Uudistuksia perhe-eläkkeeseen 1.1.2022 alkaen

Eläkkeet
Eläkkeet

Perhe-eläke uudistuu vuoden 2022 alusta alkaen. Lain myötä sekä leskeneläkkeeseen että lapseneläkkeeseen tulee muutoksia. Uudistus ei kuitenkaan koske leskiä, joille perhe-eläke on jo myönnetty ennen vuotta 2022.

Eduskunta on hyväksynyt muutokset työeläkejärjestelmän perhe-eläkkeeseen vuoden 2022 alusta alkaen.

Uudistuksen kolme suurinta muutosta ovat

  1. leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneillä,
  2. leskeneläkeoikeus laajenee avopuolisoiden väliseksi, sekä
  3. lapseneläkkeen saajien asema ja eläkkeen määrä paranee.

Muutosten taustalla on tarve uudistaa ja päivittää perhe-eläkettä vastaamaan paremmin erilaisia elämäntilanteita. Uudistuksen tarkoitus on lisäksi turvata erityisesti lasten ja lapsiperheiden toimeentuloa perheenjäsenen kuoleman jälkeisenä sopeutumisaikana.

Keitä uudistus ei koske

Perhe-eläkeuudistus ei koske leskiä, joille on myönnetty perhe-eläke ennen vuotta 2022.

Uudistus ei myöskään koske ennen vuotta 1975 syntyneiden aviopuolisoiden vuonna 2022 tai sen jälkeen alkavaa leskeneläkettä.

Jo myönnettyyn lapseneläkkeeseen tehdään korotukset automaattisesti

Alle 20-vuotiaiden lasten lapseneläkkeeseen tehdään uuden lain mukaiset parannukset myös jo myönnettyihin, 1.1.2022 maksussa oleviin eläkkeisiin.

Maksussa olevien lapseneläkkeiden pidennystä tai mahdollista määrän korotusta lisäosalla ei tarvitse erikseen hakea.

Eläkelaitokset lähettävät muutospäätökset automaattisesti niille, joita asia koskee. Keva pyrkii lähettämään muutospäätökset heinäkuuhun 2022 mennessä.

Leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi

Aviopuolisoiden leskeneläkeoikeus muuttuu vuoden 2022 alusta alkaen määräaikaiseksi. Muutos koskee vain vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneitä avioliitosta leskeksi jääviä, joiden perhe-eläke alkaa 1.1.2022 jälkeen.

Määräaikaisuus tarkoittaa sitä, että leskeneläkettä maksetaan edunjättäjän kuoleman jälkeen 10 vuotta. Leskeneläkettä maksetaan kuitenkin 10 vuoden määräajasta huolimatta aina vähintään niin kauan, kunnes nuorin lapsista täyttää 18 vuotta.

Leskeneläkettä myös yhteistaloudessa asuville eli avopuolisoille

Jatkossa leskeneläkettä voivat tietyin edellytyksin saada myös sellaiset yhteistaloudessa asuneet puolisot, jotka eivät olleet solmineet avioliittoa.

Edellytyksenä on, että avopuolisoilla on yhteinen alle 18-vuotias lapsi tai lapsia, ja että yhteisasumista on jatkunut vähintään viisi vuotta. Lisäksi yhteistalouden on pitänyt alkaa ennen edunjättäjän 65 ikävuoden täyttämistä, eikä kumpikaan yhteistalouden osapuolista saa olla ollut edunjättäjän kuollessa toisen henkilön kanssa naimisissa.

Avoleskelle maksetaan perhe-eläkettä siihen saakka, kunnes nuorin lapsista täyttää 18 vuotta. Avolesken leskeneläkeoikeus on aina sidoksissa siihen, että etuuden saajana on myös alaikäinen, samassa taloudessa asunut lapsi.

Lapsettomalla yhdessä asuneella parilla ei siis edelleenkään ole oikeutta leskeneläkkeeseen toistensa jälkeen.

Yhteistaloudessa asuville puolisoille tulee perhe-eläkeoikeus vasta, jos edunjättäjä on kuollut 1.1.2022 tai sen jälkeen. Ikärajaa avolesken leskeneläkkeessä ei ole.

Lapseneläkkeeseen tulevat muutokset

Lapseneläkkeen maksamista jatketaan 20 ikävuoteen saakka nykyisen 18 ikävuoden sijaan. Kun nuori täyttää 18 vuotta, eläke maksetaan hänen itse ilmoittamalleen tilille.

Lisäksi lapseneläkkeen tasoa nostetaan tilanteissa, missä perhe-eläkkeen saajana ei ole leskeä tai leskeneläke päättyy ennenaikaisesti; tällöin lesken eläkeosa maksetaan ositettuna lapsille.

Lapseneläkkeiden osalta ikärajan nostamien koskee paitsi 1.1.2022 jälkeen alkavia uusia lapseneläkkeitä, myös niitä lapseneläkkeen saajia, jotka ovat alle 18-vuotiaita vuoden 2022 alussa: Heidän perhe-eläkkeensä jatkuu uusien sääntöjen mukaisesti 20 ikävuoteen saakka.

Uudistus ei muuta perhe-eläkkeen määräytymisen perusperiaatteita

Aiemmin voimassa olleet perusasiat aviolesken ja lapsen perhe-eläkeoikeudessa tai perhe-eläkkeen määräytymisessä eivät muutu uudistuksessa.

Perhe-eläkkeen perusteena on edelleen edunjättäjän eläke, joka jaetaan edunsaajana oleville (leski ja lapset) laissa määrätyin osuuksin. Uudistuksen jälkeen lapsen osuus tosin on aiempaa suurempi, jos leskeä ei ole.

Sekään ei muutu, että aviolesken omat tulot tai eläke voivat vaikuttaa hänen leskeneläkkeensä määrään sen jälkeen, kun alaikäisiä lapsia ei enää ole perhe-eläkkeen saajien joukossa.

Jos nuorena leskeksi jäänyt avio- tai avoleski solmii uuden avioliiton ennen kuin täyttää 50 vuotta, hänen leskeneläkkeensä päättyy muista päättymissyistä huolimatta.