Ansvar för personalen

Kevas strategi tar sikte mot år 2025 och under 2019–2022 förbereder vi oss på att konkurrensen om kunderna blir allt hårdare. För att vi ska klara oss i konkurrensen ska Keva bland annat effektivisera och utveckla sin verksamhet.

Kompetensutvecklingen är fortlöpande, vårt arbete kommer att omfatta mer utvecklingsuppgifter samtidigt som rutinjobb automatiseras. Uppgifterna kräver självutveckling och fokusering på kundrelationerna.

Grunduppgifter om Kevas personal

  • Antalet anställda 31.12.2018: 537, varav 515 ordinarie och 22 visstidsanställda
  • Antal årsverken 2018: 502,99
  • Personalens medelålder 49,9 år
  • 69 % kvinnor och 31 % män
  • 45 nya arbetstagare anställdes och anställningen för 38 personer upphörde
  • För personalens utbildning användes 2 104 dagsverken, dvs. 4,2 dagsverken/person
  • Genomsnittliga sjukskrivningar per år: 9,1 kalenderdagar/person och 7,9 arbetsdagar/person

Jämlik och lika behandling av personalen

Alla Kevaanställda har oavsett uppgift och ställning rätt till bra, uppskattande och högaktande behandling från chefernas, medarbetarnas och arbetskamraternas sida. Denna princip och övriga allmänna principer för behandlingen av personalen ingår i Kevas uppförandekod (pdf), Code of Conduct.

Vi genomför regelbundet personalenkäter och jämlikhetsutredningar för att följa hur principerna för likabehandling och jämlikhet fullföljs.

Ett rättvist lönesystem som mål

De Kevaanställda har avtalslöner. År 2018 slutfördes så gott som helt ett projekt i vilket befattningsbeskrivningarna enligt HAY Groups poängsättningssystem samt klassificeringen och kategoriseringen av uppgifternas kravnivå sattes i relation till varandra.

Målet med klassificeringen och poängsättningen är att utveckla ett lönesystem som är mer transparent och rättvist än tidigare. Klassificeringen tillämpas när uppgifterna ändras och vid beslut om hur olika typer av löneregleringsmedel ska användas. Något beslut om att binda lönerna till HAY-klassificeringen har inte fattats på Keva.

Två typer av belöning

På Keva belönas särskilt goda prestationer, och engångsbelöning betalades till sammanlagt 66 personer 2017 och till 38 personer 2018.

Resultatpremie betalas om de mål som styrelsen satt upp uppnås. Resultatpremierna reformerades 2018 för att prestationsbedömningen och därigenom belöningen skulle bli enhetligare och mer transparent än tidigare. Det nya systemet tillämpades på våren 2019 då resultatpremierna för 2018 delades ut.

År 2018 betalades resultatpremie till 488 Kevaanställda.

Jämställdhet och jämlikhet

Keva har upprättat en plan för jämställdhet och jämlikhet för 2018–2020. 

Keva har främjat jämlikt bemötande av anställda i olika åldrar och framöver står fokus på att främja mångfald också med hänsyn till andra faktorer, såsom nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikter, handikapp och sexuell läggning. Jämställdhet och jämlikhet är av betydelse bland annat i rekryteringsprocessen. 

Tydliga löneskillnader

Av de Kevaanställda är 70 % kvinnor och år 2018 var både antalet kvinnor och antalet män i chefsposition 32. I slutet av 2018 ingick två kvinnor och sju män i ledningsgruppen, inklusive personalens representant. 

Kvinnornas medel- och medianlöner är betydligt lägre än männens. Skillnaden beror i stort sett på att kvinnorna betydligt oftare har arbetsuppgifter med lägre kravnivå och i dessa uppgifter är antalet anställda också högt.

Sopimuspalkat_swe.png

Sjukskrivningarna minskade

De Kevaanställdas sjukskrivningar var i genomsnitt 7,2 arbetsdagar långa 2018. Räknat i arbetsdagar minskade sjukskrivningarna med 8 % jämfört med året innan.

Det minskade antalet frånvaroperioder och den måttliga ökningen i antalet olycksfall i arbetet var ett bra resultat eftersom en stor del av personalen arbetade i kontorshuset som renoverades och så gott som alla Kevaanställda flyttade inom huset minst en gång under året. 

Under 2017–2020 genomför Kevas företagshälsovårdsleverantör Terveystalo i samarbete med HR-enheten en arbetsplatsutredning i alla Kevas enheter och funktioner. Under 2018 gjordes utredningen i funktionen för finansiering och ekonomi. Utredningarna fortsätter 2019 i placeringsfunktionen och i den allmänna ledningen. 

Tapaturmat_sairaspoissaolot_swe.png

År 2018 gick 2 arbetstagare i invalidpension (1 år 2017) och 3 arbetstagare i delinvalidpension (0 år 2017).

Strategiarbete och utveckling av verksamhetskulturen

År 2018 bereddes på Keva en strategi som tar sikte mot 2025. Som en del av arbetet granskade vi förändringarna i arbetspensionsförsäkrarnas operativa miljö och bekantade vi oss med bland annat förändringar i arbetet, digitalisering, framtidens ledarskap, självstyrning och kreativt tänkande. Alla Kevaanställda fick tillfälle att fundera på den nya strategin och utgångspunkterna för den.

I chefernas coachningsprogram låg fokus särskilt på engagerande och coachande ledarskap. Kevas och de Kevaanställdas innovations- och omställningsförmåga främjades genom tjänstedesign- och projektutbildning.

Flexkontoret främjar utvecklingen av verksamhetskulturen

Kevas kontorshus totalrenoverades 2018 och byggdes om våning för våning till ett flexkontor där man kan arbeta allt mer interaktivt över organisationsgränserna.

Alla Kevaanställda flyttade in i samma kontorshus vilket förbättrade husets användningsgrad och effektivitet. Flyttningen förbereddes tillsammans, t.ex. gemensamma regler för uppförande på flexkontoret utarbetades. De Kevaanställda kan välja lämpliga arbetsplatser var som helst i kontorshuset.

Kevas regler för distansarbete förenklades och harmoniserades. Distansarbetet uppskattas ha ökat med cirka en tredjedel efter införandet av de nya reglerna och flyttningen till flexkontoret. Partiell distansdag infördes som nytt alternativ.

Keva undersöker tillsammans med Arbetshälsoinstitutet personalens välmående och hur lokalerna fungerar.

Hjälp med elektroniska verktyg

Enter-projektet som startades av aktiva Kevaanställda har som syfte att främja elektroniska arbetssätt. De digitala tränarna erbjuder coachning och support med låg tröskel för arbetskamrater som behöver hjälp med att använda nya verktyg.