Keva uppmuntrar allt fler företag till miljörapportering

Ekonomi och investering Hållbarhet
Ekonomi och investering Hållbarhet

Keva har systematiskt ökat sin påverkan för att främja företagens miljörapportering. Vi deltar nu för fjärde gången i CDP:s internationella påverkansprojekt Non-Disclosure Campaign. I år deltar redan 168 investerare med investeringstillgångar på totalt 17 000 miljarder dollar.

Målet med projektet är att få företagen att rapportera sin miljöpåverkan till CDP och därigenom dels förbättra företagens egna insikter om riskerna och möjligheterna med affärsverksamheten, dels främja investerarnas insikter om företagen.

Projektet har avsevärt ökat i popularitet bland investerarna. I år var antalet investerare som deltog i kampanjen drygt 50 % fler och antalet bolag 25 % fler (totalt 1 321) än året innan.

Keva har som föremål för påverkan valt företag vars affärsverksamhet bedöms ha det starkaste sambandet med klimat, skog eller vattenanvändning. Urvalskriterierna omfattade också en granskning av förseelser som hänför sig till vatten- eller markanvändning eller biologisk mångfald.

I år begärde Keva rapportering av totalt 238 företag. Antalet begäranden om rapportering var totalt 270: 125 begäranden gällde klimatet medan 17 respektive 128 gällde skog och vatten. Kevas påverkan har så småningom spridit sig från de egna innehaven och de med tanke på klimatet största förorenarna också till andra bolag i vilka vi saknar innehav samt till skog och vattenreserver.

- Kevas påverkan har redan i flera år utöver till klimatet riktat sig till hållbar användning av vatten och skog. I dag accentueras klimatet i den offentliga debatten även om alla dessa är sammanflätade och hänför sig till hållbart utnyttjande av naturkapital, säger Kirsi Keskitalo, Kevas biträdande direktör för ansvarsfulla investeringar.

Såsom en långsiktig investerare anlitar Keva flera informationskällor vid bedömningen av investeringsobjektens risker och möjligheter.

- Med tanke på riskhantering är det väsentligt att ESG-informationen integreras i investeringsprocessen och besluten. Därför måste informationen om miljöpåverkan vara så exakt och tillförlitlig som möjligt för att den ska kunna användas i investeringsprocesserna. CDP har en central roll i detta eftersom dess databaser används för analyssyften också av de serviceleverantörer som investerarna anlitar, säger Keskitalo.

Aktivt ägande och aktiv dialog gör det möjligt att påverka investeringsobjekten. Enligt Keskitalo strävar Keva efter att främja investeringsobjektens rapportering genom att påverka dem direkt och indirekt.

- Enligt CDP rapporterade bolagen mer än dubbelt så sannolikt sina miljödata när investerarna aktivt begärde det. Detta vittnar om genomslagskraftig verksamhet, säger Keskitalo.

Länk till CDP:s nyhet

Ytterligare information:
Kirsi Keskitalo, biträdande direktör för ansvarsfulla investeringar, tfn 020 614 2082, kirsi.keskitalo@keva.fi