Eläkkeet Tutkimukset ja tilastot
Janne Salonen:

Osittainen varhennettu vanhuuseläke julkisella sektorilla

Blogi 10.11.2023 Janne Salonen
Eläkkeet Tutkimukset ja tilastot

Osittainen varhennettu vanhuuseläke tuli heti suosituksi eläkemuodoksi vuoden 2017 alusta alkaen. Myöhemmin OVE:n valinneita on ollut tasainen virta ja kuva hakijoista on selkiintynyt. Tiivistäen julkisen sektorin eläkkeen aloittaneille on leimallista hyvä työllisyystausta. Myös työnteko eläkkeen rinnalla on ilahduttavan yleistä.

Tämä kirjoitus perustuu Kevan tutkimukseen OVE:n valinneista vuosina 2017‒2020, sekä alustaviin tietoihin vuodesta 2022.

Vakaa työuratausta edeltää OVE:a

Kuusikymppisten työmarkkina-asemassa on jo selvästi enemmän vaihtelua ja riskejä kuin nuoremmilla. OVE on 61-vuotiaalle yksi mahdollisuus nauttia eläketurvaa. Julkisella sektorilla kyseistä ikärajaa lähestyvien työntekijöiden työuratausta vaikuttaa vakaalta, sillä lähes 86 prosenttia miehistä ja 94 prosenttia naisista aloitti eläkkeen työllisenä.

Käytännössä valtaosa otti eläkkeen maksuun ikärajalla, keskimäärin 62-vuotiaana. Noin 74 prosenttia aloittaneista valitsee eläkkeen 50 prosentin suuruisena. Kunta-alalla OVE:n aloittaneista kaikkiaan naisia oli 68 prosenttia ja valtiolla vastaava luku oli 60 prosenttia.

Ammattien kirjo on laaja

Kunta-alan eläkkeen aloittaneiden työura oli miehillä mediaanilla mitattuna runsaat 27 vuotta ja naisilla lähes 32 vuotta. Vastaavasti valtiolla aloittaneiden edeltävä valtion työura oli miehillä mediaanilla mitattuna lähes 35 vuotta ja naisilla lähes 30 vuotta.

Kunta-alan työmarkkinat ovat polarisoituneet miesten ja naisten ammatteihin. Se heijastuu myös OVE:n valinneisiin. Yleisimmät ammatit miehissä olivat lehtori, kiinteistönhoitaja ja työnjohtaja. Naisissa yleisimmät ammatit olivat vastaavasti terveydenhuoltoalan ammattilaisia, kuten sairaanhoitaja, lähihoitaja ja laitoshuoltaja.

Valtiolla sukupuolten ammattirakenne on yhtenäisempi. Yleisimmät ammatit sekä miehissä että naisissa olivat hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntija, yliopistotyöntekijä ja peruskoulun yläluokkien tai lukion opettaja.

Hakeminen moninkertaistui vuoden 2022 loppua kohti

Tutkimuksen tarkastelujaksolla 2017‒2020 ihmisten tietoisuus ja kokemukset OVE:sta lisääntyivät ja eläkkeen suosio vakiintui. Eläkkeen alkavuuskehitys ja hakijoiden profiili säilyivät ennallaan vuoden 2022 lopulle asti.

Kyseisen vuoden aikana alkoi kuitenkin varmistua se tosiasia, että kiihtynyt inflaatio ennakoisi tuntuvaa muutosta työeläkkeen määräytymiseen ja maksussa olevan eläkkeen korjaamiseen liittyvissä indekseissä.

Alkoi nopeasti näyttää taloudellisesti kannattavalta hakea vanhuuseläke maksuun vuoden 2022 puolella. Vuoden lopussa, erityisesti joulukuussa, nähtiinkin koko työeläkejärjestelmässä selvä nousu OVE:n ja varsinaisen vanhuuseläkkeen hakemisessa. Julkisella keskustelulla oli selkeä rooli eläkkeiden hakemiseen.

Rekisteritiedon valossa vuoden 2022 joulukuun tilanteesta voidaan nostaa seuraavia asioita:

  • Runsaat 5 000 henkilöä alkoi nostaa julkisen sektorin OVE:a uutena eläkkeenä. Määrä on 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021 yhteensä
  • OVE:n sääntöjen mukaan karttuneesta työeläkkeestä voi ottaa maksuun 25 tai 50 prosenttia. Joulukuun hakijoissa 25 prosentin osuuden valinneiden osuus nousi 35 prosenttiin, kun osuus oli vakiintunut 25 prosenttiin
  • Alkaneet eläkkeet olivat kaikkiaan korkeampia kuin aiemmin samana vuonna
  • Ikärakenteessa korostuvat ikärajan ylittäneet hakijat. Kun vuoden 2022 marraskuuhun asti hakijoiden ikä oli vakiintunut keskimäärin 62 ikävuoteen, oli luku joulukuussa noin 62,7 vuotta

Ammattirakenteesta voidaan havaita Kuvion 1 mukaisesti, että joulukuun 2022 aloittaneissa painottuu hallinto-, suunnittelu- tai tutkimusala sekä sivistys- tai kulttuuriala, sosiaalialan osuuden pienentyessä.

Yksittäisten ammattinimikkeiden tasolla OVE:a aloitetaan vallitsevasti julkisen sektorin suurten ammattiryhmien piirissä eniten, mutta tässä voidaan nostaa esiin ammatteja, joita esiintyi eritysesti joulukuussa. Tällaisia ammatteja olivat yliopistojen työntekijä, lehtori, perushoitaja, asiantuntija sekä tuntiopettaja.

Kuvio 1. OVE:n aloittaneiden ammattirakenne vuosina 2021‒2022, prosenttia

  1.1.2021‒
31.12.2021
1.1.2022‒
30.11.2022
1.12.2022‒
31.12.2022
Hallinto- suunnittelu- tai tutkimusala 13 14 16
Luokittelematon 8 9 9
Sivistys- tai kulttuuriala 17 17 18
Sosiaaliala 13 13 11
Tekninen-, tuotanto- tai turvallisuusala 16 15 13
Terveysala 24 24 24
Toimisto- tai asiakaspalveluala 9 8 9
Yhteensä 100 100 100
Henkilöitä 4 200 5 500 5 000

Lisätutkimus tarpeen vuoden 2022 lopussa vanhuuseläkkeiden aloittaneista

Ajankohtainen kysymys kuuluu, mitä kuluvan vuoden lopussa tapahtuu vanhuuseläkkeiden hakemisessa, kun palkkakertoimen ja työeläkeindeksin ennakoidaan molempien nousevan selvästi yli viisi prosenttia. Indeksikehitys kannustaa siis jälleen hakemaan eläkettä.

Ekonomistit muistuttavat taloudellisten kannusteiden merkityksestä. Työeläkejärjestelmän yhteydessä niistä puhutaankin säännöllisesti työssä jatkamiseen tai eläkkeelle siirtymisen yhteydessä.

Vuoden 2022 lopun hakemusruuhkassa oli selvästi kyse indeksikehitykseen liittyvän julkisen keskustelun herättämästä taloudellisesta kannusteesta. Tutkijoilla on nyt hyvä tilaisuus tutkia alkavuuden kohdentumista ja tehtyjen valintojen syitä tarkemmin.


Sivuillamme myös

Uutinen: Osittainen vanhuuseläke on yhä suositumpi julkisella sektorilla

Tutkimukset, tilastot ja ennusteet

Osittainen varhennettu vanhuuseläke 

Kirjottaja Janne Salonen
Janne Salonen Tilastoanalyytikko, dosentti

Kirjoitan eläkkeisiin, palvelussuhteisiin ja työkykyyn liittyvistä ilmiöistä rekisteritiedon valossa ja tulkitsen tutkimusjulkaisujen tuloksista olennaiset asiat.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Uusimmat kirjoitukset

Lue lisää blogikirjoituksia