Kevas delårsrapport 1.1–30.6.2018: Positivt resultat i ett osäkert investeringsklimat

Ekonomi och investering Keva
Ekonomi och investering Keva

Keva ansvarar för finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionsmedlen i kommunsektorn. I januari–juni avkastade Kevas investeringar 0,7 %, dvs. 366 miljoner euro. I slutet av juni uppgick investeringarnas marknadsvärde till 52,1 miljarder euro. Vid motsvarande tidpunkt i fjol var marknadsvärdet 49,6 miljarder euro.

Under det första halvåret uppgick avgiftsinkomsten till drygt 2,5 miljarder euro medan pensioner i kommunsektorn betalades ut till ett belopp på knappt 2,6 miljarder euro. Antalet arbetspensionsförsäkrade var omkring 523 000 i slutet av juni.

Marknadsvärdet av avkastningen på Kevas investeringar var 0,7 % i juni. Kapitalplaceringarna avkastade bäst, 7,3 %. Både fastighets- och hedge-fondsinvesteringarna avkastade 2,8 %. Avkastningen var negativ på såväl aktie- som ränteinvesteringar: de avkastade -0,2 % i början av året.

Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen är nöjd med att investeringsresultatet blev positivt efter det första kvartalet.

- Utmaningarna i investeringsklimatet har samtidigt ökat i synnerhet med tanke på de risker som är behäftade med handelskriget, säger han. Kietäväinen betonar att pensionsförsäkraren ser på resultatet på längre sikt.

Den långsiktiga avkastningen på Kevas investeringar är på en god nivå. Den kumulativa kapitalvägda realavkastningen från fonderingens början (1988) fram till rapporteringstidpunkten var 4,2 % per år. Den reella genomsnittliga avkastningen utan kapitalvägning under motsvarande period var 5,4 %. Den nominella realavkastningen utan kapitalvägning för de fem senaste åren har varit 6,2 % och realavkastningen för tio år 4,9 %.

Räntepapperen (inklusive inverkan av derivat) utgjorde 41,2 % av Kevas totala investeringstillgångar, och andelen noterade aktier och aktiefonder var 37,8 %. Bland de mindre tillgångsslagen var andelen kapitalplaceringar 8,0 %, hedgefonder 6,9 % och fastighetsplaceringar 6,1 %.

Placeringsdirektör Ari Huotari konstaterar att året fortsätter i samma tecken som början av året.

- Utöver handelskriget hotas marknaden bland annat av oron för den ekonomiska tillväxtens hållbarhet och uppgången i räntenivån, säger han.

Kommunsektorns lönesumma uppgick i januari–juni till omkring 8,7 miljarder euro, vilket innebär en tillväxt på 2,8 % jämfört med året innan. Avgiftsinkomsten steg med 1,7 % och pensionsutgiften med 4,5 %. Under det första halvåret betalades kommunala pensioner ut till ett belopp på 2 591 miljoner euro.

Det senaste året var det första då Kevas avgiftsinkomst inte räckte till utbetalningen av pensionerna utan skillnaden täcktes med avkastning på investeringarna. Under innevarande år och kommande år kommer en allt större andel av pensionsutgifterna att täckas med avkastning på investeringar eller i sista hand med investeringskapitalet. Kevas verksamhetskostnader och avskrivningar var i januari–juni på samma nivå som i fjol.

Statens, kyrkans och FPA:s pensioner som Keva verkställt

Keva är Finlands största arbetspensionsaktör och ansvarar för verkställigheten av pensionsskyddet i så gott som hela den offentliga sektorn.  Under det första halvåret betalades 2 332 miljoner euro ut i statens pensioner, 100 miljoner euro i den evangelisk-lutherska kyrkans pensioner och 50 miljoner euro i personalpensioner till Folkpensionsanstalten. Staten, den evangelisk-lutherska kyrkan och FPA betalar sina egna pensionsutgifter och sin andel av verksamhetskostnaderna till Keva.

För ytterligare information:
Verkställande direktör Timo Kietäväinen, tfn 020 614 2201
Placeringsdirektör Ari Huotari, tfn 020 614 2205
Ekonomidirektör Tom Kåla, tfn 020 614 2211

Siffrorna i detta meddelande är oreviderade.

Resultaträkning, marknadsvärde mn euro

         

 

1-6/2018

1-6/2017

Ändrings-%

2017

 

 

 

 

 

Avgiftsinkomst

2 540

2 498

1,7 %

4 968

Pensionsutgifter

-2 591

-2 479

4,5 %

-5 005

Placeringsverksamhetens nettoresultat

375

1 786

-79,0 %

3 733

Nettoverksamhets-kostnader, avskrivningar osv.

-34

-34

0,6 %

-70

Resultat, marknadsvärde

290

1 772

-83,7 %

3 627

 

 

 

 

 

Nyckeltal

 

1-6/2018 

1-6/2017 

Ändrings-% 

2017

Beslut om pensioner och förmåner,
kommunsektorn

27 956

29 956

-6,7  

55 126

Beslut om pensioner och förmåner, staten

6 409

7 821

-18,1  

13 636

Beslut om pensioner och förmåner, ev.luth. kyrkan

988

1 091

-9,4  

2 008

Beslut om pensioner och förmåner, FPA

282

306

-7,8  

516

 

 

 

 

 

Löpande pensioner, kommunsektorn

402 001

393 116

2,3  

397 667

Löpande pensioner, staten

253 242

257 372

-1,6  

255 877

Löpande pensioner, ev.luth. kyrkan

19 121

18 913

1,1  

19 027

Löpande pensioner, FPA

5 951

5 995

-0,7  

5 972

 

 

 

 

 

Kommunsektorns lönesumma, mn euro

8 671

8 438

2,8  

16 844

Antal försäkrade i kommunsektorn (uppskattning)

523 000

517 000

1,2  

524 000

 

 

 

 

 

Marknadsvärde av placeringarna, mn euro

52 102

49 625

 5,0  

51 871

Marknadsvärde av avkastningen på placeringarna

0,7

3,7

 

7,7

 

 

 

 

 

Antal anställda hos Keva, ordinarie

518

523

-1,0  

519

 

På våra sidor även