Pensionsavgifterna för Kevas medlemssamfund har fastställts

Keva Arbetsgivare Pensionsavgifter
Keva Arbetsgivare Pensionsavgifter

Pensionsavgifterna för Kevas medlemssamfund för nästa år har fastställts i dag. Arbetsgivarens lönebaserade avgiftsprocent sjunker en aning. Arbetstagarens pensionsavgift är lika stor som arbetspensionsförsäkringsavgiften för arbetstagarna i den privata sektorn.

Kevas delegation har i dag fattat beslut om pensionsavgifterna för Kevas medlemssamfund för 2018. Arbetsgivarens pensionsavgifter utgör omkring 21,60 procent av lönesumman i enlighet med pensionssystemet för Kevas medlemssamfund.

Arbetsgivarens lönebaserade avgiftsprocent är 16,75 procent.

Den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften uppgår till totalt 170 miljoner euro. Koefficienten för den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften är 1,0 procent för småarbetsgivare och 1,0 för medelstora arbetsgivare. Den pensionsutgiftsbaserade avgiften uppgår till totalt 653 miljoner euro.

Arbetsgivarens lönebaserade avgift är 0,35 procentenheter lägre än pensionsavgiften 2017 eftersom den inkluderar den sänkning av arbetsgivarens avgift på 0,2 procentenheter som grundar sig på konkurrenskraftsavtalet. Avtalet höjer arbetstagarnas avgift på motsvarande sätt. I avgiftsnivån beaktas också Kevas långsiktiga placeringsintäkter som i flera år i följd har överstigit de långsiktiga beräkningarna av den ekonomiska balansen.

Rapporten av social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets arbetsgrupp har också beaktats i beslutet. I rapporten föreslås att trygghetsnivån av pensionsavgiften i pensionssystemet för Kevas medlemssamfund ska sänkas.

Arbetstagarens pensionsavgift, fastställd av social- och hälsovårdsministeriet, för nästa år för under 53-åringar och för 63 år fyllda är 6,35 procent (2017: 6,15 %) och för 53–62-åringar 7,85 procent (2017: 7,65 %). Arbetstagarens pensionsavgift är densamma i systemet enligt lagen om Keva och i ArPL-systemet.

Den totala avgiften blir uppskattningsvis 28,35 procent av lönesumman i enlighet med pensionssystemet för Kevas medlemssamfund (28,5 procent 2017). Arbetsgivarens avgift sjunker med 0,35 procentenheter jämfört med den budgeterade avgiften för 2017.

Enligt Kevas strategi är syftet att arbetsgivarens lönebaserade och förtidspensionsutgiftsbaserade avgift i snitt ska vara på samma nivå som motsvarande avgifter i den privata sektorn.