Kevas placeringar avkastade bra

Ekonomi och investering Keva
Ekonomi och investering Keva

Marknadsvärdet av den totala avkastningen på placeringarna utgjorde i fjol 6,8 % procent, dvs. 4,2 miljarder euro för Keva som ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionsmedlen i kommunsektorn och välfärdsområdena.

Av Kevas placeringstillgångar var resultatet bäst i noterade aktier som avkastade 10,1 %, ränteplaceringar 9,0 %, hedgefonder 6,6 % och kapitalplaceringar 2,8 %. Avkastningen på fastighetsplaceringarna var -6,1 %.

Marknadsvärdet av Kevas placeringstillgångar uppgick vid utgången av 2023 till totalt 65,7 miljarder euro. Inom fördelningen enligt risk utgjorde av denna summa andelen noterade aktier 33,7 %, andelen ränteplaceringar 27,4 %, andelen kapitalplaceringar (inklusive onoterade aktier) 19,0 %, andelen placeringar i hedgefonder 6,9 % och andelen fastighetsplaceringar 6,9 %. Inverkan av derivat på riskfördelningen var 6,1 %.

Verkställande direktör Jaakko Kiander är nöjd med resultatet.

- Även om utvecklingen i världsekonomin var varierande år 2023, var tillväxten trots allt måttlig sett till förväntningarna. Inflationen saktade in avsevärt under året. I och med att den värsta oron för en recession skingrades och till följd av förväntningarna på en lättare penningpolitik avkastade aktie- och ränteplaceringarna mycket väl, säger han.

Enligt placeringsdirektör Ari Huotari beror det goda placeringsresultatet i stort sett på utvecklingen under det andra halvåret i fjol.

- I slutet av året rådde en spirande optimism på marknaden om att inflationen avtar med mindre ekonomiska följder än väntat och om räntesänkningar från centralbankernas sida. Det ledde till ett ”julrally” för noterade placeringar. Å andra sidan gjordes nedskrivningar i alla fastighetsplaceringar i fjol, konstaterar Huotari.

Enligt Huotari visar början av året inriktningen i synnerhet för den ekonomiska utvecklingen i Europa.

Placeringsresultatet är fortfarande bra på lång sikt

Den långsiktiga avkastningen på Kevas placeringar har varit på en bra nivå. Placeringarnas kumulativa kapitalvägda realavkastning från fonderingens början år 1988 fram till utgången av 2023 var 3,7 % per år. Den reella genomsnittliga avkastningen utan kapitalvägning under motsvarande period var 4,8 %. I pensionssektorn i Finland används vid avkastning på lång sikt i allmänhet avkastning utan kapitalvägning. Kevas realavkastning utan kapitalvägning har varit 2,8 % (nominell avkastning 6,3 %) för fem år och 3,6 % (nominell avkastning 5,7 %) för tio år.

Lönesumman i Kevas medlemssamfund ökade

Lönesumman i Kevas medlemssamfund, dvs. städer, kommuner, samkommuner och kommunala aktiebolag samt välfärdsområdena uppgick till 21 809 miljoner euro, vilket betyder en ökning på 7,2 procent jämfört med 2022. Den totala avgiftsinkomsten uppgick till 6,1 miljarder euro. Keva betalade ut 6,75 miljarder euro i kommunsektorns och välfärdsområdenas pensioner. Skillnaden mellan avgiftsinkomsten och pensionsutgiften täcktes med placeringsintäkter.

Beloppet av de pensioner som Keva betalade ut till staten, den evangelisk-lutherska kyrkan samt Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks personal uppgick till totalt 5,7 miljarder euro 2023. Staten, kyrkan, FPA och Finlands Bank finansierar sina pensioner själva, och Kevas placeringstillgångar tryggar endast pensionerna i kommunsektorn och välfärdsområdena.

Antalet pensionsansökningar sjönk

Antalet pensionsansökningar som inkom till Keva var totalt 11 procent mindre än 2022. Antalet ansökningar om ålderspension sjönk med 16 procent från rekordåret 2022 och var på samma nivå som år 2021. Antalet ansökningar om partiell förtida ålderspension var omkring 7 300. Det var en tredjedel mindre än under rekordåret 2022, men cirka 3 000 större än under de föregående åren. Antalet ansökningar stabiliserades och var inte lika stort som i slutet av 2022. Även om höjningen av arbetspensionerna enligt arbetspensionsindex var rätt stor i början av 2024 var skillnaden jämfört med lönekoefficienten så liten att det inte var någon brådska med att söka pension.

Av alla pensionsansökningar gjordes lite över 62 procent i Kevas tjänst Min pension år 2023. Därtill inkom cirka 8 procent av pensionsansökningarna elektroniskt bland annat via FPA.

- Som helhet fungerar Kevas tjänster väl och vår kundnöjdhet blev bättre, konstaterar Jaakko Kiander.

Handläggningstiden för ålders-, invalid- och familjepensioner blev kortare och de behandlades 3–7 dagar snabbare än i privata anstalter i genomsnitt. Ansökningarna om ålderspension och invalidpension behandlades på Keva i snitt på 4 respektive 27 dagar. Ansökningarna om partiell förtida ålderspension behandlades snabbast, beslutet meddelades i genomsnitt inom 2 dagar. Handläggningstiden för familjepensioner var i snitt 6 dagar medan den för rehabiliteringsbeslut var 16 dagar.

 

För ytterligare information:
verkställande direktör Jaakko Kiander, tfn 020 614 2201
placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205
ekonomi- och aktuariedirektör Piia Laaksonen, tfn 020 614 2371

 

Kevas nyckeltal 2023

imageqgf4.png

 

Siffrorna i detta meddelande är preliminära och oreviderade.

Kevas resultat- och årsrapporter samt delårsrapporter offentliggörs på adressen https://www.keva.fi/sv/resultatinformation.

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet publiceras på vår webbplats efter fullmäktigesammanträdet den 7 mars.