Keva Työelämä Eläkemaksut
Timo Kietäväinen:

Kevan maksuperusteiden uudistus selkeyttää järjestelmää

Blogi 12.9.2017 Timo Kietäväinen
Keva Työelämä Eläkemaksut

Lakiluonnos Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksujen perusteiden muutoksesta on valmisteltu. Uudistus on merkittävä ja se selkeyttää maksujärjestelmää, erityisesti kunta- ja tulevien maakuntakonserniyhtiöiden ja muiden yhteisöjen osalta. 

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, ev.lut. kirkon ja Kelan työntekijöiden eläkeasioista. Valtio, kirkko ja Kela vastaavat omalta osaltaan eläkkeiden rahoituksesta. Keva vastaa kunta- ja jatkossa myös maakuntakonsernien eläkkeiden rahoituksesta. Eläkkeet rahoitetaan pääosin työnantajilta ja työntekijöiltä kerättävillä eläkemaksuilla ja osittain rahastoiduilla varoilla.  Kevan maksujärjestelmä uudistuu pääosin vuoden 2020 alusta. Uudistukseen vaikuttavat tarve selkeyttää järjestelmää, sote-ja maakuntauudistus sekä tulorekisterin käyttöönotto 2019. 

Keva-lain mukaisen maksun tarve on suurempi kuin yksityisen TyEL-järjestelmän. Tämä johtuu osin historiasta  - esimerkiksi vuoteen 1995 asti kertyneistä parempitasoisista eläkkeistä - osin vakuutettujen naisvaltaisuudesta johtuvasta pidemmästä elinajan odotteesta ja vanhemmasta ikäjakaumasta.  

Vuoden 2020 alusta Kevan jäsenyhteisöjä olisivat kunnat ja kuntayhtymät, maakunnat, Kuntien takauskeskus ja Kunta- ja maakuntatyönantajat KT. Lisäksi Kevan jäseniksi voivat liittyä kuntien ja jatkossa maakuntien määräysvallassa olevat yhtiöt ja yhteisöt. 

Tällä hetkellä Keva kerää eläkemaksuja palkkojen ja eläkemenojen perusteella. Palkoista perittävän eläkemaksun komponentit määrätään siten, että ne vastaavat keskimääräistä TyEL-maksun tasoa. Työntekijät maksavat palkoistaan aina saman verran kuin yksityisellä sektorilla. Työnantajat maksavat palkkojen perusteella palkkaperusteista maksua ja erillistä varhaiseläkemenoperusteista maksua palkkojen, varhaiseläkemenojen tai niiden yhdistelmän perusteella. TyEL-tason ylittävä maksu kerätään nyt työnantajilta eläkemenojen perusteella eläkemenoperusteisena maksuna. 

Lakiluonnoksen mukaan eläkemenoperusteinen maksu lakkaa 2020 ja Keva alkaa kerätä uutta tasausmaksua. TyEL:n ylittävä maksutarve peritään tasausmaksulla vain kunnilta ja maakunnilta, muut jäsenyhteisöt eivät sitä maksa.

Tasausmaksun jako kuntien ja maakuntien välillä tehdään vuoden 2017 palkkojen suhteessa. Jako kuntien kesken tapahtuu viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen verojen ja valtionosuuksien suhteessa. Jako maakuntien kesken tapahtuu valtion rahoituksen suhteessa. VM vahvistaa tasausmaksun vuotuisen kokonaismäärän Kevan esityksestä.

Yhtiöt eivät maksa tasausmaksua. Osakeyhtiö- ja muilta yhteisöjäseniltä peritään aina keskimääräistä TyEL-tasoa vastaava maksu eikä eläkemaksuista tule näin rasitetta TyEL-vakuutettuun yhtiöön verrattuna. Päinvastoin, valitsemalla Kevan yhtiö voi turvata myös henkilöstönsä lisäeläke-etuudet ilman erillisiä lisäeläkevakuutuksia.

Kirjottaja Timo Kietäväinen
Timo Kietäväinen Toimi Kevan toimitusjohtajana vuodesta 2016 vuoden 2021 lokakuun loppuun. Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia