Yrkesinriktad rehabilitering - utnyttja möjligheten

Yrkesinriktad rehabilitering hjälper dig att fortsätta i arbetslivet trots hälsomässiga begränsningar. Även om du på grund av sjukdom inte kan fortsätta i ditt nuvarande arbete finns det ofta andra arbetsuppgifter som motsvarar din arbetsförmåga.

Testa dina möjligheter att få yrkesinriktad rehabilitering 

Riddlekuva-tabletti-640-x-190.png

 

Yrkesinriktad rehabilitering broschyr.pdf (70 kb)

 

Sök yrkesinriktad rehabilitering

Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering även om du ännu inte har en närmare plan för yrkesinriktad rehabilitering.

Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering även om du har fått avslag på din ansökan om invalidpension.

Om du får ett positivt beslut om rehabilitering, får du en uppskattning av rehabiliteringsförmånens belopp som bilaga till det.

Gör ansökan och skicka behövliga bilagor i tjänsten Dina pensionsuppgifter

I tjänsten Dina pensionsuppgifter gör du ansökan om yrkesinriktad rehabilitering enkelt och skickar samtidigt de behövliga bilagorna. Tjänster guidar dig också framåt steg för steg.

Då du skickar ansökan elektroniskt behandlas ditt ärende snabbare.

1. Logga in i tjänsten Dina pensionsuppgifter.

2. Gå till sidan Gör ansökan och fyll i ansökan i punkten Yrkesinriktad rehabilitering.

3. Foga följande bilagor till ansökan:

Bilagorna i elektroniskt format:

4. Du får beslut från Keva inom cirka tre veckor från att ansökan inkommit.

 

Processen för yrkesinriktad rehabilitering.png

 

Om rehabiliteringsansökan avslås.png

 

Om du inte kan använda tjänsten Dina pensionsuppgifter

Om du inte kan använda tjänsten Dina pensionsuppgifter kan du söka yrkesinriktad rehabilitering skriftligen.

Fyll i och skriv ut ansökningsblanketten nedan och foga nedannämnda bilagor till ansökan. 

Posta ansökan och bilagorna till: Keva, 00087 KEVA

Läs mer om alternativen inom rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering erbjuder flera sätt att rehabilitera sig tillbaka till arbetslivet. Det beror på din situation vad som passar dig bäst.

Arbetsprövning

Arbetsträning

Utbildning

Företagarverksamhet, dvs. näringsstöd

Du kan vid behov få hjälp med att göra upp en rehabiliteringsplan. Om en rehabiliteringsplan inte kan göras upp med arbetsgivaren och företagshälsovården kan Keva ge uppdraget till en rehabiliteringsserviceproducent. Serviceproducenten hjälper dig personligen med att göra upp en plan. Innan uppdraget ges ska du dock kolla möjligheterna till arbetsarrangemang på arbetsplatsen.

Arbetsprövning

Genom arbetsprövning kan du

 • få hjälp med att återgå till ditt tidigare arbete
 • få nya uppgifter som är bättre anpassade till ditt hälsotillstånd
 • pröva om arbetsuppgifterna passar dig innan du söker till utbildningen.

Arbetsprövningen kan utföras antingen hos din nuvarande eller en ny arbetsgivare. Om din anställning är i kraft ska du alltid först kolla med din egen arbetsgivare om du kan vara på arbetsprövning. Gör upp en plan för arbetsprövning i samråd med arbetsgivaren och företagshälsovården eller med den instans som ansvarar för din behandling.

Arbetsprövningen räcker i allmänhet 3 månader. Den kan fortsätta som arbetsträning om arbetsuppgifterna kräver nya kunskaper.

Arbetstiden kan variera mellan 4 och 8 timmar. Vanligtvis förlängs arbetstiden stegvis under arbetsprövningen. Antalet timmar under arbetsprövningen inverkar inte på beloppet av rehabiliteringsförmånen. Om det under arbetsprövningen verkar som om du endast klarar av att arbeta deltid lönar det sig att kolla om du eventuellt har rätt till delinvalidpension. Diskutera frågan på uppföljningsmötet under arbetsprövningen. Kontakta Kevas rehabiliteringsspecialist om det inte går att förlänga arbetstiden. 

För att arbetsprövningsperioden ska kunna genomföras utan avbrott borde semestrarna hållas före eller efter arbetsprövningen. Om du vet att det blir avbrott, meddela Keva dem gärna redan när du ansöker om arbetsprövning. Kevas rehabiliteringsspecialist diskuterar saken med dig.

Det rekommenderas att arbetstagaren, arbetsgivaren och företagshälsovården samlas till ett uppföljningsmöte under arbetsprövningen. Kontakta Kevas rehabiliteringsspecialist särskilt om det blir problem med arbetsprövningen. Efter arbetsprövningen hålls ett avslutande möte och utvärderingsblanketten för arbetsprövningen fylls i tillsammans med chefen.

Läs mer om arbetsprövning (24 kb) Anvisningar till arbetsprövare.pdf (85 kb)

Arbetsträning

Arbetsträning hjälper dig att gå över till nya arbetsuppgifter antingen hos din nuvarande arbetsgivare eller en ny arbetsgivare. Under arbetsträningen kan du få kunskaper och färdigheter som krävs i det nya arbetet genom inlärning i arbetet och vid behov genom att delta i tilläggs- eller fortbildning som stärker dina yrkeskunskaper. 

Arbetsträningens längd avtalas individuellt. Arbetsträningens längd beror på hur mycket nytt du måste lära dig för att uppfylla kraven för övergång till den nya uppgiften. Perioden kan variera från tre månader till över ett år.

Genomförandet av arbetsträningen förutsätter att du upprättar ett fritt formulerat arbetsträningsprogram tillsammans med arbetsgivaren. Utgångspunkten för arbetsträningsprogrammet är en bedömning av din nuvarande kompetens och den kompetens som krävs i den kommande arbetsuppgiften. Arbetsträningsprogram betyder en plan för inhämtande av den kompetens som saknas.

Av den fritt formulerade planen ska framgå

 • målet för arbetsträningen
 • planen för inskolningen på arbetsplatsen (beskrivning av arbetsuppgifterna, den person som ansvarar för inskolningen)
 • planen för undervisning som sker utanför arbetsplatsen (till exempel kursens tidtabell och pris)
 • uppföljningen av arbetsträningen.

Arbetsträningen kan vara med eller utan lön. I en långvarig arbetsträning kan också ingå semester. Du ska komma överens om lönebetalningen och semestern med din arbetsgivare.

Planering av arbetsträningen

Planering av arbetsträningen

Mall för arbetsträningsprogram.pdf (37 kb)

Utbildning

Keva kan stöda dig genom fortbildning eller omskolning, om du inte lyckas hitta ett arbete som är lämpligt med tanke på ditt hälsotillstånd vare sig genom arrangemang på din egen arbetsplats eller på basis av tidigare utbildning eller arbetserfarenhet.

Utbildningen kan vara mångforms- eller heltidsutbildning, läroavtalsutbildning eller ibland kurser och kompletteringsutbildning.  Grundläggande studier och grundutbildning stöds dock inte genom yrkesinriktad rehabilitering.  Den nya utbildningen och branschen måste lämpa sig för ditt hälsotillstånd.

Läroavtalsutbildning

Läroavtalsutbildning är ett bra sätt att skaffa ett nytt yrke. Keva kan också stöda läroavtalsutbildning genom yrkesinriktad rehabilitering.

Studier med stöd från Keva.pdf (57 kb) Anvisningar till studerande.pdf (130 kb)

Näringsstöd för företagarverksamhet

Keva kan bevilja näringsstöd för grundande av ett eget företag, för ändring av verksamheten eller för yrkesutövande. Näringsstöd är ett partiellt bidrag för de nödvändiga anskaffningar som hänför sig till företagsverksamheten.

Ytterligare information

I videon får du anvisningar för planeringen av rehabiliteringen. Där ges också tips på karriärbyte.

Förutsättningar för beviljande av yrkesinriktad rehabilitering

Du har möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering om

 • du inte har uppnått din lägsta pensionsålder
 • det finns en risk för att du på grund av sjukdom ska bli arbetsoförmögen under de närmaste åren
 • du har varit etablerad i arbetslivet, dvs. du har ett yrke och flera års arbetserfarenhet
 • din arbetsinkomst under de senaste fem kalenderåren uppgår till minst 36 342,90 euro (nivån 2020)
 • rehabiliteringen bidrar till att du kan fortsätta att arbeta
 • du inte har rätt till yrkesinriktad rehabilitering som beviljas på basis av olycksfall eller trafikskada.

Information om rehabiliteringsförmåner, kostnadsersättningar och beskattning

Rehabilitering lönar sig ekonomiskt

Yrkesinriktad rehabilitering och fortsättning i arbete lönar sig ekonomiskt:

 • under arbetsprövningen eller utbildningen betalas rehabiliteringsförmån
 • utkomsten under den tid du deltar i yrkesinriktad rehabilitering är bättre än om du är pensionerad
 • rehabilitering är också en satsning på framtiden eftersom din ålderspension är desto bättre ju längre du fortsätter i arbetslivet.

Arbete ger också innehåll i livet och bidrar till välbefinnande. Genom arbetsprövning eller utbildning kan du förnya och utvidga din kompetens eller hitta ett helt nytt arbete som passar dig bättre.

Rehabiliteringsförmåner

Keva betalar rehabiliteringspenning under arbetsprövning eller utbildning. Rehabiliteringspenningens belopp är din intjänade pension förhöjd med 33 procent. Vid behov ger Keva en noggrann uträkning av beloppet.

Om du redan får tidsbunden invalidpension, dvs. rehabiliteringsstöd, betalas ett rehabiliteringstillägg på 33 procent till dig under rehabiliteringstiden.

Rehabiliteringsförmånens utbetalningsdagar:

 • arbetstagare i kommunsektorn: månadens 3:e vardag
 • arbetstagare inom staten: månadens 20:e dag
 • kyrkans och FPA:s arbetstagare: månadens 1:a vardag

Beskattning av rehabiliteringspenning och -tillägg

Keva innehåller skatt enligt skattekortet på rehabiliteringspenning och -tillägg. Du får skattekort från skattebyrån.

 • Be att få ett skattekort för sociala förmåner om du får rehabiliteringspenning.
 • Om du får rehabiliteringstillägg be att också det ska nämnas på skattekortet för pension.

Om du skickar ditt skattekort för lön till Keva innehåller vi en skatt på minst 25 % på rehabiliteringspenningen.

En skatt på 40 % uppbärs på rehabiliteringstilläggets andel om rehabiliteringstillägget inte nämns på skattekortet för pension (skatteförvaltningens anvisning).

Vänligen kontakta skattebyrån vid ytterligare frågor om beskattningen av förmånerna.

Arbete under yrkesinriktad rehabilitering

Under yrkesinriktad rehabilitering kan du arbeta och få löneinkomster men de får inte överskrida den inkomstgräns som har beräknats för dig. Inkomstgränsen beräknas utifrån dina tidigare inkomster.

Om dina inkomster överskrider inkomstgränsen betalas rehabiliteringspenningen ut som partiell rehabiliteringspenning.  Den partiella rehabiliteringspenningens belopp utgör hälften av den fulla rehabiliteringspenningens belopp.

Om dina löneinkomster överskrider eller motsvarar din tidigare stabiliserade inkomstnivå betalas ingen rehabiliteringspenning alls.
Tänk på att arbetet inte heller får störa den yrkesinriktade rehabiliteringen, till exempel fördröja studierna.

Du får mer information om inkomstgränsen för rehabiliteringspenning genom att ringa Kevas pensionsrådgivning eller genom att kontakta oss via meddelandetjänsten i tjänsten Dina pensionsuppgifter (punkten Egna meddelanden).

Rehabiliteringspenning under semester från studierna

Keva betalar rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg under julledigheten.

Rehabiliteringspenning betalas också under sommaren om dina studier ännu fortsätter följande höst. På så sätt framskrider dina studier också på sommaren.

Anvisningar till studerande.pdf (130 kb)

Kostnadsersättningar

Keva ersätter kostnadsersättningar som hänför sig till yrkesinriktad rehabilitering och följer Arbetspensionsförsäkrarna TELA:s rekommendationer vid utbetalningen.

När din rehabiliteringsplan är godkänd får du som bilaga till beslutet anvisningar med information om de kostnadsersättningar som du är berättigad till.

Du söker kostnadsersättning med en blankett för ersättningsansökan. 

Om du har frågor om kostnadsersättningar kan du kontakta kostnadsersättningsteamet per telefon 020 614 2880.

Andra stödalternativ

Stöd från FPA för arbetsprövning och återgång till arbetet

Du kan också ta reda på dina möjligheter att få stöd för återgång till arbetet från FPA.

Arbetsprövning enligt lagen om företagshälsovård

Partiell sjukdagpenning

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering

Alternativ för finansiering av studier

Genom länkarna nedan kan du ta redan på vilka alternativ det finns för att få stöd för studier.

Sysselsättningsfondens vuxenutbildningsstöd

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

FPA:s studiestöd

Yrkes- och sysselsättningsinformation

När du planerar dina studier, ta reda på utbildningsalternativen och sysselsättningsutsikterna i olika branscher.

Yrkesinfo

Yrkesbarometer

Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt

Studieinfo