Tutkimukset ja tilastot Työkyky Kestävää työelämää
Johanna Pulkkinen:

Julkisen alan työhyvinvointitutkimuksen tulokset hyötykäyttöön

Blogi 20.1.2023 Johanna Pulkkinen
Tutkimukset ja tilastot Työkyky Kestävää työelämää

Hyvin moni julkisen alan työntekijä kokee tekevänsä merkityksellistä ja tärkeää työtä. Se on valtavan hienoa! Henkinen kuormitus on kuitenkin lisääntynyt ja koettu henkinen työkyky laskenut. Ammattialakohtaisia eroja esiintyy. Entä sitten? Miten näitä tuloksia voisi hyödyntää käytännössä?

Kevan julkisen alan työhyvinvointi 2022- tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että julkisella alalla koetaan työssä aiempaa enemmän kuormitusta ja kokemus työkyvystä uhkaa heikentyä. Joissain ammatti- ja ikäryhmissä tarvitaan erityisiä toimia työhyvinvoinnin edistämiseksi nyt ja tulevina vuosina. Samanaikaisesti erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoala, varhaiskasvatusala sekä sivistysala painivat työvoiman saatavuushaasteiden kanssa.

On jälleen pohdittava, miten tätä tutkittua tietoa hyödynnetään työpaikoilla ja yksittäisten työntekijöiden kohdalla niin, että heidän työhyvinvointinsa paranee ja työkyvyttömyysriski pienenee.

Tuloksia voisi tarkastella omasta roolista käsin

Työkykyyn liittyviä asioita voidaan pohtia hieman eri näkökulmasta eri lukijarooleissa, esimerkiksi yksilön, työyhteisön, organisaation tai yhteiskunnan näkökulmasta. Myös tämän julkisen alan työhyvinvointitutkimuksen tuloksia voi tarkastella siitä vinkkelistä, mikä tutkimustulosten lukijan oma rooli on. Miten jokainen pystyy hyödyntämään näitä tuloksia omassa työssään?

Työntekijöiden aktiivisuudella, pohdinnoilla ja ehdotuksilla on suuri merkitys osana työkykyjohtamista. Siksi kannustankin kaikkia julkisen alan työntekijöitä vilkaisemaan julkisen alan työhyvinvointitutkimuksen tuloksia läpi ja pohtimaan niitä oman työkyvyn kannalta. Ajatukset kannattaa kertoa omalle esihenkilölle, sillä vastuu työkykyjohtamisesta on työnantajalla.

Esihenkilön roolissa työskentelevän on näitä tutkimustuloksia lukiessaan tärkeää pohtia, mitä oman yksikön ammattialan tutkimustulokset kertovat. Pääseväthän työntekijämme työpaikallamme tuomaan työkykyyn liittyviä ehdotuksiaan ja pohdintojaan riittävästi esille?

Johtotason henkilön niin linjajohdossa kuin henkilöstöpalveluissa on tarkasteltava tuloksia koko työyhteisön ja organisaation tasolla:

  • peilailtava niitä esimerkiksi organisaation omien työhyvinvointikyselyjen tuloksiin
  • varmistettava, että haasteiden selättämiseksi on - tai tehdään - suunnitelma.
  • varmistettava, että niiden asioiden toteutumista tuetaan riittävästä, mitkä työntekijät kokevat voimavaroina

Yhteiskuntatason toimijoiden, kuten päättäjien tai viranomaisten edustajien, on tarkasteltava tutkimustuloksia laajemmasta näkökulmasta. Tulokset osoittavat esimerkiksi, että poliisissa ja vankeinhoidossa työhyvinvoinnin kehityssuunta on huonompaan, oikeustoimessa henkisen työkykynsä heikoksi kokeneiden osuus on julkista alaa keskimääräistä suurempi tai että varhaiskasvatusalan haasteet näkyvät tutkimuksen tuloksissa monellakin eri osa-alueelle.

Julkisen alan työntekijöiden työkyvyn tukemiseksi tarvitaan myös yhteiskuntatason toimia. Työelämän tutkimustulokset antavat pohjaa tehdä arvioita lainsäädännön toimivuudesta ja ajantasaisuudesta, resursoinnin riittävyydestä sekä tulevaisuuden osaamistarpeista.

Myös me Kevassa käymme tulokset tarkkaan läpi ja hyödynnämme niitä työssämme. Tiedämme, että työntekijän oma kokemus työkyvystään voi ennustaa tulevaa työkykyä. Näihin tutkimustuloksiin pureutumalla voimme vaikuttaa kuormituksen mahdollisesti tulevaisuudessa johtaman työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn. Työkykyjohtamisen palveluja tarjoamalla ja työkykyjohtamista tukemalla pyrimme työkyvyttömyysriskin vähentämiseen. Ja tietysti, tutkimme aihetta lisää.


Tutkimustoiminta Kestävää työelämää -hankkeessa

Työkyky ja työkyvyttömyysriskiin vaikuttavat tekijät ovat Kevan tutkimustoiminnan ytimessä. Kestävää työelämää -hankkeessa yhdistyvät Kevan tutkimustoiminta ja hankkeen mahdollistamat uudenlaiset tutkimukselliset avaukset.

Hankkeessa tuotetaan tutkimustietoa työkyvyttömyysriskiin vaikuttavista tekijöistä ja siihen liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä julkisella alalla sekä erilaisten työkykyratkaisujen kustannuksista ja vaikutuksista. Työssä hyödynnetään Kevan rekisteriaineistoja, tilastoja sekä kyselytutkimusten aineistoja ja tehdään vahvaa yhteistyötä muiden asiantuntija- ja tutkimuslaitosten kanssa.

Tutkimustulokset julkaistaan tieteellisten julkaisujen lisäksi erilaisina katsauksina, kirjoituksina ja puheenvuoroina siten, että tieto on hyödynnettävissä julkisen alan työpaikoilla.

Kevan tutkimukset työurien tueksi


 

Kirjottaja Johanna Pulkkinen
Johanna Pulkkinen Projektitutkija, Kestävää työelämää -hanke Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Uusimmat kirjoitukset

Lue lisää blogikirjoituksia