Webbverktyg för smidig granskning av resultaten av arbetshälsoenkäter i den offentliga sektorn

Arbetsliv Tjänster
Arbetsliv Tjänster

Följer du med diskussionen kring arbetshälsan i den offentliga sektorn? Behöver du i ditt arbete eller dina studier undersökningsresultat om ämnet? Vill du veta hurdana skillnader det finns i arbetsförhållandena mellan olika yrken? Med vårt nya webbverktyg granskar och jämför du resultaten smidigt.

Keva har undersökt arbetsförhållandena för personalen i den offentliga sektorn sedan 2014. Den nyaste rapporten offentliggjordes i slutet av förra året. Undersökningsmaterialet grundar sig på ett representativt urval av anställda inom kommunsektorn, staten och kyrkan enligt ålder, kön och yrkesområde.

Diagram och jämförelser nu behändigt på nätet

Vi har byggt upp ett webbverktyg för granskning av undersökningsresultaten med vilket man kan söka och jämföra uppgifter om arbetsförhållandena och arbetshälsan i den offentliga sektorn. Resultaten kan granskas bland annat genom att jämföra personalens erfarenheter av arbetsförhållandena inom kommunerna, staten och den evangelisk-lutherska kyrkan

  • under olika år
  • per yrkesområde
  • per åldersgrupp
  • enligt kön
  • enligt chefsposition
  • enligt anställningens tidsbegränsning.

Resultaten och diagrammen får användas fritt, nämn Keva som källa.

Ta del av verktyget (sidan är på finska)

Undersökningsresultaten vittnar om en pågående förändring

Enligt de nyaste undersökningsresultaten upplever de anställda i den offentliga sektorn i regel sitt arbete som viktigt och de är entusiastiska över det. Den positiva utvecklingen av påverkningsmöjligheterna har emellertid avstannat i kommunsektorn och inom kyrkan och allt färre anställda anser att de har resurser att bemöta förändringar i arbetet.

Var tredje kommunanställd har under det senaste året upplevt våld eller hot om våld, och i synnerhet bland ungdomar är erfarenheterna av våld vanliga: 42 % av de kommunanställda under 30 år uppger att de har upplevt våld.

Samtidigt är de unga mycket motiverade i sitt arbete: fyra av fem arbetstagare under 30 år är entusiastiska i sitt arbete och kan också rekommendera sin arbetsgivare. Arbetsenheterna är en resurs såväl inom kommunsektorn, staten som kyrkan och fler än tre av fyra arbetstagare litar på sina arbetskamrater.

Information om dessa resultat och om många andra aktuella frågor i anslutning till arbetshälsan i den offentliga sektorn finns i webbverktyget och i den nyaste undersökningsrapporten.

Ytterligare information: arbetslivsexpert Laura Pekkarinen, tfn 040 574 1803, laura.pekkarinen@keva.fi