Uusia polkuja mielenterveyden tukemiseen

Työelämä Työkyky
Työelämä Työkyky

Kevan pilottihanke Mielenterveyden tuen polut päätettiin yhteiseen työpajaan maaliskuun lopussa. Hankkeessa kuusi työnantajaa kehitti ratkaisuja henkilöstönsä mielen hyvinvoinnin tukemiseksi.

Eteva, Haminan kaupunki, Jämsän kaupunki, Savonlinnan kaupunki, Tuusulan kunkuva 1.jpgta ja Äänekosken kaupunki​ työskentelivät yhdessä Kevan ja konsulttikumppani Koho Consulting Oy:n kanssa talven ajan pohtien ongelmien syntymistä ennaltaehkäiseviä toimintamalleja ja konkreettisia keinoja työpaikoille.

Tukea esihenkilöille ja työkaluja koko työyhteisön käyttöön

Pilottiin osallistuvilla toimijoilla on käytössään jo paljon erilaisia tuen keinoja, ja mm. työterveyshuollon tarjoamaa monipuolista tukea hyödynnetään laajasti.

Myös korvaavan työn malli, mielenterveyden huomioiminen aktiivisen tuen toimissa ja matala kynnys puheeksi ottamisessa korostuvat keinovalikoimassa.IMG_0045.jpg

Projektilta toivottiinkin erityisesti selkeyttä prosesseihin sekä esihenkilöille tukea oman roolinsa tunnistamiseksi. Pilottiorganisaatioiden painopisteet vaihtelivat toimijoittain.

Etevan projektissa painopisteenä oli edistää hyvinvoivan työntekijän ja työyhteisön kautta myös työpaikan vetovoimaisuutta ja keskittyä erityisesti työuran alkuvaiheen työntekijöihin.

Haminan kaupungin ja Savonlinnan kaupungin keskeisenä tavoitteena oli rakentaa toimintamalli ja käytännöt, joilla ehkäistään ja lyhennetään mielenterveyden haasteista aiheutuvia poissaoloja.

Jämsän kaupungin projektissa haluttiin tuoda ennakoivaa tukea henkilöstölle ja tukea esimiehiä työkykyasioissa sekä ottaa heitä mukaan aktiivisen tuen päivitykseen.

Myös Äänekosken projektissa painottui mielenterveysasioiden käsittely ja työkalujen tarve esihenkilöiden, työntekijöiden ja koko työyhteisön kesken. 

Tuusulan kunnan projektissa tarkasteltiin kunnan strategisiksi tavoitteiksi asetettuja työhyvinvoinnin johtamista ja mielenterveyden edistämistä ja eri toimijoiden roolia.

Rohkeutta tehdä asioita toisin

Hanketyöskentelyn aikana tehtiin tärkeitä havaintoja mielen hyvinvoinnista ja työkykyjohtamisesta:

  • Mielenterveyteen vaikuttavat monet eri tekijät ja työnantajalla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa kaikkiin niistä.
  • Mielenterveyden tukemisessa täytyy huomioida myös työntekijän ja koko työyhteisön rooli työkykyjohtamisen aktiivisena toimijana.
  • Esihenkilöiden oma työvire ja hyvinvointi vaikuttavat keskeisesti mielenterveyden tukemiseen työyhteisössä.
  • Keinovalikoimista säännöllinen, avoin keskustelu on ennakoivan tuen kannalta erityisen tärkeää, ja avoimen keskustelukulttuurin luomisessa ylimmän johdon sitoutuminen ja esimerkki ovat välttämättömiä.
  • Työkyvyn tuen toimintamallit ovat hyvä viitekehys, mutta ilman toimivaa arkijohtamista niiden vaikuttavuus jää vähäiseksi: hyvä käytös, toisten kuuntelu ja huomioiminen kaikissa kohtaamisissa on lopulta ratkaisevaa.
  • Mielenterveyden, kuten muutenkin työkyvyn tukemiseen, tarvitaan johtamisen rakenteita ja tilaisuuksia käsitellä asioita säännöllisesti. Käsittely tapahtuu harvoin spontaanisti kiireen tai muiden priorisoitavien asioiden vuoksi.
  • Työsuojelun hyödyntäminen resurssina on tärkeää. Heidän kauttaan on mahdollisuus saada kuulumisia kentältä ja toisaalta he voivat auttaa monen asian (kuten esimerkiksi korvaavan työn käytön) jalkauttamisessa.
  • Kuten työkykyjohtamisessa muutenkin, myös mielen hyvinvoinnin tukemisessa kannattaa suunnata katseet välillä riittävän kauas, sillä muutokset vaativat aikaa.
  • Muutoksen aikaan saaminen edellyttää rohkeutta tehdä asioita toisin.

Mieli kirkas, kun tarttuu hyvään

Osana hanketta Keva järjesti talven aikana teemalaulun sanoituskilpailun, johon pilottiorganisaatioiden työntekijät saivat osallistua. Sanoituskilpailun voitti Äänekosken terveyskeskussairaalan osastonhoitaja Jaana Hirvijoki-Piispanen.  Voittaja palkittiin päätöstyöpajan yhteydessä. 

– Sarastus-teksti kertoo siitä, että huomaisi kaiken hyvän ympärillään. Mielen hyvinvointi koostuu kuitenkin aika pienistä asioista, Jaana kertoi.

Voittajatekstiin sävellettyä laulua voit jatkossa kuulla eri yhteyksissä esim. Kevan tapahtumissa.