Kevalaiset arvostavat johtamista ja työsuhde-etuja

Keva Vastuullisuus
Keva Vastuullisuus

Corporate Spirit toteutti Kevan henkilöstötutkimuksen vuoden syksyllä 2018, ja kokonaistulosta kuvaava indeksi nousi hieman vuoden 2017 tuloksiin verrattuna. Kevan tutkimuksesta saama kokonaisarvio on lähellä asiantuntijaorganisaatioiden keskiarvoa.

Kevalaiset tunnistavat toimintaympäristön edellyttämät muutostarpeet entistä selvemmin.

Tietoisuuden lisääntyminen näkyi henkilöstötutkimuksen tuloksissa siten, että vastaajat olivat entistä tyytyväisempiä Kevan viimeaikaiseen kehitykseen. Toisaalta Kevan tuotteita ja palveluja arvioitiin kriittisemmin ja enemmän asiakkaiden odotusten näkökulmasta.

Vahvuutena johtamis- ja toimintakulttuuri

Tutkimuksen mukaan Kevan vahvuus on johtamis- ja toimintakulttuuri. Tämä näkyy erityisesti tyytyväisyytenä tehokkaaseen päätöksentekoon sekä henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimiseen. Myös arviot mahdollisuuksista tehdä itsenäisesti omaa työtä koskevia päätöksiä sekä oman työn hyödyllisyys nousivat jonkin verran keskimääräisiä asiantuntijaorganisaatioiden arvioita paremmalle tasolle.

Vuoden 2018 tutkimuksessa heikommin arvioitujen asiakokonaisuuksien joukkoon jäivät tiimiin ja työyhteisön toimivuuteen sekä Kevan työnantajakuvaan liittyvät asiat. Arviot olivat kuitenkin hieman parantuneet vuodesta 2017, ja näidenkin osa-alueiden tulokset olivat lähellä asiantuntijanormia.

Tukea liikuntaan ja liikkumiseen

Kevalaiset arvostavat erityisesti työsuhde-etuja kuten kulttuuri- ja liikuntaharrastusten sekä työmatkaliikenteen tukemista ja laajaa työterveyshuoltoa.

Vuonna 2018 koko vuoden kokoaikatyössä ollut kevalainen sai liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin 250 euroa ja julkisen liikenteen työmatkalippujen hankintaan 22 euroa kuukaudessa eli 264 euroa vuodessa. Keva-talossa on vapaasti käytössä oleva kuntosali, jossa järjestetään myös työnantajan kustantamia ryhmäliikuntatunteja.

Kevafiilis kertoo yhteistyöstä

Syyskuussa 2017 aloitettiin Kevafiilis-mittaukset, joihin osallistui ensimmäisen vuoden aikana keskimäärin lähes puolet kevalaisista. Vuonna 2018 joka viikko paitsi kesällä tehtyihin mittauksiin vastasi hieman pienempi joukko, keskimäärin 164 vastaajaa. Kevafiilis-mittauksella seurataan työfiilistä, yhteistyön sujuvuutta sekä vaihtuvia työhön, työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyviä teemoja.

Mittauksen mukaan seitsemän kevalaista kymmenestä on hyvällä mielellä töissä. Sisäinen yhteistyö, tiedonkulku ja luottamus ovat kolmen neljästä mielestä hyvällä tasolla. Johtoryhmä kävi Kevafiilis-mittauksen tulokset läpi kolmen kuukauden välein. Mittaustuloksissa oli jonkin verran toimintokohtaisia eroja.

Kevafiilis-mittaus

Kevafiilis.png