Keva undersöker effekten av yrkesinriktad rehabilitering

Arbetsförmåga Pensioner
Arbetsförmåga Pensioner

Keva inledde i början av året en undersökning av hur den yrkesinriktade rehabiliteringen har lyckats. Undersökningen ger mer information om den yrkesinriktade rehabiliteringens effektivitet i den offentliga sektorn. Arbetshälsoinstitutet publicerade en egen undersökning med samma ämne på befolkningsnivå i maj.

Kevas rehabiliteringschef Sirpa Reijonen berättar att den långsiktiga inverkan av rehabilitering ska följas upp. Utifrån sin erfarenhet bedömer hon att den yrkesinriktade rehabiliteringen i allmänhet är mer effektiv om en tillräckligt stor förändring sker i arbetsbeskrivningen eller om personen övergår till helt andra arbetsuppgifter. En återgång till det egna arbetet är ofta en lätt lösning men kan också leda till att man står inför samma problem igen efter några år.

- Kevas mål har varit att öka antalet kurser och arbetsträningar i rehabiliteringsplanerna för att klienterna ska ha möjlighet att med tanke på arbetsförmågan övergå till sådana arbetsuppgifter där det skett verkliga förändringar i arbetsbeskrivningen, säger Sirpa Reijonen.

Den yrkesinriktade rehabiliteringen undersöks både statistiskt och via intervjuer

I Kevas undersökning som blir färdig i slutet av 2019 följs på lång sikt upp de faktorer som påverkar den yrkesinriktade rehabiliteringens effekt i den offentliga sektorn. Undersökningsmaterialet håller som bäst på att samlas in.

- I undersökningen reds bland annat ut hur inledningstidpunkten eller formen av rehabilitering inverkar på hur den yrkesinriktade rehabiliteringen lyckas och vilken rehabiliteringsklientens egen erfarenhet av rehabiliteringen är. Därtill utreds hur Keva kan hjälpa klienten under rehabiliteringsprocessen, berättar arbetslivsexpert Laura Pekkarinen.

Hur rehabiliteringen har lyckats bedöms också genom att undersöka hur stor andel av dem som återgått till arbetet fortsätter att arbeta flera år efter rehabiliteringen.

För ytterligare information:
Sirpa Reijonen, rehabiliteringschef, tfn 020 614 2617
Laura Pekkarinen, arbetslivsexpert, tfn 020 614 2748