Yrkesinriktad rehabilitering är en ny början

Den yrkesinriktade rehabiliteringen hjälper dig att fortsätta i arbetslivet trots hälsomässiga begränsningar. Även om du på grund av sjukdom inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete finns det ofta andra arbetsuppgifter som motsvarar din arbetsförmåga.

Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan du

 • hitta uppgifter som är anpassade till ditt hälsotillstånd eller
 • underlätta en återgång till ditt eget arbete efter en lång sjukskrivning.

Du har möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering om

 • du inte har uppnått din lägsta möjliga pensionsålder
 • det finns en risk för att du på grund av sjukdom ska bli arbetsoförmögen under de närmaste åren
 • du varit etablerad i arbetslivet, dvs. du har ett yrke och flera års arbetserfarenhet
 • dina inkomster under de senaste fem kalenderåren uppgår till minst 35 614,03 euro (nivån år 2019)
 • rehabiliteringen bidrar till att du kan fortsätta att arbeta
 • du inte har rätt till yrkesinriktad rehabilitering som beviljas på basis av olycksfall eller trafikskada.
Yrkesinriktad rehabilitering broschyr.pdf (179 kb)

Rehabilitering lönar sig ekonomiskt

Yrkesinriktad rehabilitering och fortsättning i arbete lönar sig ekonomiskt:

 • under arbetsprövningen eller utbildningen betalas rehabiliteringsförmån
 • utkomsten under den tid du deltar i yrkesinriktad rehabilitering är bättre än om du är pensionerad
 • rehabilitering är också en satsning på framtiden eftersom din ålderspension är desto bättre ju längre du fortsätter i arbetslivet.

Arbete ger också innehåll i livet och bidrar till välbefinnande. Genom arbetsprövning eller utbildning kan du förnya och utvidga din kompetens eller hitta ett helt nytt arbete som passar dig bättre.

Flera sätt att rehabilitera sig tillbaka till arbetslivet

Yrkesinriktad rehabilitering erbjuder flera sätt att rehabilitera sig tillbaka till arbetslivet. Det beror på din situation vad som passar dig bäst.

Du kan välja bland

 • arbetsprövning
 • arbetsträning
 • utbildning
 • företagarverksamhet, dvs. näringsstöd

Arbetsprövning

Genom arbetsprövning kan du

 • få hjälp med att återgå till ditt tidigare arbete
 • få nya uppgifter som är bättre anpassade till ditt hälsotillstånd
 • pröva om arbetsuppgifterna passar dig innan du söker till utbildningen.

Arbetsprövningen kan utföras antingen hos din nuvarande eller en ny arbetsgivare. Om din anställning är i kraft ska du alltid först kolla med din egen arbetsgivare om du kan vara på arbetsprövning. Gör upp en plan för arbetsprövning i samråd med arbetsgivaren och företagshälsovården eller med den instans som ansvarar för din behandling.

Arbetsprövningen räcker i allmänhet 3 månader. Den kan fortsätta som arbetsträning om arbetsuppgifterna kräver nya kunskaper.

Arbetstiden kan variera mellan 4 och 8 timmar. Vanligtvis förlängs arbetstiden stegvis under arbetsprövningen. Antalet timmar under arbetsprövningen inverkar inte på beloppet av rehabiliteringsförmånen. Om det under arbetsprövningen verkar som om du endast klarar av att arbeta deltid lönar det sig att kolla om du eventuellt har rätt till delinvalidpension. Diskutera frågan på uppföljningsmötet under arbetsprövningen. Kontakta Kevas rehabiliteringsspecialist om det inte går att förlänga arbetstiden. 

För att arbetsprövningsperioden ska kunna genomföras utan avbrott borde semestrarna hållas före eller efter arbetsprövningen. Om du vet att det blir avbrott, meddela Keva dem gärna redan när du ansöker om arbetsprövning. Kevas rehabiliteringsspecialist diskuterar saken med dig.

Det rekommenderas att arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården samlas till ett uppföljningsmöte under arbetsprövningen. Kontakta Kevas rehabiliteringsspecialist särskilt om det blir problem med arbetsprövningen. Efter arbetsprövningen hålls ett avslutande möte och utvärderingsblanketten för arbetsprövningen fylls i tillsammans med chefen.

Läs mer om arbetsprövning (24 kb) Anvisning till arbetsprövare.pdf (118 kb)

Arbetsträning

Arbetsträning hjälper dig att gå över till nya arbetsuppgifter antingen hos din nuvarande arbetsgivare eller en ny arbetsgivare. Under arbetsträningen kan du få kunskaper och färdigheter som krävs i det nya arbetet genom inlärning i arbetet och vid behov genom att delta i tilläggs- eller fortbildning som stärker dina yrkeskunskaper. 

Arbetsträningens längd avtalas individuellt. Arbetsträningens längd beror på hur mycket nytt du måste lära dig för att uppfylla kraven för övergång till den nya uppgiften. Perioden kan variera från tre månader till över ett år.

Genomförandet av arbetsträningen förutsätter att du upprättar ett fritt formulerat arbetsträningsprogram tillsammans med arbetsgivaren. Utgångspunkten för arbetsträningsprogrammet är en bedömning av din nuvarande kompetens och den kompetens som krävs i den kommande arbetsuppgiften. Arbetsträningsprogram betyder en plan för inhämtande av den kompetens som saknas.

Av den fritt formulerade planen ska framgå

 • målet för arbetsträningen
 • planen för inskolningen på arbetsplatsen (beskrivning av arbetsuppgifterna, den person som ansvarar för inskolningen)
 • planen för undervisning som sker utanför arbetsplatsen (till exempel kursens tidtabell och pris)
 • uppföljningen av arbetsträningen.

Arbetsträningen kan vara med eller utan lön. I en långvarig arbetsträning kan också ingå semester. Du ska komma överens om lönebetalningen och semestern med din arbetsgivare.

Planering av arbetsträningen

Planering av arbetsträningen

Mall för arbetsträningsprogram.pdf (37 kb)

Utbildning

Keva kan stöda dig genom fortbildning eller omskolning, om du inte lyckas hitta ett arbete som är lämpligt med tanke på ditt hälsotillstånd vare sig genom arrangemang på din egen arbetsplats eller på basis av tidigare utbildning eller arbetserfarenhet.

Utbildningen kan vara mångforms- eller heltidsutbildning, läroavtalsutbildning eller ibland kurser och kompletteringsutbildning.  Grundläggande studier och grundutbildning stöds dock inte genom yrkesinriktad rehabilitering.  Den nya utbildningen och branschen måste lämpa sig för ditt hälsotillstånd.

Läroavtalsutbildning

Läroavtalsutbildning är ett bra sätt att skaffa ett nytt yrke. Keva kan också stöda läroavtalsutbildning genom yrkesinriktad rehabilitering.

Studier med stöd från Keva.pdf (57 kb) Anvisngingar till studerande.pdf (133 kb)

Näringsstöd för företagarverksamhet

Keva kan bevilja näringsstöd för grundande av ett eget företag, för ändring av verksamheten eller för yrkesutövande. Näringsstöd är ett partiellt bidrag för de nödvändiga anskaffningar som hänför sig till företagsverksamheten.

Uppdrag till serviceproducent

Om en rehabiliteringsplan inte kan göras upp med arbetsgivaren och företagshälsovården kan Keva ge uppdraget till en serviceproducent. Serviceproducenten hjälper dig personligen med att göra upp en plan.

Innan uppdraget ges ska man dock kolla möjligheterna till arbetsarrangemang på arbetsplatsen. 

Så här söker du yrkesinriktad rehabilitering

När du funderar hur du ska ta upp den nedsatta arbetsförmågan och möjligheten till yrkesinriktad rehabilitering på arbetsplatsen, läs först sidan Vad göra när arbetsförmågan är nedsatt?

Gör ansökan i tjänsten Dina pensionsuppgifter

I tjänsten Dina pensionsuppgifter gör du ansökan om yrkesinriktad rehabilitering enkelt och skickar samtidigt de behövliga bilagorna. Tjänster guidar dig också framåt steg för steg.

 1. Logga in i tjänsten Dina pensionsuppgifter
 2. Gå till sidan Gör ansökan och fyll i ansökan i punkten Yrkesinriktad rehabilitering.
 3. Bifoga ett färskt läkarutlåtande B om ditt hälsotillstånd. Bifoga också promemorian från eventuell nätverksförhandling och arbetsgivarens utlåtande om hur du klarar av arbetet (pdf).
 4. Du får beslut från Keva inom cirka tre veckor från att ansökan inkommit.

Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering även om du har fått avslag på din ansökan om invalidpension.
 

Om du söker yrkesinriktad rehabilitering skriftligen, posta den ifyllda ansökningsblanketten plus bilagor till oss.

Posta ansökan och bilagorna till
Keva
00087 KEVA

Du kan också söka ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering

Om du ännu inte har en färdig rehabiliteringsplan kan du ansöka om ett förhandsbeslut om rätt till yrkesinriktad rehabilitering av Keva. Du kan söka förhandsbeslut på samma sätt som yrkesinriktad rehabilitering. Kolla anvisningen för ansökan i punkten Så här söker du yrkesinriktad rehabilitering.

Du får beslutet om rätt till yrkesinriktad rehabilitering cirka två veckor efter att du lämnat in ansökan. Som bilaga till det positiva beslutet får du dessutom en uppskattning av rehabiliteringspenningens belopp.

Förhandsbeslut utan ansökan

Om du har sökt rehabiliteringsstöd, dvs. invalidpension som beviljats på viss tid, hos Keva kan du få ett förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering också utan separat ansökan. Enligt lag ska pensionsanstalten alltid vid behandlingen av invalidpensioner reda ut om personen har rätt till yrkesinriktad rehabilitering och meddela positivt beslut om kriterierna uppfylls.

Vad händer efter förhandsbeslutet?

Förhandsbeslutet gäller i 9 månader, och under denna tid kan du visa upp din rehabiliteringsplan för Keva. Tillsammans med förhandsbeslutet får du blanketten för ansökan om rehabiliteringsplan (pdf). Returnera blanketten till Keva per post när din plan är klar eller fyll i blanketten elektroniskt i tjänsten Dina pensionsuppgifter https://www.keva.fi/sv/privatkunder/dina-pensionsuppgifter/.

Om din anställning är i kraft, kontakta din arbetsgivare eller företagshälsovården efter att du fått förhandsbeslutet. Gör tillsammans upp en rehabiliteringsplan. 

Om din anställning har upphört eller om du vill diskutera din plan, kontakta Kevas rehabiliteringsspecialist vars namn och kontaktuppgifter finns i det brev med tilläggsuppgifter som finns som bilaga till beslutet.

Rehabiliteringsförmåner, beskattning och kostnadsersättningar

Rehabiliteringsförmåner

Keva betalar rehabiliteringspenning under arbetsprövning eller utbildning. Rehabiliteringspenningens belopp är din intjänade pension förhöjd med 33 procent. Vid behov ger Keva en noggrann uträkning av beloppet.

Om du redan får tidsbunden invalidpension, dvs. rehabiliteringsstöd, betalas ett rehabiliteringstillägg på 33 procent till dig under rehabiliteringstiden.

Rehabiliteringsförmånens utbetalningsdagar:

 • arbetstagare i kommunsektorn: månadens 3:e vardag
 • arbetstagare inom staten: månadens 20:e dag
 • kyrkans och FPA:s arbetstagare: månadens 1:a vardag

Beskattning av rehabiliteringspenning och -tillägg

Keva innehåller skatt enligt skattekortet på rehabiliteringspenning och -tillägg. Du får skattekort från skattebyrån.

 • Be att få ett skattekort för sociala förmåner om du får rehabiliteringspenning.
 • Om du får rehabiliteringstillägg be att också det ska nämnas på skattekortet för pension.

Om du skickar ditt skattekort för lön till Keva innehåller vi en skatt på minst 25 % på rehabiliteringspenningen.

En skatt på 40 % uppbärs på rehabiliteringstilläggets andel om rehabiliteringstillägget inte nämns på skattekortet för pension (skatteförvaltningens anvisning).

Vänligen kontakta skattebyrån vid ytterligare frågor om beskattningen av förmånerna.

Arbete under yrkesinriktad rehabilitering

Under yrkesinriktad rehabilitering kan du arbeta och få löneinkomster men de får inte överskrida den inkomstgräns som har beräknats för dig. Inkomstgränsen beräknas utifrån dina tidigare inkomster.

Om dina inkomster överskrider inkomstgränsen betalas rehabiliteringspenningen ut som partiell rehabiliteringspenning.  Den partiella rehabiliteringspenningens belopp utgör hälften av den fulla rehabiliteringspenningens belopp.

Om dina löneinkomster överskrider eller motsvarar din tidigare stabiliserade inkomstnivå betalas ingen rehabiliteringspenning alls.
Tänk på att arbetet inte heller får störa den yrkesinriktade rehabiliteringen, till exempel fördröja studierna.

Du får mer information om inkomstgränsen för rehabiliteringspenning genom att ringa Kevas pensionsrådgivning eller genom att kontakta oss via meddelandetjänsten i tjänsten Dina pensionsuppgifter (punkten Egna meddelanden).

Rehabiliteringspenning under semester från studierna

Keva betalar rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg under julledigheten.

Rehabiliteringspenning betalas också under sommaren om dina studier ännu fortsätter följande höst. På så sätt framskrider dina studier också på sommaren.

Anvisngingar till studerande.pdf (133 kb)

Kostnadsersättningar

Keva ersätter kostnadsersättningar som hänför sig till yrkesinriktad rehabilitering och följer Arbetspensionsförsäkrarna TELA:s rekommendationer vid utbetalningen.

När din rehabiliteringsplan är godkänd får du som bilaga till beslutet anvisningar med information om de kostnadsersättningar som du är berättigad till.

Du söker kostnadsersättning med en blankett för ersättningsansökan. 

Om du har frågor om kostnadsersättningar kan du kontakta kostnadsersättningsteamet per telefon 020 614 2880.