Finanssivalvonta määräsi Kevalle rikemaksun

Keva
Keva

Finanssivalvonta on tänään 25.1.2024 määrännyt Kevalle rikemaksun laiminlyönneistä johdannaissopimuksia koskevassa raportoinnissa.

Finanssivalvonnan kannanoton taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (European Market Infrastructure Regulation, EMIR), joka pyrkii lisäämään avoimuutta ja vähentämään riskejä johdannaismarkkinoilla. EMIR sääntelee keskusvastapuolten ja kauppatietorekisterien toiminnan harjoittamista ja asettaa lisäksi joukon tässä tarkemmin käsiteltäviä velvoitteita kaikille sellaisille yrityksille, jotka tekevät johdannaissopimuksia. EMIR (Finanssivalvonta.fi)

EMIR-raportointi tuli voimaan vuoden 2014 alussa. Finanssivalvonnan havaintojen mukaan Keva on hoitanut osin puutteellisesti vastuunsa hoitaa ja valvoa EMIR-raportoinnin oikeellisuutta. Keva on oletusarvoisesti valtuuttanut vastapuolensa hoitamaan EMIR-raportoinnin puolestaan, mutta lopullinen järjestämis- ja seurantavastuu raportoinnin oikeellisuudesta on aina Kevalla.

Keva on Suomen suurin eläkesijoittaja, ja myös selkeästi kansainvälisin toimija. Globaalien sijoitusten osuus on korkeampi kuin muilla kotimaisilla eläkesijoittajilla. Kevan lähes 66 miljardin euron sijoitussalkusta noin 87 prosenttia on sijoitettuna ulkomaisiin sijoituksiin kautta maailman.

  - Keva lähti aikoinaan ensimmäisenä suomalaisena eläkesijoittajana kansainvälisille markkinoille. Olemme siis olleet yli ajan eräänlainen tienraivaaja kotimaisessa sijoittajakentässä, toteaa toimitusjohtaja Jaakko Kiander.

  - Tässä Finanssivalvonnan tarkoittamassa tapauksessa kuitenkin vuonna 2014 voimaan tulleen EMIR-asetuksen implementointi jakautui alun alkaen useisiin talon toimintoihin, jolloin toimintaprosessin kokonaisuuden valvonta jäi osin varmistamatta. Tärkeää on kuitenkin, että Kevalle ei ole näistä asioista aiheutunut mitään taloudellista vahinkoa vuosien aikana, Kiander toteaa.

Finanssivalvonnan ensimmäisen yhteydenoton jälkeen asiasta käynnistettiin perusteellinen sisäinen selvitys sekä myös sisäinen tarkastus mahdollisista raportoinnin ja seurannan puutteista. Selvitysten ja tarkastusraportin pohjalta käynnistettiin välittömästi hanke näiden saattamiseksi asianmukaiselle tasolle. Kaikki hankkeelle määritellyt tehtävät on tähän päivään mennessä toteutettu.

  - Raportoinnin järjestämiseen ja valvontaan on nyt luotu varmistetut prosessit yhteistyössä Kevan eri toimintojen kanssa. Vastaavat prosessit on myös tässä yhteydessä käyty läpi toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi, toteaa sijoitusjohtaja Ari Huotari.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jaakko Kiander, p. 050 583 8599
sijoitusjohtaja Ari Huotari, p. 0400 451 099

Finanssivalvonnan tiedote 25.1.2024: Kevalle rikemaksu laiminlyönneistä johdannaissopimuksia koskevassa raportoinnissa (Finanssivalvonta.fi)