Palvelut Työelämä
Taina Tuomi:

Voiko toisten kokemuksista oppia?

Blogi 15.1.2020 Taina Tuomi
Palvelut Työelämä

Kevan työelämän kehittämisrahan yksi tavoite on aikaansaada vaikuttavaa kehittämistoimintaa, jonka tuotoksista julkisen alan työelämä hyötyy. Työelämän kehittämisrahan mukaan nimetyssä ”Tekra-kehittämössä” etsimme onnistuneen hankkeen elementtejä ja ominaisuuksia.

Kaikkien aikojen ensimmäisen Tekra-kehittämön teemana oli esimiesvalmiuksien vahvistaminen muutoksen johtamisessa. Kutsuimme mukaan Kevan työelämän kehittämisrahaa saaneita organisaatioita, joiden hankkeet liittyivät tavalla tai toisella tähän teemaan.

Tekra-kehittämön työskentelymuotona oli sovellus akvaariokeskustelusta. Olimme etukäteen pyytäneet kahdelta hankkeelta itsearviointia kehittämistoimintansa välittömistä vaikutuksista, onnistumisista ja karikoista:

 • Keski-Suomen liiton hanke keskittyi työyhteisön tunneilmaston ja suorituskyvyn johtamisen kehittämiseen ja
 • Porin kaupungin hallinnoiman Satakunnan sote- ja maakuntauudistuksen kehittämishankkeessa keskeistä oli yhteistoiminnallinen muutosjohtaminen ja muutosviestintä.

Molemmat kertoivat esimiesten, työntekijöiden ja organisaation näkökulmasta:

 • miten muutos näkyi arjessa ja mikä sai aikaan muutoksen
 • minkälaisia vaikutuksia hankkeella oli esimiesten ja työntekijöiden hyvinvointiin
 • miten muutoksia on juurrutettu
 • minkälaisia uusia oppimistarpeita hankkeen aikana nousi esille
 • mikä oli suurin onnistuminen ja mikä jäi toteutumatta tai harmittamaan sekä
 • mitä olisi kannattanut tehdä toisin

Yhteiskeskustelussa peilasimme itsearviointia omiin havaintoihimme ja jaoimme kokemuksiamme. Näiden pohjalta tiivistimme lopuksi listan asioista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun tavoittelee esimiesvalmiuksien vahvistamista muutosjohtamisessa:

 • Kehittäkää asioita, joiden tarve lähtee organisaation strategisista tavoitteista
  • Esimiesvalmiuksien vahvistamisessa tärkeitä teemoja ovat edelleen muutosilmiöiden ja tunneilmaston johtaminen: ymmärryksen lisääminen muutoksen psykologisesta ulottuvuudesta ja mielen mukaan ottamisesta muutokseen.
  • Luottakaa työyhteisön dialogissa esiin nousseisiin teemoihin. Yhdistäkää niitä laajempaan kokonaisuuteen.
    
 • Olkaa rohkeita, tehkää riittävän isosti ja tavoitelkaa suurta muutosta:
  • Tarvitaan pieniä tekoja ja joukkovoimaa.
  • Muutoksen tulee näkyä yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla.
    
 • Innostakaa johto sitoutumaan hankkeeseen:
  • Hanke kytkeytyy organisaation tavoitteeseen
  • Johtoa tai johtoryhmää ette tarvitse toteamaan asioita. Tarvitsette sitä asettamaan tavoitteita, määrittämään arviointimittareita ja tekemään onnistuneisuuden arviointia.
    
 • Yhdistäkää rohkeasti erilaisia oppimismuotoja ja osallistavia menetelmiä:
  • Kasvokkain tapahtuvat tilaisuudet, välitehtävät, Skype, webinaarit ja verkko-oppiminen täydentävät toisiaan ja antavat mahdollisuuden erilaisille oppimistavoille.
  • Verkkotyöskentelyssä tärkeää on sellainen oppimisalusta, jossa keskustelu on helppoa, ja jossa voi olla mukana yksin tai ryhmänä.
  • Muistakaa rentous ja vastavuoroisuus.
  • Huolehtikaa teknisestä tuesta apua tarvitseville.
  • Valitkaa huolella yhteistyökumppanit.
    
 • Turvatkaa jatkuvuus eli juurruttakaa hankkeessa hyviksi havaitut rakenteet osaksi organisaation toimintaa:
  • Nimetkää esimerkiksi esimiesten tukihenkilö, tunnevalmentaja, työhyvinvointilähettiläs.
  • Kootkaa hankkeen aikana käytetyt erilaiset työskentelytavat esimiehen ”työkalupakiksi”.
  • Perustakaa esimiesten vertaistukifoorumi.
  • Kertokaa hyvistä käytännöistä.
  • Nostakaa esille myös toimintatavat, jotka eivät toimi.
  • Jakakaa tietoa myös ulkopuolisille.

On mielenkiintoista nähdä, mitkä opit ensimmäisestä Tekra-kehittämöstä jäävät elämään. Palautteen perusteella päivän aikana syntyi monia oivalluksia – ja kun jonkun toisen kokemuksesta saatu oivallus muuttuu konkreettiseksi tekemiseksi, on oppimista tapahtunut. Parhaassa tapauksessa se on alku laajemmalle vaikuttavalle toiminnalle!


Kevan työelämän kehittämisrahan seuraava haku käynnistyy 12.3.2020. Lisätietoa sekä päättyneiden hankkeiden tiivistelmät löydät täältä: www.keva.fi/kehittamisraha

Kirjottaja Taina Tuomi
Taina Tuomi Kehittämispäällikkö Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Uusimmat kirjoitukset

Lue lisää blogikirjoituksia