Fem statistiska fakta om pensionsavgången i kommunsektorn i fjol

Arbetsliv Keva Pensioner
Arbetsliv Keva Pensioner

Uppgifterna om pensionsavgången i kommunsektorn 2018 har nu samlats i en rapport.

Statistiken plus figurer och en beskrivning av utvecklingen på längre sikt och de fenomen som talen grundar sig på finns i rapporten Kunta-alan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet 2018 (pdf) (personer som avgått med pension från kommunsektorn 2018). 

Här sammanfattas några av de centrala talen.

9 280 kommunarbetstagare gick i ålderspension

Detta var 9 procent mindre än året innan. Nedgången var väntad och berodde framför allt på den högre pensionsåldern. Dessutom gick 970 kommunanställda lärare som omfattades av statens pensionssystem i ålderspension.

Pensionsavgången i kommunsektorn år 2018 var störst i följande yrkesgrupper: närvårdare (954 personer), sjukhus- och vårdbiträden (570 personer), sjukskötare (499 personer), lärare vid grundskolor (högstadier) och gymnasier (429 personer) och kontorssekreterare (390 personer).

Medelåldern för de personer som gått i ålderspension var 64,2 år

Detta var 0,1 år högre än året innan. I och med pensionsreformen 2017 stiger den nedre åldersgränsen för pension gradvis från 63 år till 65 år och därför är de personer som söker ålderspension äldre än tidigare.

Av de stora yrkesgrupperna var det sjukskötare, barnskötare, köksbiträden och avdelningsskötare som var yngst då de gick i ålderspension, 63,8 år i genomsnitt. En del av dessa personer hade ännu en lägre yrkesbaserad pensionsålder. Ungefär 3 000 kommunarbetstagare har fortfarande en yrkesbaserad pensionsålder under 63 år och av dessa arbetar de flesta inom vårdsektorn. De sista lägre yrkesbaserade pensionsåldrarna kommer att försvinna i slutet av 2020-talet.

Totalt 5 116 kommunarbetstagare gick i invalidpension

I kommunsektorn ökade pensionerna på grund av sjukdom med 4,4 procent från året innan. Antalet invalidpensioner ökade mest i åldersgruppen över 60 år. I denna åldersgrupp kan ökningen av pensionsåldern eventuellt inverka på att man söker invalidpension lättare än tidigare.

Kommunsektorns största yrkesgrupp, närvårdarna, var sett till antalet också den största gruppen som gick i invalidpension.

Övergången till invalidpension skedde i snitt vid 54,1 års ålder 2018

Detta är cirka 0,3 år senare jämfört med föregående år.
831 närvårdare gick i invalidpension i en ålder på 53,0 år i genomsnitt. Näst mest var det sjukskötare (467 personer i en ålder på 52,6 år i genomsnitt) och sjukhus- och vårdbiträden (372 personer i en ålder på 56,2 år i genomsnitt) som gick i invalidpension.

Mentala störningar var orsaken till invalidpensionering i 28,4 procent av fallen

Sjukdomar i rörelseapparaten var den vanligaste orsaken till arbetsoförmåga och de var den främsta sjukdomen hos 37,5 procent av de kommunarbetstagare som gått i invalidpension.

Mentala störningar var orsaken till invalidpensionering i 28,4 procent av fallen. Jämfört med föregående år steg andelen mentala störningar en aning samtidigt som sjukdomarna i rörelseapparaten minskade.

Totalt gick nästan 20 000 personer i pension från hela den offentliga sektorn

Allt som allt gick 19 496 arbetstagare i pension från anställning i kommunsektorn, staten, kyrkan och FPA år 2018 och deras medelålder var 60,9 år. Medelåldern hos dem som gått i pension sjönk med 0,1 år. Detta berodde på att andelen personer som gått i ålderspension minskade med 2,5 procentenheter av alla som gått i pension. I den offentliga sektorn inledde 2 756 arbetstagare partiell förtida ålderspension, det nya pensionsslaget.