Kevalla ennätyksellinen 9,1 miljardin euron sijoitustulos

Talous ja sijoittaminen
Talous ja sijoittaminen

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitusten markkina-arvoinen kokonaistuotto oli viime vuonna 15,8 prosenttia eli ennätykselliset 9,1 miljardia euroa.

Kevan sijoitusomaisuudesta parhaan tuloksen tekivät pääomasijoitukset, jotka tuottivat 48,3 %, noteeratut osakkeet 19,9 % sekä hedgerahastot 17,3 %. Kiinteistösijoitukset tuottivat 9,6 % ja korkosijoitukset 1,4 %.

Kevan sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 66,8 miljardia euroa. Siitä riskinmukaisessa jakaumassa noteerattujen osakkeiden osuus oli 35,8 %, korkosijoitusten (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) 35,8 %, pääomasijoitusten (sisältäen noteeraamattomat osakkeet) 16,0 %, hedgerahastosijoitusten 6,4 % ja kiinteistöjen 6,0 %.

- Sijoitustulos oli poikkeuksellisen hyvä. Sen taustalla oli globaalien osakemarkkinoiden vahva nousu ja onnistuneet allokaatiovalinnat, toimitusjohtaja Jaakko Kiander toteaa.

Pääomasijoitusten tuotto oli ilman noteeraamattomia osakkeita peräti 51,4 % vuonna 2021. Tämän taustalla on sijoitusjohtaja Ari Huotarin mukaan vahva talouskasvu, kohdeyhtiöiden varsin hyvä tuloskehitys ja irtaantumisten ennätysmäärä. Lisäksi arvostustasot nousivat ja markkinaa leimasi voimakas optimismi.

- Pääomasijoitusten hyvä tuotto on johdonmukaisen työn tulosta. Salkkua on rakennettu jatkuvasti ja määrätietoisesti aina 1990-luvulta lähtien. Esimerkiksi pääomasijoitusten viimeisimmän 10 vuoden keskimääräinen tuotto on 17,2 %, Huotari toteaa.

Onnistunut strategia ja riittävä hajautus yhdistettynä laadukkaisiin, lisäarvoa luoviin ja vastuullisesti toimiviin omaisuudenhoitajiin ovat Huotarin mukaan tuloksellisuuden perustana. Pääomasijoitusten pieni ja yhtenäinen tiimi on johtaja Markus Paulin johdolla myös rohkeasti kehittänyt sijoitustoimintaa ja kyseenalaistanut vanhoja toimintamalleja.

- Meillä on nyt hyvälaatuinen pääomasijoitusten salkku, joka kestää eri markkinatilanteissa ja jolta voinemme odottaa jatkossakin hyvää tuottokehitystä, Markus Pauli sanoo.

Alkanutta vuotta 2022 leimaa poikkeuksellisen iso epävarmuus.

- Geopoliittinen tilanne on tätä kirjoitettaessa Euroopassa erittäin epävarma. Pahimmillaan sotilaallisiksi yhteydenotoiksi puhkeava asetelma huolestuttaa markkinoita. Samaan aikaan taustalla pohditaan globaalin inflaatiokehityksen vaikutuksia keskuspankkien toimiin ja sitä kautta korkotasoon. Eikä pidä unohtaa myöskään jo ihan sitäkin, että keskuspankkien aiemmat toimet ovat inflatoineet riskipitoiset markkinat ennätystasoille, Ari Huotari muistuttaa.

Erinomainen tulos myös pitkällä aikavälillä

Kevan pitkän aikavälin sijoitustuotto on ollut erinomainen. Sijoitusten kumulatiivinen pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) vuoden 2021 loppuun oli vuotta kohti 4,4 %. Vastaavan ajanjakson reaalinen keskituotto pääomapainottamattomana oli 5,5 %. Suomen eläkesektori käyttää pitkän aikavälin tuotoissa yleensä pääomapainottamatonta tuottoa. Kevan viiden vuoden reaalituotto ilman pääomapainotusta on ollut 6,1 % (nimellistuotto 7,4 %) ja kymmenen vuoden 6,6 % (nimellistuotto 7,8 %).

Kunta-alan palkkasumma kasvoi reippaasti

Kevan jäsenyhteisöjen eli kaupunkien, kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten osakeyhtiöiden palkkasumman kasvu oli vuonna 2021 yhteensä 5,3 prosenttia. Palkkasumma kasvoi pandemian vuoksi kasvaneen terveydenhuollon henkilöresurssitarpeen seurauksena. Kokonaismaksutuloa kertyi 5,7 miljardia euroa. Kunta-alan eläkkeitä Keva maksoi 5,9 miljardia euroa. Maksutulon ja eläkemenon erotus katettiin sijoitustuotoilla.

Keva maksoi vuonna 2021 valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläkkeitä yhteensä reilut 5,2 miljardia euroa. Suomen Pankin henkilökunnan eläketurvan toimeenpano siirtyi Kevan hoidettavaksi vuoden 2021 alusta. Valtio, kirkko, Kela ja Suomen Pankki rahoittavat itse omat eläkkeensä ja Kevan sijoitusvarallisuus turvaa ainoastaan kunta-alan eläkkeitä.

Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laski

Eläke- ja etuushakemuksia Kevaan tuli vuonna 2021 yhteensä lähes 65 000. Kaikissa eläkelajeissa käsittelyaika joko lyheni tai pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Sähköisten hakemusten osuus kasvoi erityisesti työkyvyttömyyseläkkeissä ja kuntoutushakemuksissa. Noin 57 prosenttia kaikista eläkehakemuksista tehtiin sähköisesti Kevan Omat eläketietosi -palvelussa. Eläkkeenhakijoiden asiakastyytyväisyys säilyi edelleen erinomaisella tasolla.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden julkisen alan työntekijöiden kokonaismäärä pysytteli edellisvuoden tasolla. Suurimmat muutokset tulevat esille eläkelajien välisessä tarkastelussa. Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä oli viime vuonna lähes 10 % vähemmän kuin edellisvuonna.

- Korona-aikana työkyvyttömyyseläkealkavuus on yllättävästi alentunut. Jää nähtäväksi, oliko tämä pysyvä muutos, Jaakko Kiander pohtii.

Kevan avainlukuja 2021

Keskeiset tunnusluvut.png

Luvut ovat tilintarkastamattomia ennakkotietoja.

Kevan tulos- ja vuosiraportit sekä osavuositulokset julkaistaan tulostiedoissamme.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan sivuillamme 9.3. pidettävän valtuutettujen kokouksen jälkeen.

Huomioita tulokseen ja markkinatilanteeseen liittyen (pdf)