Twitter chatissa etsittiin keinoja ehkäistä väkivaltatilanteita asiakastyössä

Työelämä
Työelämä

Henkinen ja fyysinen väkivalta tai niiden uhka asiakastyössä ovat yhä useammin arkipäivää monessa julkisen alan ammatissa. Tilanteiden ennakointiin, ehkäisemiseen ja työkyvyn tukemiseen löytyy kuitenkin paljon keinoja. Tämä kävi ilmi Kevan tweet chatissa, jossa keskusteltiin väkivaltatilanteista julkisen alan ammateissa ja siitä, miten väkivalta tai sen uhka vaikuttavat terveyteen ja työkykyyn.

Keskusteluun osallistui joukko työelämän toimijoita ammattiliitoista, työnantajien edustajia, tutkijoita sekä työelämän asiantuntijoita. Keskustelu tavoitti tunnin aikana lähes 70 000 eri tahoa Twitterissä.

Väkivalta voi olla fyysistä tai henkistä

Kevan tutkimuksen mukaan joka toinen kunnan terveys- ja sosiaalialan sekä valtion poliisitoimen ja vankeinhoidon työntekijöistä on kokenut asiakastyössä väkivaltaa tai sen uhkaa viimeisen vuoden aikana. Väkivalta voi ilmetä uhkaavana käytöksenä tai fyysisinä tekoina. Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Tuula Oksanen tarkensi, että yleisin asiakasväkivallan muoto on henkinen väkivalta, kuten sanallinen uhkailu asiakastilanteissa tai puhelinkeskusteluissa. Yksin työskentelemisen todettiin altistavan uhkailulle.

Helsingin pelastuslaitoksen mukaan ensihoidossa väkivaltaa esiintyy yleisimmin päihtyneiden, muistisairaiden ja mielenterveyspotilaiden hoitotilanteiden yhteydessä. Tilanteisiin liittyy myös se, että asiakkaiden palvelu tapahtuu aina vieraassa ympäristössä ja usein vaillinaisin tiedoin. Silti twitterissä keskusteltiin myös siitä, että moni väkivaltatilanne esimerkiksi pelastus- ja poliisitehtävissä jää yhä ilmoittamatta, koska koetaan sen kuuluvan työn luonteeseen.

Nuoret työntekijät alttiimpia väkivallalle

Kevan tutkimus osoittaa, että monessa asiakastyössä työ on henkisesti kuormittavaa. Keskustelijat jakoivat näkemyksen siitä, että kukaan ei jaksa työssä, jossa uhkaavien tai pelottavien tilanteiden riski on osa työn arkea. Pelko ei kuulu työpaikalle. Myös koko työyhteisö voi kärsiä jatkuvista väkivaltatilanteista.

Keskustelussa jaettiin yhteinen huoli siitä, että nuoret työntekijät kohtaavat usein väkivaltaa tai sen uhkaa. Riittävä perehdytys ja erilaisten kohtaamistilanteiden harjoittelu ennakkoon todettiin tärkeäksi. Helsingin pelastuslaitos korosti, että pelastustoiminnassa ja ensihoidossa on keskeistä, ettei kukaan toimi operatiivisissa tehtävissä ennen riittävää koulutusta, todennettua osaamista ja kokeneemman ohjausta.

twitter chat kuva 1.png

twitter chat kuva 2.png

Väkivaltatilanteita voidaan ennalta ehkäistä

KT Kuntatyönantajat korosti työnantajan velvollisuutta työn riskien arvioinnista sekä työntekijöiden perehdyttämisestä, jotta työn voi tehdä turvallisesti. Apuna voi olla esimerkiksi parityöskentely. Lisäksi on syytä muistaa raportoida ja käsitellä myös läheltä piti -tilanteet.

twitter chat kuva 3.png

twitter chat kuva 4.png

twitter chat kuva 5.png

Aina työpaikoilla ei onnistuta ennakoimaan uhkia. Väkivaltatilanteet tai niiden uhka pitää aina purkaa ja tarjota työntekijälle tukea mahdollisesti yhdessä työterveyshuollon kanssa. Esimiehen tulee ottaa asia puheeksi ja kantaa vastuu tilanteen selvittelystä. Väkivaltatilanteet pitää käydä läpi mieluusti myös koko työyhteisössä.

twitter chat kuva 6.png

Keva järjesti twitter chatin 4. kesäkuuta. Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmän edustajat osallistuivat chatiin aktiivisesti. Twiitit löytyvät asiasanalla #tilannehaltuun.