Keva med i investerarnas globala påverkansprojekt Climate Action 100+

Ekonomi och investering Hållbarhet
Ekonomi och investering Hållbarhet

Kevas investeringshorisont är lång och därför är målet att få företagen världen över att bedriva allt hållbarare verksamhet. Påverkansarbetet har en dubbel effekt: det både förbättrar intäkterna och stävjar klimatförändringen.

På Keva betyder ansvarsfulla investeringar att pensionsmedlen förvaltas omsorgsfullt på lång sikt. Riskerna och möjligheterna med klimatförändringen utgör på Keva en del av bedömningen av investeringsobjekten och därtill är flera av Kevas mål med ansvarsfulla investeringar förknippade med klimatförändringen.
Ett av de centrala målen är att utöka påverkansarbetet. Genom samarbete kan investerarna åstadkomma konkreta åtgärder som genuint kan främja målen enligt Paris klimatavtal.

Ett globalt samarbetsprojekt

År 2018 anslöt sig Keva till gruppen IIGCC (Institutional Investor Group on Climate Change) som är Europas största investerarnätverk som arbetar för att förebygga klimatförändringen. Nu har Keva också undertecknat klimatförändringsinitiativet Climate Action 100+. Det går bland annat ut på att påverka världens 100 största företag som släpper ut växthusgaser och som står för två tredjedelar av industrins utsläpp världen över.

– Climate action 100+ är på globalt plan investerarnas viktigaste samarbetsprojekt för att förebygga klimatförändringen och det har redan uppnått betydande resultat. Hurdana beslut de företag som är föremål för påverkansarbetet fattar inverkar betydligt på möjligheterna att uppnå målen enligt Paris klimatavtal. Keva vill vara en aktiv ägare och detta projekt som genererar konkreta insatser är en viktig kanal för påverkan för oss, säger Kevas placeringsdirektör Ari Huotari.

Konkret nytta

Projektet Climate Action 100+ omfattar redan 342 investerare från tiotals länder som förvaltar ett kapital på sammanlagt över 33 600 miljarder dollar. Genom att tillsammans påverka de företag de äger har investerarna åstadkommit konkreta åtgärder som reducerar de största förorenarnas utsläpp och förbättrar bolagens riskhantering.

I maj deltog investerarna inom Climate Action 100+ i oljebolaget BP:s bolagsstämma där de tog upp sitt krav på en affärsverksamhetsstrategi som är i linje med Paris klimatavtal. Förslaget fick ett aldrig tidigare skådat stöd: 99 procent av BP:s aktieägare röstade för förslaget. Efter en dialog med investerargruppen meddelade å sin sida energibolaget Equinor om stärkta åtgärder för att förebygga klimatförändringen. Tidigare meddelade Shell att lönen för 150 av bolagets ledare kopplas till uppnåendet av klimatmålen. Dessa är konkreta exempel på att samarbetet mellan investerare ger resultat för en hållbarare framtid.

- Målet för Climate Action 100+ är att föremålen för påverkansarbetet, alltså styrelserna och den högsta ledningen ska ta ansvar för klimatförändringen, säger Kevas biträdande direktör för ansvarsfulla investeringar Kirsi Keskitalo. Enligt Keskitalo måste bolagen minska både de egna växthusutsläppen och utsläppen i hela sin värdekedja men också rapportera om inverkan av olika klimatscenarier på deras affärsverksamhet. - Rapporteringen främjar investerarnas möjligheter att bättre bedöma risker och möjligheter med investeringsobjekten, konstaterar hon.

Just nu är 161 bolag föremål för påverkansarbetet och de företräder bland annat olje- och gassektorn, energiproduktion, transport samt gruv- och metallindustrin. Av bolagen är 35 procent i Europa, 33 procent i USA och 20 procent i Asien.

Keva genomför sin strategi för ansvarsfulla investeringar på lång sikt. Keva är CDP:s medlem sedan 2006 och undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar 2008. Keva är också stiftande medlem i föreningen Finsif som främjar ansvarsfulla investeringar i Finland. Keva är också medlem i Green Building Council Finland sedan 2014.