Työkyky Vastuullisuus Kestävää työelämää
Maija Träskelin:

Tavoitteista tekoihin – Kestävää työelämää -hankkeessa tuetaan työkykyä

Blogi 9.9.2022 Maija Träskelin
Työkyky Vastuullisuus Kestävää työelämää

Poikkeukselliset ajat ovat haastaneet julkisen sektorin työntekijöitä jo pitkään - yhä useampi julkisen alan työntekijä on vaarassa menettää työkykynsä. Erityisesti mielenterveysperusteisten haasteiden kasvu on huolestuttava kehityskulku.

Monet yhteiskunnan kannalta kriittiset toimialat ovat olleet suuren työpaineen alla, ja esimerkiksi sote- ja opetusaloilla mielenterveysperustaiset työkyvyttömyysriskit ovat olleet kasvavia jo ennen pandemia-aikaa. Koronakriisin myötä riskinä on, että työkykyhaasteet tulevat vielä kasvamaan lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

Lähivuosina haasteita tuo entistä enemmän myös julkisen alan työvoiman ikääntyminen. Työvoimapula on jo nyt todellisuutta esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, puhumattakaan tilanteesta muutaman vuoden kuluttua.

Työkyvyttömyysriskien ehkäisemistä on tuettava monin eri keinoin ja varmistettava, että esimerkiksi mielenterveysperusteiset työkyvyttömyysriskit eivät johda pysyvään työkyvyttömyyteen pandemian jälkeisellä ajalla.

Kestävää työelämää -hankkeella vähennetään työkyvyttömyysriskejä

Kevan lakisääteisenä tehtävänä on pienentää kunta-alan, valtion ja evankelisluterilaisen kirkon työntekijöiden työkyvyttömyysriskiä. Tämä tarkoittaa, että mahdollisimman moni julkisen alan työntekijä säilyttäisi työkykynsä mahdollisimman pitkään, ja että ennenaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä alkaisi mahdollisimman vähän.

Keva toteuttaa tehtäväänsä tarjoamalla työnantaja-asiakkailleen palveluita ja asiantuntija-apua työkykyjohtamisen ja toimintatapojen kehittämiseen sekä tulokselliseen ammatilliseen kuntoutukseen.

Nyt olemme käynnistämässä vajaan kolmen vuoden mittaista hanketta, jonka tavoitteena on mahdollistaa julkisen alan organisaatioiden palautumista koronapandemiasta ja työkyvyttömyysriskien kasvusta.

Hanke kohdistuu ensisijaisesti sote-, opetus- ja valtion turvallisuusaloille, joiden henkilöstö on korona-aikana ollut erityisen työpaineen alla, ja joiden työkyvyttömyysriskiä ovat nostaneet monet kuormitustekijät jo ennen koronaa.

Toimenpiteillä on merkitystä paitsi julkisen alan henkilöstölle myös koko yhteiskunnalle sen myötä, miten kykenemme turvaamaan laadukkaat ja välttämättömät hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa.

Hankkeen avulla edistämme muun muassa strategisen työkykyjohtamisen kehittämistä sekä vahvistamme tiedolla johtamisen perustaa julkisen alan organisaatioissa. Hankkeen välittöminä hyötyinä syntyy uusia toimintamalleja, keinoja ja yhteistyöverkostoja, joiden avulla vaikutetaan henkilöstön työkykyyn.

Hankkeen vaikuttavuutta tullaan arvioimaan koko hankkeen ajan.

Alkuvaiheen organisaatiokohtaiset tilanneanalyysit toimivat pohjana muutoksen todentamiselle pidemmällä aikavälillä. Kevalla on mahdollisuus seurata julkisen alan työnantajien työkyvyttömyyden tunnuslukujen, kuten kustannusten ja sairauspoissaolojen, kehitystä pitkällä aikavälillä ja myös vertailutietoa on saatavilla arviointien tueksi.

Tiiviillä seurannalla ja arvioinnilla tuemme osaltamme sitä, että hankkeen tuloksia pystytään arvioimaan hankkeen päätyttyä ja myös pidemmällä aikavälillä hankkeen jälkeen.

Kestävää työelämää -hankkeella tuetaan tiedolla johtamista ja esihenkilötyötä

Hyvällä työkykyjohtamisella ja oikeilla toimenpiteillä voidaan vaikuttaa muun muassa sairauspoissaolojen kehitykseen ja työkyvyttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin.

Vaikuttava työkykyjohtaminen edellyttää työnantajalta vahvaa strategisen henkilöstöjohtamisen osaamista. Lisäksi johtamisen ja työkyvyttömyysriskien ennakoinnin on perustuttava ajantasaiseen tietoon sekä oikeanlaisiin toimenpiteisiin, jotta toiminnalla on vaikuttavuutta.

Siksi Kestävää työelämää -hankkeessa haluamme vaikuttaa ennen kaikkea siihen, että tiedolla johtamisen perusta on kunnossa ja että ongelmiin tarttuminen ja ratkaisujen hakeminen olisi mahdollisimman ennakoivaa.

Keskeistä on myös löytää oikeat ja vaikuttavat toimenpiteet, joilla vahvistamme henkilöstön työkykyä, mahdollistamme osatyökykyisille työssä jatkamisen ja siten torjumme pysyviä työkyvyttömyyseläkkeitä.

Hankkeen myötä pääsemme yhdessä asiakasorganisaatioidemme kanssa työskentelemään monella eri työkykyjohtamisen tasolla ja vaikuttamaan niin työkykyjohtamisen kehittämiseen kuin yksilöiden työurien tukemiseen.

Kestävää työelämää -hankkeen toimenpiteissä korostuvat seuraavat osa-alueet:

 1. Vahvistetaan tiedolla johtamisen perustaa: tunnistetaan työkykyhaasteet mahdollisimman varhain ja löydetään niihin vaikuttavimmat toimenpiteet. Seurataan ja asetetaan tavoitteita työkyvyttömyysriskien pienentämiseksi.
   
 2. Tuetaan esihenkilöitä työkyky- ja työurajohtamisessa huomioiden, että työssä jatkamista tuetaan vaikuttavimmin varhaisilla toimenpiteillä. Työkykyyn vaikuttaa terveydentilan lisäksi merkittävästi motivaatio ja osaaminen. Auttamalla mm. tunnistamaan omia vahvuuksia ja tukemalla osaamisen kehittymistä vaikutamme yksilön kykyyn selviytyä tulevaisuudessa myös silloin, jos työkykyhaasteita ilmenee.
   
 3. Etsitään ratkaisuja pitkiltä poissaoloilta työhön palaamiseksi ja työelämäyhteyden säilyttämiseksi, sillä poissaolojen pitkittyessä kasvaa myös riski pysyvään työkyvyn menetykseen.
   
 4. Kehitetään työterveysyhteistyötä entistä vaikuttavammaksi perustuen yhteiseen riskinarviointiin ja kumppanuuteen eri toimijoiden kesken.

 5. Haetaan ratkaisuja yhdessä verkostomaista työskentelytapaa hyödyntäen. Monimutkaisessa maailmassa ongelmia on vaikea ratkoa yksin. Viisaus löytyy usein yhteistyöllä.

 6. Arvioidaan hankkeen vaikutuksia ja vaikuttavuutta lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Tarvitaan tutkimustietoa, säännöllistä seurantaa ja toimenpiteiden arviointia, jotta opitaan ja löydetään entistä vaikuttavammat keinot työkyvyttömyysriskien hallintaan tulevaisuudessa.


Tukea kestävän työelämän rakentamiseen koko julkiselle alalle

Kestävää työelämää -hankkeessa haluamme varmistaa, etteivät esimerkiksi hankkeen aikana kehitetyt hyvät käytännöt ja toimintamallit jää vain muutaman organisaation hyödyiksi. Tavoitteena on, että niistä pääsevät oppimaan ja hyötymään myös muut julkisen alan työnantajat.

Hankkeessa lähdetään liikkeelle ydinryhmän kanssa, johon toivomme kumppaneiksi mukaan työnantajia hankkeen kohderyhmistä.

Seuraavassa vaiheessa hankkeen projektien tuotoksia ja niihin liittyviä ilmiöitä tullaan työstämään Kevan verkostoissa, joiden myötä kasvanut joukko julkisen alan työnantajia pääsee mukaan edelleen kehittämään ja työstämään hankkeen tuotoksia.

Lopulta hankkeen hyödyt näkyvät laajemmin julkisella alalla, jonka käyttöön uudet toimintamallit, keinot ja hyvät käytännöt leviävät myöhemmässä vaiheessa Kevan palveluiden ja verkostojen kautta.

Yhdessä onnistumme

Vaikuttavaa kehittämistyötä tehdään ennen kaikkea yhdessä. Me Kevassa olemme valmiita antamaan osaamisemme julkisen alan työkyvyttömyysriskien entistä vaikuttavampaan ennaltaehkäisyyn.

Hankkeen avulla kykenemme pitkällä tähtäimellä vähentämään ennenaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä, alentamaan työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia sekä parhaimmillaan myös lisäämään julkisen alan vetovoimaisuutta ja henkilöstöpitoa.

Maailman muuttuessa myös työelämä muuttuu, ja vaikka monet entiset toimenpiteet ovat edelleenkin keskiössä, on vaikuttavaan työkyvyttömyysriskien ennaltaehkäisemiseen varmasti tärkeä hakea myös uusia näkökulmia.

Muutoksessa hienoa on se, että siinä on aina mahdollisuus kasvaa mukana, niin johtamisessa kuin muutenkin. Ja tätä kasvua voimme yhdessä pyrkiä toisissamme vahvistamaan.

Hankkeen myötä meillä on mahdollisuus yhdessä oppia, uudistua, kasvaa ja onnistua. Käytetään tämä mahdollisuus viisaasti.

Kirjottaja Maija Träskelin
Maija Träskelin Hankejohtaja

Kirjoitan työstä ja hyvinvoinnista tavoitellen sujuvaa työn arkea.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia