Eläkkeet Keva Talous ja sijoittaminen
Timo Kietäväinen:

Työllisyysasteen nosto on työläs tavoite

Blogi 17.6.2019 Timo Kietäväinen
Eläkkeet Keva Talous ja sijoittaminen

Rinteen hallituksen kunnianhimoiseen työllisyystavoitteeseen kannattaa pyrkiä tosissaan, mutta helppoa se ei ole.

Rinteen viiden puolueen hallitusohjelman kunnianhimoisin tavoite on nostaa työllisyysaste 75 % vuonna 2023. Se edellyttää työllisten määrän kasvua 60.000 hengellä. Tavoitteen tärkeydestä vallitsee maassamme jakamaton yksimielisyys. Sen saavuttamisesta taas on hyvin erilaisia näkemyksiä.

Työllisyysasteen kohoaminen lisäisi julkisen talouden liikkumavaraa ja parantaisi myös eläkejärjestelmän kestävyyttä. Työllisyysasteen nostaminen on myös välttämätöntä pyrittäessä turvaamaan työvoiman riittävyys maassamme ja maamme vahva asema. Kansainvälisesti työllisyysasteen nostaminen 75 % ei ole mitenkään ainutlaatuista. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa se on jo tuota korkeampi.

Työllisyysasteen nostaminen vaikeutumassa

Työllisyysasteen nostaminen on vaikeutumassa, koska talouskasvu on hidastumassa ja talouskehitykseen sisältyy poikkeuksellisen paljon arvaamattomuutta. Valitettavan suuri riski on siihen, että maailmantalouden kasvulukuja joudutaan tarkistamaan alaspäin, mikä vaikuttaa nopeasti vientiriippuvaisen maamme kehitykseen. Tärkeää on kansallisin päätöksin pitää huoli kilpailukyvystämme.

Työttömien joukossa työttömyyden kovassa ytimessä olevien osuus on työttömyyden vähennyttyä kasvanut ja heidän aktivointinsa ja työmarkkinakelpoisuuden kohentaminen vaatii entistä selvemmin räätälöityjä toimenpiteitä. Hallitusohjelman kirjauksissa on paljon hyviä aineksia, joiden pohjalta työttömien työllistymistä voidaan edistää.

Yksi tärkeistä kirjauksista on kuntien roolin vahvistaminen työllisyyden hoidossa.

Nyt olisi nopeasti saatava aikaan moniammatillinen toimintamalli, jossa eri viranomaiset yhteistyössä ratkaisisivat yksilökohtaisesti räätälöidyillä työllistymissuunnitelmalla yksittäiset työttömän ongelmia eri toimenpiteet toimivaksi kokonaisuudeksi sovittaen.

Työllistymissuunnitelmasta on maininta hallitusohjelmassa. Malli on saatava nopeasti toimimaan. Tuollainen moniammatillinen malli oli takavuosina lyhyen aikaa käytössä ja se osoitti tuloksellisuutensa. Samankaltaisia malleja on käytössä myös Tanskassa, Ruotsissa ja Hollannissa.

Yksilölliset, räätälöidyt toimet tarpeen

Yksilöllinen työllistymissuunnitelma tarvitsee onnistuakseen myös rahoituksen, jotta uskottava polku työttömyydestä työmarkkinoille kyetään rakentamaan. Uskottava etenemispolku olisi vahva motivaattori työttömälle omalta osaltaan sitoutua suunnitelman toteuttamiseen. Ilman työttömän motivaatiota ei mitkään toimenpiteet tuota tulosta.

On tärkeää, että hallitusohjelmassa on kirjattu tavoitteeksi nostaa ”vaikeasti työllistyvien, vammaisten, pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien palkkatuen enimmäismäärää”.

Samoin on tärkeää, että kirjaukset välityömarkkinoiden kehittämisestä toteutuvat. Ne ovat monelle vaikeasti työllistyvälle välttämätön välietappi avoimille työmarkkinoille ja osalle pysyvämpikin ratkaisu työelämään osallistumiselle.

Tärkeää on myös muuttaa musta-valkoista -ajatteluamme työhön: olemme joko töissä tai työttömiä, työkykyisiä tai työkyvyttömiä.

On aika tunnustaa, että kaikkien työpanosta tarvitaan ja toimia sen mukaan. Mm. välityömarkkinoiden kehittäminen ja räätälöidyt, yksilölliset aktivointitoimet auttavat arjessa toteuttamaan mahdollisimman monen osallisuutta työelämässä. Onnistuminen työllisyysasteen nostossa ei ole vain työllisyyden kohentamista, vaan sitä kautta kyetään tarjoamaan yhä useammalle parempi elämä ja vähentämään syrjäytymistä.

Työperäisen maahanmuuton hallittu lisääminen edistää työllisyysasteen nostoa

Positiivista Rinteen hallituksen ohjelmassa ovat työperäisen maahanmuuton edistämistä koskevat kirjaukset mm. ”Hallituksen tavoitteena on lisätä osaajien työperäistä maahanmuuttoa.”

Hallittu työperäinen maahanmuutto parantaa kokonaistyöllisyyttä ja vähentää työvoimapulaa, mikä on kasvussa entistä useammilla toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla. Hallittu työperäinen maahanmuutto rakentaa pohjaa yritystoiminnan kehittymiselle ja vahvistaa talouden kestävää kehitystä.

Tärkeää on, että hallitusohjelmaan kirjattu tavoite koota laaja-alainen toimenpideohjelma työperäisen maahanmuuton edistämiseksi toteutuu mahdollisimman nopeasti ja että ohjelmassa linjataan vaikuttavia toimenpiteitä toimeenpantaviksi.

Kirjottaja Timo Kietäväinen
Timo Kietäväinen Toimi Kevan toimitusjohtajana vuodesta 2016 vuoden 2021 lokakuun loppuun. Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia