Inkomstgränserna för pensionstagare som fått ett arbetsförordnande enligt beredskapslagen

Pensioner Corona
Pensioner Corona

På grund av coronaläget kan pensionstagare få ett arbetsförordnande enligt beredskapslagen. Inkomstgränsen under pensionen kan på grund av detta arbete överskridas.

Invalidpensioner

Om en person som får invalidpension, delinvalidpension, rehabiliteringsstöd eller partiellt rehabiliteringsstöd får ett arbetsförordnande enligt beredskapslagen, påverkas personens rätt till invalidpension eller utbetalningen av invalidpensionen inte av de inkomster som personen får till följd av arbetsförordnandet.

Inkomstgränsen för invalidpensionen får överskridas för den tid som arbetsförordnandet gäller, inkomsterna beaktas inte vid inkomstövervakningen och pensionen utbetalas fortsättningsvis normalt.

Utöver arbetsplikten enligt beredskapslagen kan arbetsgivaren också ha behov av annan typ av arbetstidsflexibilitet såsom tilläggs- eller övertidsarbete, särskilt i kritiska branscher såsom inom hälso- och sjukvården. Om inkomstgränsen överskrids på grund av coronaläget och arbetsgivarens initiativ har det i den aktuella undantagssituationen ingen inverkan på utbetalningen av pensionen i mars–maj.

Från början av juni inleder vi normal inkomstkontroll av löpande pensioner.

Om beredskapslagen ännu på sommaren gör det möjligt att tillfälligt avvika från bestämmelserna i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen beaktas det vid behov vid inkomstkontrollen. Enligt statsrådets förordning måste inkomstgränsen överskridas på arbetsgivarens initiativ för att inkomsterna inte ska omfattas av inkomstkontrollen.

Deltidspension

Om du är på deltidspension och inkomstgränsen på grund av den aktuella undantagssituationen överskrids, har det inte heller någon inverkan på utbetalningen av eller rätten till deltidspension om den tillåtna inkomstgränsen överskrids på grund av ett arbetsförordnande som hänför sig till undantagssituationen i mars–maj.

Vid kontrollen av deltidspensionärers inkomster gäller under sommaren 2020 samma principer som för invalidpensioner, se ovan.

Ålderspension

Du kan alltid arbeta utan inkomstgränser medan du får ålderspension. Arbete samtidigt med ålderspension inverkar med andra ord inte på något som helst sätt på ditt pensionsbelopp. Du tjänar in ny pension av arbetet tills du fyller 68 år.

Vi informerar om eventuella ändringar på vår webbplats.