Rekordhögt placeringsresultat för Keva: 9,1 miljarder euro

Ekonomi och investering
Ekonomi och investering

I fjol var marknadsvärdet av den totala avkastningen på placeringarna 15,8 procent, dvs. rekordhöga 9,1 miljarder euro för Keva som ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionsmedlen i kommunsektorn.

Av Kevas placeringstillgångar var resultatet bäst i kapitalplaceringar som avkastade 48,3 %, noterade aktier 19,9 % och hedgefonder 17,3 %. Fastighetsplaceringarna och ränteplaceringarna avkastade 9,6 % respektive 1,4 %.

Marknadsvärdet av Kevas placeringstillgångar uppgick vid utgången av 2021 till totalt 66,8 miljarder euro. Inom fördelningen enligt risk utgjorde av denna summa andelen noterade aktier 35,8 %, andelen ränteplaceringar (inklusive inverkan av derivat) 35,8 %, andelen kapitalplaceringar (inklusive onoterade aktier) 16,0 %, andelen hedgefondplaceringar 6,4 % och andelen placeringar i fastigheter 6,0 %.

- Placeringsresultatet var exceptionellt bra. Det påverkades av den kraftiga uppgången på den globala aktiemarknaden och lyckade allokeringar, konstaterar verkställande direktör Jaakko Kiander.

Avkastningen på kapitalplaceringar utan onoterade aktier var hela 51,4 % år 2021. Enligt placeringsdirektör Ari Huotari bygger detta på den kraftiga ekonomiska tillväxten, målbolagens goda resultatutveckling och det rekordhöga antalet avyttringar. Därtill ökade värderingsnivåerna och optimismen på marknaden var stark.

- Den goda avkastningen på kapitalplaceringarna är ett resultat av konsekvent arbete. Portföljen har byggts upp kontinuerligt och målmedvetet ända sedan 1990-talet. Till exempel den genomsnittliga avkastningen på kapitalplaceringarna under de 10 senaste åren är 17,2 %, konstaterar Huotari.

En lyckad strategi och tillräcklig spridning i kombination med högklassiga och ansvarsfulla kapitalförvaltare som skapar mervärde är enligt Huotari grunden för resultatet. Det lilla och enhetliga teamet för kapitalplaceringar har under ledning av direktör Markus Pauli också fördomsfritt utvecklat placeringsverksamheten och ifrågasatt gamla handlingsmönster.

- Vi har nu en högklassig portfölj med kapitalplaceringar som fungerar i olika marknadssituationer och som troligen även framöver kommer att uppvisa en bra avkastningsutveckling, säger Markus Pauli.

Innevarande år 2022 präglas av exceptionellt stor osäkerhet.

- I skrivande stund är det geopolitiska läget i Europa mycket osäkert. Marknaden oroar sig för situationen som i värsta fall kan leda till en militär konflikt. Samtidigt är frågan hur den globala inflationsutvecklingen ska inverka på centralbankernas åtgärder och därigenom på räntenivån. Vi får inte heller glömma att centralbankernas tidigare åtgärder har lett till rekordhög inflation på de riskfyllda marknaderna, påminner Ari Huotari.

Utmärkt resultat också på lång sikt

Den långsiktiga avkastningen på Kevas placeringar har varit utmärkt. Placeringarnas kumulativa kapitalvägda realavkastning från fonderingens början 1988 fram till utgången av 2021 var 4,4 % per år. Den reella genomsnittliga avkastningen utan kapitalvägning under motsvarande period var 5,5 %. I pensionssektorn i Finland används vid avkastning på lång sikt i allmänhet avkastning utan kapitalvägning. Kevas realavkastning utan kapitalvägning har varit 6,1 % (nominell avkastning 7,4 %) för fem år och 6,6 % (nominell avkastning 7,8 %) för tio år.

Lönesumman i kommunsektorn ökade rejält

Lönesumman för Kevas medlemssamfund, alltså städer, kommuner, samkommuner och kommunala aktiebolag ökade med totalt 5,3 procent år 2021. Lönesumman ökade till följd av behovet av personalresurser inom hälsovården som har ökat på grund av pandemin. Den totala avgiftsinkomsten uppgick till 5,7 miljarder euro. Keva betalade ut 5,9 miljarder euro i kommunsektorns pensioner. Skillnaden mellan avgiftsinkomsten och pensionsutgiften täcktes med placeringsintäkter.

Beloppet av de pensioner som Keva betalade ut till staten, den evangelisk-lutherska kyrkan samt Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks personal uppgick till totalt drygt 5,2 miljarder euro 2021. Keva började sköta verkställigheten av pensionsskyddet för Finlands Banks personal från ingången av 2021. Staten, kyrkan, FPA och Finlands Bank finansierar sina pensioner själva, och Kevas placeringstillgångar tryggar endast pensionerna i kommunsektorn.

Antalet personer som gick i full invalidpension sjönk

År 2021 fick Keva totalt nästan 65 000 ansökningar om pensioner och förmåner. Handläggningstiden blev antingen kortade eller var oförändrad jämfört med året innan i fråga om alla pensionsslag. Andelen elektroniska ansökningar ökade i synnerhet i fråga om invalidpensioner och rehabilitering. Omkring 57 procent av alla pensionsansökningar gjordes elektroniskt i Kevas tjänst Min pension. Pensionssökandenas kundnöjdhet var fortfarande på en utmärkt nivå.

Det totala antalet arbetstagare i den offentliga sektorn som gått i invalidpension var på samma nivå som året innan. Skillnaderna är störst i en granskning mellan pensionsslagen. Antalet personer som gått i full invalidpension var i fjol nästan 10 % mindre än året innan.

- Under coronatiden har invalidpensionsfrekvensen överraskande nog minskat. Det återstår att se om det är en bestående förändring, säger Jaakko Kiander.

Kevas nyckeltal 2021

Kopio_Keskeiset tunnusluvut_tiedotteeseen 2021b_se.png

Siffrorna i detta meddelande är preliminära och oreviderade.

Kevas resultat- och årsrapporter samt delårsrapporter offentliggörs på resultatinformationssidan

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet publiceras på vår webbplats efter fullmäktigesammanträdet den 9 mars.