Kevan sijoituksille hyvä tuotto

Keva Talous ja sijoittaminen
Keva Talous ja sijoittaminen

Kunta-alan ja hyvinvointialueiden eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitusten markkina-arvoinen kokonaistuotto oli viime vuonna 6,8 % prosenttia eli 4,2 miljardia euroa.

Kevan sijoitusomaisuudesta parhaan tuloksen tekivät noteeratut osakkeet, jotka tuottivat 10,1 %, korkosijoitukset 9,0 %, hedgerahastot 6,6 % ja pääomasijoitukset 2,8 %. Kiinteistösijoitusten tuotto oli -6,1 %.

Kevan sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli vuoden 2023 lopussa yhteensä 65,7 miljardia euroa. Siitä riskinmukaisessa jakaumassa noteerattujen osakkeiden osuus oli 33,7 %, korkosijoitusten 27,4 %, pääomasijoitusten (sisältäen noteeraamattomat osakkeet) 19,0 %, hedgerahastosijoitusten 6,9 % ja kiinteistösijoitusten 6,9 %. Johdannaisten vaikutus riskijakaumaan oli 6,1 %.

Toimitusjohtaja Jaakko Kiander on tyytyväinen tulokseen.

- Vaikka maailmantalouden kehitys oli vaihtelevaa vuonna 2023, kasvu oli odotuksiin nähden kuitenkin kohtuullista. Inflaatio hidastui vuoden aikana selvästi. Pahimpien taantumahuolien väistymisen ja rahapolitiikan keventymisodotusten myötä osake- ja korkosijoitukset tuottivat varsin hyvin, hän sanoo.

Sijoitusjohtaja Ari Huotarin mukaan hyvän sijoitustuloksen taustalla on pitkälti viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla tapahtunut kehitys.

- Vuoden lopulla markkinoilla virisi optimismia inflaation taittumisesta odotettua vähäisemmin talousvaikutuksin ja toiveikkuutta keskuspankkien koronlaskuista. Niinpä noteeratuissa sijoituksissa koettiin aikamoinen “joulupukkiralli”. Toisaalta kiinteistösijoituksissa tehtiin viime vuonna kautta linjan arvonalennuksia, Huotari toteaa.

Alkanut vuosi näyttää Huotarin mukaan suuntaa erityisesti Euroopan talouskehityksen kannalta.

Pitkän aikavälin sijoitustulos edelleen hyvällä tasolla

Kevan pitkän aikavälin sijoitustuotto on ollut hyvällä tasolla. Sijoitusten kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) vuoden 2023 loppuun oli vuotta kohti 3,7 %. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottamattomana oli 4,8 %. Suomen eläkesektori käyttää pitkän aikavälin tuotoissa yleensä pääomapainottamatonta tuottoa. Kevan viiden vuoden reaalituotto ilman pääomapainotusta on ollut 2,8 % (nimellistuotto 6,3 %) ja kymmenen vuoden 3,6 % (nimellistuotto 5,7 %).

Kevan jäsenyhteisöjen palkkasumma kasvoi

Kevan jäsenyhteisöjen eli kaupunkien, kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten osakeyhtiöiden sekä hyvinvointialueiden palkkasumma oli 21 809 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 7,2 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Kokonaismaksutuloa kertyi 6,1 miljardia euroa. Kunta-alan ja hyvinvointialueiden eläkkeitä Keva maksoi 6,75 miljardia euroa. Maksutulon ja eläkemenon erotus katettiin sijoitustuotoilla.

Keva maksoi vuonna 2023 valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläkkeitä yhteensä 5,7 miljardia euroa. Valtio, kirkko, Kela ja Suomen Pankki rahoittavat itse omat eläkkeensä ja Kevan sijoitusvarallisuus turvaa ainoastaan kunta-alan ja hyvinvointialueiden eläkkeitä.

Eläkehakemusten määrä laski

Kevaan saapui eläkehakemuksia yhteensä 11 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Vanhuuseläkehakemusten määrä laski 16 prosenttia ennätysvuodesta 2022 ja se palasi vuoden 2021 tasolle. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemusmäärä oli noin 7 300. Se oli kolmanneksen pienempi kuin huippuvuonna 2022, mutta noin 3 000 isompi kuin sitä edeltävinä vuosina. Hakemusmäärät tasoittuivat eikä vuoden 2022 lopun kaltaista hakemusryöppyä tullut. Vaikka työeläkeindeksin mukainen työeläkkeiden korotus vuoden 2024 alusta oli varsin suuri, ero palkkakertoimeen oli niin pieni, ettei eläkkeen hakemisessa kannattanut kiirehtiä.

Kaikista eläkehakemuksista hieman yli 62 prosenttia tehtiin sähköisesti Kevan Omat eläketietosi -palvelussa vuonna 2023. Lisäksi noin 8 prosenttia eläkehakemuksista saapui sähköisesti muun muassa Kelan kautta.

- Kokonaisuutena Kevan palvelut toimivat hyvin ja asiakastyytyväisyytemme parani, Jaakko Kiander toteaa.

Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeiden käsittelyaika lyheni entisestään ja ne käsiteltiin 3-7 päivää nopeammin kuin yksityisissä laitoksissa keskimäärin. Vanhuuseläkehakemukset käsiteltiin Kevassa keskimäärin 4 ja työkyvyttömyyseläkkeet 27 päivässä. Nopeimmin käsiteltiin osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen (OVE) hakemukset, joissa päätös annettiin keskimäärin 2 päivässä. Perhe-eläkkeiden käsittely kesti keskimäärin 6 päivää ja kuntoutuspäätöksen 16 päivää.

Kevan avainluvut 2023.jpg

Luvut ovat tilintarkastamattomia ennakkotietoja.

Kevan tulos- ja vuosiraportit sekä osavuositulokset julkaistaan osoitteessa Tulostiedot-verkkosivulla.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan sivuillamme 7.3. pidettävän valtuutettujen kokouksen jälkeen.

Esitysmateriaali tulokseen liittyen (pdf)