kokee ongelmia henkisen työkykynsä kanssa.

Näitä kokemuksia ei pidä sivuuttaa. Tutkimuksista tiedämme, että jos työkyky pääsee heikkenemään jo keski-iässä, on toimintakyky myös myöhemmällä iällä vaarassa ja saatamme hukata monta hyvää työvuotta.

Työuran keskivaiheille on hyvä luoda mahdollisuuksia kehittyä työssä ja vaikuttaa työhön niin, että työmotivaatio säilyy. Myöskään kuormituksen hallintaa ei pidä unohtaa, vaan varmistaa, että työpaikan käytännöt ja kulttuuri tukevat työn ja perheen yhteensovittamista.

Kokemus kunniaan

Entä minkälaiseksi työelämä koetaan silloin, kun lähestytään eläkeikää?

Usein esimerkiksi valtion virastoissa yli 55-vuotiaat työntekijät kokevat muita ikäryhmiä vähemmän luottamusta ja ovat nuoria tyytymättömämpiä esimieheensä, kunta-alalla taas vaikutusmahdollisuudet työhön vähenevät iän myötä. Harvempi arvioi työkykynsä hyväksi.

Tutkimukset osoittavat, että ikääntyessä terveysongelmat lisääntyvät ja silloin myös yleisimmin jäädään työkyvyttömyyseläkkeelle. Työpaikoilla onkin valmistauduttava tukemaan työkykyä eri keinoin.

Työuria on kuitenkin onnistuttu pidentämään juuri julkisen alan työpaikoilla – tärkeä ja merkityksellinen työ sekä osaaminen motivoivat jatkamaan työssä. Varttuneiden työntekijöiden kokemusta ja näkemystä pitää kuitenkin arvostaa myös käytännön teoin johtamisessa ja työyhteisöissä.

Jokaisella meistä on oma kokemuksemme, elämäkulkumme ja työhistoriamme, jotka määrittelevät kokemustamme tämänhetkisestä työstä. Myös työtehtävät ja työpaikat ovat erilaisia.

Tutkimustulokset avaavat erilaisia näkymiä työoloihin, mutta työn ilo ja ratkaisut työssä jatkamiseen löydetään työpaikoilla.

Tarkastele Kevan tutkimuksia

Kirjottaja Laura Pekkarinen
Laura Pekkarinen Tutkimuspäällikkö

Kirjoitan julkisen alan työntekijöiden työoloista ja hyvinvoinnista, usein muutos silmällä pitäen.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Uusimmat kirjoitukset

Lue lisää blogikirjoituksia