Tuomiokapituleissa tuetaan työyhteisöjä

Työelämä Asiakkaat kertovat
Työelämä Asiakkaat kertovat

Suomen evankelisluterilaisen kirkon kussakin hiippakunnassa toimii tuomiokapituli. Tuomiokapitulien vastuulla ovat mm. keskeiset henkilöstövalinnat ja kirkon kiinteistöomaisuus. Lisäksi niiden tehtävänä on tukea seurakuntien työtä ja työyhteisöjä.

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin asiantuntija Sirpa TirrinSirpa Tirri.jpg mukaan kirkon työyhteisöjen yksi vahvuus on niiden moniammatillisuus.

- Kirkon tehtävien ja osaajien moninaisuus tulee monelle yllätyksenä: on kasvatuksen ammattilaisia, kriisityön osaajia, kanttoreita, pappeja, hautausmaan työntekijöitä, leirikeskustyöntekijöitä ja diakoniatyöntekijöitä.

Kirkon piirissä on lisäksi paljon kriisiosaamista, jota tarvitaan paitsi yksilöllisten kriisien kohdatessa, myös suurissa onnettomuus- tai muissa kriisitilanteissa.

Tuomiokapitulien työyhteisötyön tehtävänä on kehittää ja tukea seurakuntatyöhön ja mm. ympäristöön liittyvissä kysymyksissä.

Lisäksi seurakuntia tuetaan kirkon henkisen huollon järjestämisessä ja kasvatuksen alan eri tehtävissä, Tirri kertoo.

Tuomiokapitulissa tehdään myös vaikuttamistyötä, jossa pohditaan kirkon roolia ja työtä yhteiskunnassa laajemmin.

Yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat kirkon tehtäväkenttään

Evankelisluterilaiseen kirkkoon luotetaan. Ihmiset kääntyvät hädässä ja avun tarpeessa kirkon puoleen. Yhteiskunnan haasteet heijastuvat vahvasti seurakunnissa tehtävään työhön.

- Kun maailma ja yhteiskunta muuttuvat, nämä muutokset näkyvät meidän työssämme selkeästi. Tirri mainitsee esimerkkeinä koronapandemian ja Ukrainan sodan.

Isot ja pienet kriisit haastavat meidän ammattilaisiamme kun pohdimme, miten pystymme auttamaan mahdollisimman monia ihmisiä.

Erityistä huolta seurakuntatyössä kannetaan lasten ja nuorten lisääntyvästä pahoinvoinnista. Siksi mm. rippikoulua ja sen roolia nuorten elämässä pyritään kehittämään jatkuvasti.

Seurakunnissa luotetaan vertaistukeen

Ammateissa, joissa tarjotaan apua ongelmiin, myös työntekijöiden kokemaan kuormittumiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Tuomiokapitulissa seurataan seurakuntien työntekijöiden hyvinvointia ja tuetaan työntekijöitä ja työyhteisöjä monin keinoin. Esimerkkeinä Tirri mainitsee hengellisen ohjauksen ja työnohjaajaverkoston.

Espoon hiippakunnan eri seurakunnissa toimivaa 50 työnohjaajaa on koulutettu antamaan työnohjausta ja vertaistukea oman työn ohessa. Tirrin mukaan työntekijät hyödyntävät työnohjausta melko paljon.

Hengellisen työn tekijöiden omaan työhyvinvointia tuetaan myös hengellisellä ohjauksella, mikä tarkoittaa luottamuksellisia keskusteluja koulutettujen ohjaajien kanssa.

- Pyrimme siihen, että pappisvihkimyksen ja diakoniavihkimyksen saaneet saavat jo uransa alussa hengellisen ohjaajan, johon tukeutua.

Espoon seurakunnissa toimii myös mentorointiryhmä työssään aloittaneille sekä oma tukiryhmänsä eläkeikää lähestyville työntekijöille.

Työhyvinvoinnista puhuttaessa ei voida ohittaa johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Espoon tuomikapitulissa johtamisen ja esihenkilötyön kehittämiseen ja koulutukseen on panostettu ja se on lisääntynyt. Tirrin mukaan se on vaikuttanut selvästi työyhteisöjen hyvinvointiin.

Esihenkilöitä tukemalla tuetaan henkilöstöä

Espoon tuomiokapitulissa on aloitettu Kevan vetämä, osana Kevan Kestävää työelämää -hanketta toteutettava työkykyjohtamisen valmennus, jossa tarjotaan tietoa työkykyjohtamisesta; mitä se tarkoittaa, kenen tehtävä se on ja mistä lähteä liikkeelle.

Valmennukseen osallistuu Espoon ja Turun hiippakuntien seurakunnista yhteensä 35 esihenkilöä. Ratkaisuja ja toimintamalleja pohditaan yhdessä oman työn kautta. Osallistujat ovat sitoutuneet viemään oppeja edelleen omiin työyhteisöihinsä.

- Valmennukseen olisi ollut tulijoita enemmän kuin pystyimme ottamaan. Olemme olleet todella tyytyväisiä tähän saakka, Tirri kommentoi.

Kevan tarkoitus on jatkossa kehittää koulutusformaattia siten, että sitä voivat hyödyntää kaikki julkisen sektorin työyhteisöt.