Pensionsavgifterna för 2022 har fastställts

Arbetsgivarens anvisningar Pensioner
Arbetsgivarens anvisningar Pensioner

Pensionsavgifterna för Kevas medlemssamfund, staten och kyrkan för 2022 har fastställts.

Pensionsavgifterna för Kevas medlemssamfund

Kevas fullmäktige har den 30 november 2021 fastställt betalningsandelarna för Kevas medlemssamfund för 2022.

Den genomsnittliga lönebaserade pensionsavgiften för 2022 är 24,40 procent av lönerna. Den lönebaserade pensionsavgiften bildas av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift som tas ut av alla arbetsgivare och som utgör 23,30 procent av lönerna samt av en arbetsgivarspecifik invalidpensionsavgift som utgör i snitt 1,10 procent av lönerna.

Social- och hälsovårdsministeriet har den 11 november 2021 fastställt arbetstagarens pensionsavgifter för 2022. Avgiftsprocenten är följande:

17‒52-åringar 7,15 %
53‒62-åringar 8,65 %
63‒67-åringar 7,15 %

Arbetstagarens pensionsavgift ingår i den lönebaserade pensionsavgiften. Arbetsgivarens andel av den lönebaserade pensionsavgiften är i pensionssystemet för Kevas medlemssamfund uppskattningsvis 16,83 procent av lönerna i genomsnitt.

Kevas fullmäktige har också beslutat att den pensionsutgiftsbaserade avgift som tas ut av Kevas medlemssamfund är totalt 713 miljoner euro år 2022 (735 miljoner euro 2021).

Den pensionsutgiftsbaserade avgiften fördelas mellan medlemssamfunden i proportion till de pensionsdelar som betalas 2022 och som har växt i anställning hos medlemssamfundet före 2005.

Pensionsavgifterna i statens pensionssystem

Finansministeriet har den 17 november 2021 fattat beslut om den genomsnittliga nivån för statens lönebaserade pensionsavgift.

Den genomsnittliga lönebaserade pensionsavgiften för 2022 är 24,85 procent av lönerna. Den lönebaserade pensionsavgiften bildas av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift som tas ut av alla arbetsgivare och som utgör 23,75 procent av lönerna samt av en arbetsgivarspecifik invalidpensionsavgift som utgör i snitt 1,10 procent av lönerna.

Social- och hälsovårdsministeriet har den 11 november 2021 fastställt arbetstagarens pensionsavgifter för 2022. Avgiftsprocenten är följande:

17‒52-åringar 7,15 %
53‒62-åringar 8,65 %
63‒67-åringar 7,15 %

Arbetstagarens pensionsavgift ingår i den lönebaserade pensionsavgiften. Arbetsgivarens andel av den lönebaserade pensionsavgiften är i statens pensionssystem uppskattningsvis 17,13 procent av lönerna i genomsnitt.

Pensionsavgifterna för kyrkans arbetsgivare

Kyrkomötet har den 10 november 2021 beslutat om pensionsavgifterna inom den evangelisk-lutherska kyrkan för år 2022. Avgifterna är på samma nivå som 2021.

Församlingarnas lönebaserade pensionsavgift är 28,7 procent av lönerna och den lönebaserade pensionsavgiften i Kyrkans centralfond och kyrkliga föreningar är 34,5 procent av lönerna.

Social- och hälsovårdsministeriet har den 11 november 2021 fastställt arbetstagarens pensionsavgifter för 2022. Avgiftsprocenten är följande:

17‒52-åringar 7,15 %
53‒62-åringar 8,65 %
63‒67-åringar 7,15 %

Arbetstagarens pensionsavgift ingår i den lönebaserade pensionsavgiften. Arbetsgivarens andel av den lönebaserade pensionsavgiften är i församlingar uppskattningsvis 21,22 procent av lönerna i genomsnitt.

Kyrkomötet beslutade samtidigt att pensionsfondsavgiften som bestäms utifrån församlingarnas kyrkoskatt uppgår till 5 procent 2022. Kyrkan ger närmare anvisningar om betalningen av pensionsfondsavgiften.

Uppgifterna finns i webbtjänsten för arbetsgivare

Keva beräknar och fastställer de arbetsgivarspecifika lönebaserade pensionsavgifterna. Uppgift om de fastställda avgifterna publiceras i avsnittet Pensionsavgifter i webbtjänsten för arbetsgivare i december.

Uppgifterna om förskotten på den pensionsutgiftsbaserade avgiften 2022 publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare i januari.

Webbtjänsten för arbetsgivare

- Kevas starka finansiella ställning möjliggör en måttlig minskning av kommunsektorns pensionsavgifter för nästa år. Tack vare minskningen krymper skillnaden mellan pensionsavgifterna i kommunsektorn och den privata sektorn, säger Jaakko Kiander, Kevas verkställande direktör.

- Den kommande vårdreformen leder till ändringar i pensionsavgifternas struktur i början av 2023 när den pensionsutgiftsbaserade avgiften avskaffas och en utjämningsavgift som fördelas mellan kommuner och välfärdsområden införs. Pensionstagarna kommer inte att märka av ändringen men för många kommunorganisationer innebär det förändringar. Nästa år kommer Keva att i detalj informera kommunfältet om hur kommunorganisationernas ekonomi kommer att påverkas av välfärdsområdesreformen och reformen av kommunsektorns pensionsavgiftsstruktur i anslutning till den, berättar Kiander.